written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


הקצבה החודשית בביטוח מנהלים

כפי שציינתי בתחילת המאמר "מהו ביטוח מנהלים" תוכניות אלו שווקו לראשונה בתחילת שנות ה-70. תוכניות ביטוח המנהלים עברו שינויים רבים.
חלקם של השינויים חלו בעקבות החלטות רגולטוריות – ע"י משרד האוצר וחלקם ע"י חברות הביטוח.

במאמר זה אתמקד באופן קבלת הכספים לאורך השנים ולא בתנאי התוכניות לאורך השנים.

שלושת המוצרים הקיימים הם: קרן פנסיה חדשה,קרן פנסיה ותיקה (מעניקה זכויות) ביטוח מנהלים וקופת גמל.
בשל שיוך מאמר זה לחלקו של ביטוח המנהלים, אתמקד בו בשלב זה. ובהמשך המאמר, אציג את שאר המוצרים.
בטרם אתחיל, חשוב לציין כי תוכניות אלו כוללים בתוכם את מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים. כל אחד מהמרכיבים הללו כפוף לחוקים שונים ולכן במאמרי זה אפרט את דין הכספים לגבי כל אחד מהם בנפרד. מרכיב התגמולים כפוף לחוקי קופות גמל ואילו מרכיב הפיצויים כפוף ל"חוק פיצויי פיטורים" ו/או "החוק" – חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

חשוב לציין כי כל הנתונים שמובאים כאן עברו בדיקה מקצועית ומעמיקה אך אינם מהווים תחליף לייעוץ פנסיוני פרונטלי.

ביטוח מנהלים

בעת הצטרפות העמית לתוכנית ביטוח מנהלים, כספי החסכון הפכו להיות כפופים לחוקי קופות גמל. ישנן תוכניות שאיפשרו את מתן קבלת הכספים בדרך של סכום חד פעמי-מזומן ויש שיתקבלו בגיל הפרישה בדרך של קצבה חודשית. בשל ריבוי השינויים ע"י המפקח על הביטוח, בחרנו כאן להציג לכם בהרחבה לפי שנים, באיזה מצבים ניתן לקבל את הכספים כחד פעמיים או כקצבתיים וחשוב לא פחות, מתי ניתן לקבלם, האם בגיל פרישה, במהלך שנות החסכון או באירועים מיוחדים.

ביטוחי המנהלים עברו שינויים עד שנת 2000, אחרי שנת 2000, עד 31/12/2004, עד 12/2007 ואחרי 1/2008.
למפת זמנים מסכמת לתוכניות מסוג זה

קבלת קצבה חודשית בביטוח מנהלים

כספים שהופקדו עד שנת 2000

ביטוח מנהלים מסוג קצבה (גמלא, עדיף)

גמלא – גמלא א'-ב'-ג'-ד'

עדיף – מניב (הפניקס), יותר (מגדל), מיטב (כלל), עדי,מעולה (הראל), עדיף (איילון/מנורה/הכשרת הישוב).

*כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתוכנית זו, יוכל המבוטח למשוך כספים אלו בגיל פרישה כסכום חד פעמי (מזומן) או לחילופין בדרך של קצבה חודשית.

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן או קצבה מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60).

*כספי תגמולים שהופקדו עד 31.12.1999 פטורים ממס. ניתן ע"פ חוקי קופות גמל למשוך לפני גיל פרישה אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

– תשלום במקרה מוות העובד.
– תשלום במקרה של נכות מלאה לצמיתות.
– תשלום בגיל פרישה, בתנאי שקיימת פרישה מוחלטת, או צמצום העבודה בשיעור של 50% לפחות.

המקרים בהם ניתן למשוך כספי תגמולים 6 חודשים מסיום העבודה:

– במקרה והעובד מובטל במשך 6 חודשים ברציפות.
– במקרה והעובד הופך לעצמאי.

קיימת אפשרות נוספת:

עקב מצב סוציאלי קשה, כגון מחלת קרוב משפחה, ניתן לפנות למס הכנסה ובמקרה זה כל עוד הכנסות המשפחה נמוכות מהכנסה מינימלית, יאשר מס הכנסה משיכת כספי התגמולים, לא בבת אחת, אלא בשעורים חודשיים.

ביטוח מנהלים הון (מנהלים מעורב)

מה שמאפיין את הביטוח מסוג מעורב זה באופן התשלום. בעת הצטרפות המבוטח לביטוח זה, יעמוד לזכותו סכום ביטוח זהה הן בפטירה לפני סיום הביטוח והן בגיל סיום הביטוח.

תום תקופת הביטוח גיל 65 או 70. ניתן למצוא גם תוכניות שתוקפן לפני גילאים אלו.

כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתוכנית זו, יוכל המבוטח למשוך כספים אלו בתום תקופת הביטוח בדרך של חד פעמי (מזומן).

כספי פיצויים – יוכל המבוטח לקבל כספים אלו בדרך של חד פעמי (מזומן) גם כן.

ביטוח מעורב

קראו עוד בהרחבה

אולי יעניין אותך לקרוא בהרחבה אודות סוגי ביטוח מנהלים בישראל

סוגי הביטוחים השונים וההבדלים ביניהם
קראו עוד בהרחבה

כספים שהופקדו משנת 2000 ועד שנת 31/12/2004

ביטוח מנהלים מסוג קצבה (גמלא, עדיף)

גמלא – גמלא א'-ב'-ג'-ד'

עדיף – מניב (הפניקס), יותר (מגדל), מיטב (כלל), עדי,מעולה (הראל), עדיף (איילון/מנורה/הכשרת הישוב).

אחר – עתיר קצבה (הפניקס), פרופיל פלטינום (כלל)

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל")

כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתקופה זו בתוכנית זו , יוכל המבוטח למשוך כספים אלו מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60) בדרך של קצבה חודשית בלבד!

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן או קצבה מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60).

ביטוח מנהלים מסוג הון

[מזומן בגיל פרישה] (גמלא, עדיף חדש)

עדיף חדש הון – יותר הון (מגדל), מיטב הון (כלל), הון לבכירים (שילוח-הראל), עתיר הון (הראל), עדיף הון (מנורה/אליהו),
עדיף הון פלוס (הכשרת הישוב).

עדיף ישן הון – איילהון (איילון),

אחר – שיא הון (הפניקס), עתיר הון (הפניקס), פרופיל הון פלטינום (כלל), הון לבכירים (הראל).

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל" )

**כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתקופה זו בתוכנית זו , יוכל המבוטח למשוך כספים אלו מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60) בדרך של חד פעמי (מזומן) בלבד!

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן.

** כספי תגמולים שהופקדו משנת 2000 ועד 31.12.2004 פטורים ממס, ניתן ע"פ חוקי קופות גמל למשוך לפני גיל פרישה אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

– תשלום במקרה מוות העובד.
– תשלום במקרה של נכות מלאה לצמיתות.
– תשלום בגיל פרישה, בתנאי שקיימת פרישה מוחלטת, או צמצום העבודה בשיעור של 50% לפחות.

המקרים בהם ניתן למשוך כספי תגמולים 6 חודשים מסיום העבודה:

– במקרה והעובד מובטל במשך 6 חודשים ברציפות.
– במקרה והעובד הופך לעצמאי.

קיימת אפשרות נוספת:

עקב מצב סוציאלי קשה, כגון מחלת קרוב משפחה, ניתן לפנות למס הכנסה ובמקרה זה כל עוד הכנסות המשפחה נמוכות מהכנסה מינימלית, יאשר מס הכנסה משיכת כספי התגמולים, לא בבת אחת, אלא בשעורים חודשיים.

 

כספים שהופקדו משנת 1/1/2005 ועד שנת 31/12/2007

ביטוח מנהלים מסוג קצבה (גמלא, עדיף)

גמלא – גמלא א'-ב'-ג'-ד'

עדיף – מניב (הפניקס), יותר (מגדל), מיטב (כלל), עדי,מעולה (הראל), עדיף (איילון/מנורה/הכשרת הישוב).

אחר – עתיר קצבה (הפניקס), פרופיל פלטינום (כלל)

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל")

תוכניות חדשות משנת 2006-7 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתקופה זו בתוכנית זו , יוכל המבוטח למשוך כספים אלו מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60) בדרך של קצבה חודשית בלבד!

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן או קצבה מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60).

ביטוח מנהלים מסוג הון [מזומן בגיל פרישה] (גמלא, עדיף חדש)

עדיף חדש הון – יותר הון (מגדל), מיטב הון (כלל), הון לבכירים (שילוח-הראל), עתיר הון (הראל), עדיף הון (מנורה/אליהו), עדיף הון פלוס (הכשרת הישוב).

עדיף ישן הון – איילהון (איילון),

אחר – שיא הון (הפניקס), עתיר הון (הפניקס), פרופיל הון פלטינום (כלל), הון לבכירים (הראל).

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

תוכניות חדשות משנת 2006-7 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתקופה זו בתוכנית זו , יוכל המבוטח למשוך כספים אלו מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60) בדרך של חד פעמי (מזומן) בלבד!

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן.

 

כספים שהופקדו משנת 1/1/2008 ועד היום

ביטוח מנהלים מסוג קצבה (גמלא, עדיף)

גמלא – גמלא א'-ב'-ג'-ד'

עדיף – מניב (הפניקס), יותר (מגדל), מיטב (כלל), עדי,מעולה (הראל), עדיף (איילון/מנורה/הכשרת הישוב).

אחר – עתיר קצבה (הפניקס), פרופיל פלטינום (כלל)

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל")

תוכניות חדשות משנת 2006-7 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

תוכניות חדשות משנת 2009-10 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

חשוב לציין כי, בשל תיקון 3 לחוק קופות הגמל, כספי תגמולים שהופקדו מינואר 2008, יוגדרו בתוכנית קצבה במקור כ"קצבה משלמת" ואילו בתוכנית הונית יוגדרו "קצבה לא משלמת".

על תיקון 3 אתם מוזמנים לקרוא בהרחבה>>

כספי תגמולים – כספים שהופקדו בתקופה זו בתוכנית זו , בהתאם לתיקון 3 לחוק קופות הגמל, יוגדרו ככספים הוניים / קצבתיים. כל מבוטח שיגיע לגיל הפרישה יהיה חייב בטרם ימשוך כספים מתוכניות אלו כחד-פעמיים (מזומן), להוכיח כי עומדים לזכותו מכלל התוכניות מינימום של קצבה. מינימום הקצבה שנקבעה לפי מדד מרץ 2008 היא 3850 ₪. נכון ממודד להיום 2/2013) – 4,415.18 ₪.

במידה ולא צבר המבוטח קצבה מינימלית זו, לא יותר לו ע"י מס הכנסה, משיכת סכומים חד פעמיים.

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן או קצבה מגיל פרישה (ניתן גם מגיל 60).

לתכנון הקצבה ואופן משיכת כספים ביום הפרישה ניתן לפנות להתייעצות ראשונית ללא עלות.

ביטוח מנהלים מסוג הון [מזומן בגיל פרישה] (גמלא, עדיף חדש)

עדיף חדש הון – יותר הון (מגדל), מיטב הון (כלל), הון לבכירים (שילוח-הראל), עתיר הון (הראל), עדיף הון (מנורה/אליהו), עדיף הון פלוס (הכשרת הישוב).

עדיף ישן הון – איילהון (איילון),

אחר – שיא הון (הפניקס), עתיר הון (הפניקס), פרופיל הון פלטינום (כלל), הון לבכירים (הראל).

תוכניות חדשות משנת 2004 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

תוכניות חדשות משנת 2006-7 (על פירוט התוכניות ניתן לקרוא ב "סוגי ביטוח מנהלים בישראל").

חשוב לציין כי, בשל תיקון 3 לחוק קופות הגמל, כספי תגמולים שהופקדו מינואר 2008, יוגדרו בתוכנית קצבה במקור כ"קצבה משלמת" ואילו בתוכנית הונית יוגדרו "קצבה לא משלמת".

כספי תגמולים – כנ"ל לפי התנאים בתוכניות קצבה / קצבה משלמת. ראה סעיף קודם.

כספי פיצויים – יכול המבוטח למשוך כספים אלו מרגע סיום העבודה אצל מעסיק מתקופה זו בדרך של חד פעמי (מזומן) בכל זמן.

יש לקחת בחשבון כי תוכניות הוניות (המעניקות סכומים חד פעמיים בגיל הפרישה) יוגדרו כתוכניות "קצבה לא משלמת". בתוכניות אלו, ע"מ לקבל קצבה חודשית, קיימים בחוזה מקדמי קצבה לתוכנית המשך.

לפנייה אלינו

לקבלת נתונים מדויקים, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת

לפנייה אלינו

המידע במאמר הנ"ל אינו מהווה – ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ קריירה ו/או ייעוץ לימודים או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים ו/או פעולות או להימנעות מהם ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.