written by נכתב ע"י מערכת FutureValue | FutureValue


תנאי שימוש באתרגולשים יקרים, הושקעו באתר משאבים, מחשבה, זמן ומאמצים רבים ע"מ שתוכלו להפיק ממנו תועלת. השתמשו בו בתבונה ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

אנו מזמינים אתכם לכתוב, לשאול, להעיר או להאיר ולהציע.
שימו לב, הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תנאים אלו:

כללי

 • תנאי שימוש אלו מפרטים את תנאי השימוש בגלישה באתר אינטרנט זה.
 • במסגרת הגלישה באתר מאפשרים לגולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן ו/או משתמש קבוע מידע לעיון בתחומים הפיננסים והפנסיוניים המצוי בחלקו בבעלותינו ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים.
 • האתר מאפשר למשתמשים לפרסם במקומות המיועדים לכך בפורומים ביחס לחלק מהתכנים וכן להעלות, בכפוף לאיסורים ומגבלות לפי הדין ולפי תקנון זה, תכני גולשים השייכים להם, לרבות פורומים ושליחת הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים.

השימוש במידע

 • השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד והסתמכותו עליו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש. לאתר .FutureValue לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 • המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 • למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של האתר.
 • המידע במאמרים הנ"ל אינו מהווה – ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ קריירה ו/או ייעוץ לימודים או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים ו/או פעולות או להימנעות מהם ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר FutureValue ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן. ידוע למשתמש כי יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות ליועץ בתחום המתאים למקרה ו/או לשאלה.
 • כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני במאמרים ו/או באתר ו/או בתכנים המתפרסמים בו הינו של האתר בלבד. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם,
  להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר , ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 • אין לעשות כל שימוש בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת של צוות האתר בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
  למעלה

השימוש באתר

 • המשתמש ו/או הגולש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של אתר זה, וכן להימנע מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.
 • המשתמש ו/או הגולש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 • המשתמש ו/או הגולש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר בוטה העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 • המשתמש ו/או הגולש מתחייב, שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים הגולשים באתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליו. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא אישרו קבלתם.
 • המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 • המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 • המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו אתר לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים.
 • כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 • המשתמש מתחייב ליידע את האתר, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהאתר רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תנאי שימוש אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

פרטי המשתמש

 • האתר רשאי להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש ו/או אפשרות הגלישה באתר, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. האתר רשאי למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 • האתר רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לו לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלו בעקבות כך.

תוכן גולשים

 • המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באתר כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.
 • המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מי מטעמו ו/או עבורו, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו לו, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי האתר על פי דין.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהאתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל.
 • האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של האתר, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.
 • האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 • (א) בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאתר, הוא מקנה לאתר /או מי מטעמו, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.
 • (ב) העלאת תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לאתר רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.
 • (ג) רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לאתר, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרשיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של האתר ו/או לרבות אתרים עתידיים. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לאתר להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 • העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי האתר ו/או מי מטעמו, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
 • (ד) שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לאתר בענין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.
 • האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן גולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

 • האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים כפי שמופיע. האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם
 • למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
 • האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן גולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 • האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את האתר וספקי המידע, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 • האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב האתר, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
 • האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • האתר כולל גם קישורים שונים לאתרים אחרים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם מהאתר . מובהר כי האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם באתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 • האתר רשאי לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של האתר עצמו.
 • מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
 • האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

קנין רוחני

 • מלוא הזכויות באתר, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתר שייכות לאתר, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לאתר זכויות שימוש.
 • בתוך כך, האתר הינו בעל זכויות ההפעלה, ובעל מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח האתר, תוכנות, יישומים וקודים של האתר.
 • המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא בתנאים כמפורט באתר, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.
 • מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 • המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 • מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות האתר, אסורה בהחלט.
 • חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתר במסגור, ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר הרלוונטי בו מופיעים המידע או התכנים.
 • האתר רשאי להסיר או לחסום כל קישור לאתרים אחרים, לפי שיקול דעתו, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.
 • כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
 • לשם פניה לקבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בהודעת דוא"ל לנציגי האתר תוך ציון שם המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתך.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

 • במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והאתר לא יהיה צד לה.
 • האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות האתר.
 • ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 • השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל.
 • האתר רשאי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי.
 • המשתמש מודע לכך שהוראות תנאי השימוש תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 • הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תנאים אלו ובהסכמה.