written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרנות פנסיה גרעוניות
קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר הינן קרנות פנסיה שהיו בעבר בניהולה של ההסתדרות. ע"פ בדיקה של האוצר, נמצאו כי קיימים גירעונות אקטואריים ובעקבות זאת, הועברו לניהול המדינה.

בשנת 2003 החל יישום הסדר קרנות הפנסיה הוותיקות, אשר נקבע בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל.
בתשמ"א 1981, בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח הוכנס פרק מיוחד: קרנות פנסיה ותיקות – מינוי מנהל מיוחד, תוכניות הבראה וסיוע ממשלתי. ההסדר נועד להביא את הקרנות לאיזון, באופן שיבטיח את יכולתן לממש את זכויות הפנסיה של עמיתיהן.

חשוב לזכור כי, חוסך המבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר (קרן בסיוע ממשלתי), אינו יכול למשוך את כספו באופן חלקי, מבלי לאבד את זכויות הפנסיה שלו.

8 קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר:קרנות פנסיה גרעוניות שבהסדר

 • מבטחים
 • קרן הגמלאות המרכזית (קג"מ)
 • מקפת
 • קופת הפנסיה לעובדי הדסה
 • קרן פועלי בניין
 • קרן פועלים חקלאיים
 • קרן הגמלאות של חברי אגד
 • קרן נתיב.
מאמרים שיכולים לעניין אתכם

פרטים כלליים

קרנות אלו כוללות כ – 213,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים, וכ – 145,000 מבוטחים פעילים. היקף נכסים של כ-160 מיליארד ₪ בארץ ובחו"ל. תיק הנכסים של הקרנות כולל 50% אגרות חוב מיועדות הצפויות להגיע לפדיון בשנים הקרובות ו- 50% השקעות אחרות, לרבות אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ומניות.

על מנת להבטיח את זכויותיהם של העמיתים בקרנות, התחייבה המדינה בחוק להזרמת סיוע ממשלתי לקרנות בהיקף של כ- 78 מיליארד ₪ (בערכי שנת 2003), בפריסה על פני שנות ההסדר.

כהשלמה לסיוע הממשלתי, בוצעו צעדים נוספים:

 1. העלאת שיעור דמי הגמולים וגביית דמי ניהול. משנת 2007 שיעורם של דמי הניהול עמד על 1.75% (צעד שפירושו קיצוץ הפנסיה ב-1.75%).
 2. הנהגת תקנון אחיד ושוויוני לכל עמיתי הקרנות, וביטול השונות שהייתה קיימת בזכויות קבוצות עמיתים שונות באותה קרן פנסיה.
 3. העלאת גיל הפרישה.
 4. קביעת מנגנון איזון אקטוארי – בדומה למנגנון הקיים בקרנות הפנסיה החדשות ובקרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות, באופן שיבטיח יציבות בעתיד ויכולת עמידה בהתחייבויות לעמיתים.
 5. הפסקת הנפקת אג"ח מיועדות לקרנות ופתיחה של מגבלות ההשקעה באפיקים השונים, לרבות השקעה בחו"ל.
 6. על פי החוק מונה לקרנות פנסיה ותיקות שבגרעון מנהל מיוחד תחת השם עמיתים שתפקידו להפעיל את הקרנות בהתאם לחוק ולבצע תוכנית הבראה.
 7. לאחר מינוי המנהל המיוחד, קרנות פנסיה אלו ניתקו קשר מההסתדרות, אשר ניהלה את רוב הקרנות בעבר.
 8. לקרנות אלו לא ניתן להצטרף כעמית חדש החל מ-1 אפריל 1995.

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה (תגמולי מעסיק-עובד ופיצויים מעסיק).
הקרן המקיפה זהה לפנסיית היסוד בנושא צבירת הזכויות לפנסיית זקנה אך מתווסף מרכיב ביטוחי המקנה קצבת שארים ונכות. מדובר בהגנה סוציאלית רחבה יותר, אשר תוספת הכיסויים הביטוחים בה חייבה תוספת הפקדות ואכן בנוסף לתגמולים במקיפה המעסיק מפקיד גם לפיצויים.

עד אפריל 1988 ע"פ השיעורים הבאים:

פנסיית יסוד (10.0%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובד
5.00%5.00%

 

פנסיית מקיפה (16.0%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
5.00%5.00%6.00%

מאפריל 1988 שונו תקנוני הקרנות, והתשלומים הועלו לשיעורים הבאים:

פנסיית יסוד (11.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובד
6.00%5.50%

 

פנסיית מקיפה (17.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.00%5.50%6.00%

 

בשנת 2003 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 17.5% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.00%5.50%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

בשנת 2004 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 18.16% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.33%5.83%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

בשנת 2005 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 18.84% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.67%6.17%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

בשנת 2006 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 19.5% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
7.00%6.50%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

החל משנת 2007 (מקיפה) והילך, בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 20.5% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
7.50%7.00%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

פנסיית זקנה

הקרן פועלת על בסיס זכויות. קרנות אלו משלמות קצבאות למבוטחים בהתאם לזכויות שצברו כתוצאה מוותק במקום עבודתם ("קרנות מבטיחות זכויות"). על כל שנת עבודה צובר העמית זכות לקבל פנסיה בגובה 2% מהשכר הקובע מגיל הזכאות על כל שנת חברות. הקצבה המינימאלית שתשולם תעמוד על 5% מהשכר הממוצע במשק, והמקסימאלית 70% מהשכר.

השכר הקובע

לפני שנת 2003: פעלו לפי ממוצע 3 משכורות אחרונות לפני הפרישה.

משנת 2003 שונתה שיטת חישוב השכר הקובע לפי סוג הקופה.

שיטה ראשונה: קרנות בשיטת ממוצע 3 שנים אחרונות: מבטחים, הדסה, בניין, חקלאים, אגד, נתיב.
שיטה שניה: שיטת הממוצעים (ממוצע כל חודשי השכר מיום ההצטרפות לקרן שהם צמודים למדד): קג"מ וקרן מקפת. זו מקטינה את השכר הקובע בפרישה (לרוב החברים) בכ- 15% – וכך גם הפנסיה בפרישה קטנה יותר בכ- 15% לעומת שיטת חישוב קודמת לפני 2003.

קביעת השכר לחישוב נוסחת הפנסיה ביום הפרישה, חשיבות רבה לה. ניתן לפנות אלינו ולקבל שירות בקרה לגבי דוחות היסטוריים ואימותם מול הקרן.

בשל מורכבות הנושא, ניתן להמשיך לקרוא בהרחבה.

קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - חישוב השכר הקובע בקרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר

חישוב המפתח לפנסיה שלך מקרנות הפנסיה הוותיקות
קראו עוד בהרחבה

גיל הפרישה

גיל הפרישה עד שנת 2003 היה: נשים – 60 / גברים – 65.

ע"מ להבריא את מצב הקרנות, נכנס חוק גיל הפרישה ב-1 באפריל 2004, וקבע כי יש להעלות את גיל הפרישה. במסגרת חוק זה הועלה בהדרגה גיל הפרישה לגברים מ-65 שנים ל-67 שנים, וגיל הפרישה לנשים הועלה בהדרגה מ-60 שנים ל-64 שנים (תהליך העלאת גיל הפרישה לנשים טרם הסתיים – נכון ל 2013).

 

מרכזי שירות קרנות הפנסיה הוותיקות ודרכי התקשרות
ותיקות ללא נתיבtel