written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מגדל מקפת
מעודכן: שנת 2015
רקעקרן הפנסיה מגדל מקפת אישית החדשה מתחלקת לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית (מקפת משלימה).
קרן ההפנסיה מגדל מקפת אישית נכון לשנת 2015 הינה קרן הפנסיה השניה בגודלה במדינה. גודל הוא אלמנט חשוב אך לא די בכך.
קרן הפנסיה באה לתת מענה לחוסך בשלושה מצבים: במצב בו איבד את כושרו לעבוד (פנסיית נכות), במקרה מוות (פנסיית שארים) ובמצב בו יוצא לפנסיה-גיל הפרישה (פנסיית זיקנה).
הקרן מציעה מספר מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח בעת הצטרפותכם.
קרן הפנסיה מקפת, בבעלות של חברת הביטוח מגדל.
תשואות הקרן לפי רמות הסיכוןקרן הפנסיה מגדל מקפת אישית כוללת מספר אפיקי השקעה בינהם: מסלול כללי, מסלול אג"ח ופקדונות, מסלול מנייתי, קצר, מסלול פנסיונרים, אפיק השקעה לפי הכשר הלכתי
לתשואות המעודכנות לפי רמות הסיכון >>
מאזן אקטוארי (נכון ל-2015)
להסבר מפורט
0.45-
מספר מס הכנסה
(מ"ה)
מקיפה: 162
כללית: 659
דמי הניהולדמי הניהול מקסימליים שרשאית קרן הפנסיה לגבות:
0.5% מסך החיסכון (מהצבירה)
6% מההפקדה החודשית (מהפרמיה)
ניתן למצוא בשוק החופשי דמי ניהול מופחתים בהתאם לסך החיסכון שצברתם, הארגון בו אתם עובדים ועוד.
גודל הקרן
(נכון ל-2015)
43,251,460 מליוני ₪ (כ-43 מיליארד ₪)
תקנון הקרן לצפייהחלק א  חלק ב 
מסלולי ביטוח בקרןבסיסי ▪ מוטה זקנה ונכות ▪ מוטה זקנה ושאירים ▪ מוטה זקנה ▪ מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר ▪ מוטה זקנה וכיסוי להורה נבחר ▪ רצף מוטה זקנה ▪ מוטה נכות ושאירים ▪ בן מוגבל נבחר ▪ מבוטח בודד