written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן פנסיה ותיקהשנת 1995 הייתה שנת רפורמה בכל הקשור לקרנות הפנסיה. בעקבות החלטת הממשלה מיום 29.03.1995, נקבע כי קרנות אלו ממשיכות החל מיום 01.01.1995 לפעול כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים.

תוכנית זו צירפה אליה עמיתים עד ל-31.12.1994 למעט מספר מצטרפים בין 1.1.1995-31.3.1995 (3 חודשים) – ניתנה להם האפשרות לבחור באם להישאר בותיקה או לעבור לחדשה. מבוטחים אלה נקראים "מבוטחי תקופת הביניים". המבוטחים שהחליטו להישאר בותיקה זכו לצבירה מופחתת של 1.6% לשנה במקום 2%.

קרנות הפנסיה ההסתדרותיות התאגדו באמצע שנות החמישים, כמיזוג של קופות תגמולים קטנות.
הוותיקה שבהן, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות הידועה בכינויה קג"מ, הוקמה בתחילת 1954 אולם קדמה לה קרן הפנסיה של עובדי קופת חולים, שהתמזגה לתוכה.

בעקבות המלצות "ועדת פוגל" אשר המליצה על עריכת צעדים דרסטיים לאור הגירעונות האקטואריים של הקרנות. כלומר, ההתחייבויות הממוצעות של הקרנות, לעמיתים, היו גדולות בהרבה מנכסיהן. כדי לאפשר ביטוח פנסיוני למצטרפים חדשים, נפתחו קרנות פנסיה חדשות.

היוון קצבה – משיכת מזומן

מבוטח רשאי, טרם פרישתו, לבקש להוון חלק מהקצבה המגיעה לו, וזאת על פי אחת משתי חלופות:

  1. רשאי המבוטח להוון קצבה באופן שלאחר ההיוון סכום קצבת הזקנה לו יהיה זכאי יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי.
  2. גובה ההיוון הוא עד 25% אחוז מגובה הקצבה המקורית (5% לכל שנה – עד 5 שנים).
קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות היוון כספים בקרן פנסיה

האם ניתן למשוך כספים כמזומן מקרן הפנסיה? באילו תנאים?
קראו עוד בהרחבה

 

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

מרכזי שירות קרנות הפנסיה הוותיקות ודרכי התקשרות
ותיקות ללא נתיבtel

כל הקרנות שנפתחו לפני 1995 נקראו "ותיקות" וכל הקרנות משנת 1995 ואילך "חדשות". על כן, משנת 1995 חולקו למעשה קרנות הפנסיה לשניים:
ליתר דיוק, מי שהצטרף עד 31.12.1994 יישאר בותיקה, ומי שיצטרף החל מ 1.4.1995 יופנה לקרן החדשה.
לעומת השיטה של "צבירת זכויות" שאפיינה את הקרנות הוותיקות, בעלת סיכון גדול לכניסה לגרעון אקטוארי, בקרנות החדשות הונהגה שיטה של "צבירת כספים", שבה הסיכון לכניסה לגרעון אקטוארי קטן.

קרן פנסיה וותיקה

פנסיית שארי פנסיונר ובר קצבה

פנסיה לאלמנה – אלמנת פנסיונר זכאית ל- 60% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 60% מהפנסיה לה היה זכאי, בכפיפות לאמור בתקנון. הפנסיה לאלמנה תשולם במשך כל ימי חייה.

פנסיה ליתומים – ילדי פנסיונר או בר קצבה יהיו זכאים לפנסיה אם גילם אינו עולה על 18 שנה.

שיעור הפנסיה ליתום 20% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 20% מהפנסיה לה היה זכאי בר הקצבה, בכפוף לתנאי התקרה כקבוע בתקנון.

הפנסיה תשולם לכל יתום עד הגיעו לגיל 18 שנה

פנסיית זקנה

הקרן המקיפה זהה לפנסיית היסוד.
הקרן פועלת על בסיס זכויות. על כל שנת עבודה צובר העמית זכות לקבל פנסיה בגובה 2% מהשכר הקובע מגיל הזכאות על כל שנת חברות. הקצבה המינימאלית שתשולם תעמוד על 5% מהשכר הממוצע במשק, והמקסימאלית 70% מהשכר.
השכר הקובע בפרישה היה עד לא מזמן ממוצע 3 משכורות אחרונות לפני הפרישה. משנת 2003 שונתה שיטת חישוב השכר הקובע לממוצע כל חודשי השכר מיום ההצטרפות לקרן, כשהם צמודים למדד. שיטה זו מקטינה את השכר הקובע בפרישה (לרוב החברים) בכ- 15% – וכך גם הפנסיה בפרישה קטנה יותר בכ- 15% לעומת שיטת חישוב קודמת.

גיל הפרישה
בכל המסלולים גיל הפרישה עד שנת 2003 הינו 60 שנה לנשים ו- 65 שנה לגברים.
במחצית הראשונה של שנת 2012, סוכם כי תעניק המדינה כרית ביטחון בהיקף של 25 מיליארד שקל לקרנות הפנסיה הוותיקות. בעקבות סיכום זה, בתמורה לתמיכת המדינה, יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ 65 ל 67 ושל נשים מ 60 ל 64. בנוסף לכך תהיה הפחתת זכויות בשיעור של 1.5% לעמיתי הקרנות, שתתפרס על 5 שנים.

מענק שנים עודפות

חישוב בקרנות הפנסיה הוותיקותבנוסף לביטוחי הנכות ושארים קיים בקרן פנסיה מקיפה:
מענק שנים עודפות (קיים רק במקיפה, לא ביסוד): מבוטח שפרש לקצבה וצבר בקרן יותר מ 35 שנות ביטוח (יותר מ 420 חודשי ביטוח), זכאי לקבל בגין כל שנת ביטוח עודפת מענק חד פעמי בשיעור 75% מן השכר הקובע לכל שנת ביטוח עודפת (6.25% מן השכר הקובע עבור כל חודש ביטוח עודף).

הערה:
סכום זה הינו נמוך מאוד ביחס להפרשה שבוצעה בחודשים אלו, אפילו אם ניקח בחשבון את עלויות ביטוח חיים וביטוח נכות.
בקבלת מענק של 6.25% בלבד המבוטח מפסיד כ- 60% מהכספים שהופרשו. לכן, מבוטח שמגיע ל-35 שנות ביטוח צריך לבדוק את כדאיות המשך ההפרשה לקרן פנסיה ותיקה שבהסדר מול הקפאת זכויות והפרשה לקופ"ג אחרת

קראו עוד בהרחבה

צברתם 35 שנות ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות?

מה חשוב לדעת?
קראו עוד בהרחבה

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה (תגמולי מעסיק-עובד ופיצויים מעסיק).
הקרן המקיפה זהה לפנסיית היסוד בנושא צבירת הזכויות לפנסיית זקנה אך מתווסף מרכיב ביטוחי המקנה קצבת שארים ונכות. מדובר בהגנה סוציאלית רחבה יותר, אשר תוספת הכיסויים הביטוחים בה חייבה תוספת הפקדות ואכן בנוסף לתגמולים במקיפה המעסיק מפקיד גם לפיצויים.

ניתן למצוא את התפתחות שיעורי ההפקדות המלאה לאורך השנים בקישור הבא

מאפריל 1988 שונו תקנוני הקרנות, והתשלומים הועלו לשיעורים הבאים:

פנסיית יסוד (11.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובד
6.00%5.50%

 

פנסיית מקיפה (17.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.00%5.50%6.00%

 

החל משנת 2007 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 20.5% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
7.50%7.00%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

נתח שוק מעודכן לתחילת שנת 2012

טבלה זו באה להורות לכם היכן לשים דגש בבואכם להשוות ולהצטרף לאחד התוכניות

שם קרן הפנסיה הותיקהנתח שוק
מבטחים43.22%
קג"מ18.07%
מקפת14.04%
הע"ל6.85%
עתודות5.83%
נתיב4.00%
גלעד2.66%
הדסה1.10%
אגד0.83%
עמית0.55%
עתידית0.55%
יוזמה0.55%
חקלאים0.44%
בניין0.38%
עו״ד0.37%
דן0.29%
סוכנות יהודית0.17%
מגן0.10%
סך הכול100%