קרן פנסיה ותיקה

written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן פנסיה ותיקהשנת 1995 הייתה שנת רפורמה בכל הקשור לקרנות הפנסיה. בעקבות החלטת הממשלה מיום 29.03.1995, נקבע כי קרנות אלו ממשיכות החל מיום 01.01.1995 לפעול כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים.

תוכנית זו צירפה אליה עמיתים עד ל-31.12.1994 למעט מספר מצטרפים בין 1.1.1995-31.3.1995 (3 חודשים) – ניתנה להם האפשרות לבחור באם להישאר בותיקה או לעבור לחדשה. מבוטחים אלה נקראים "מבוטחי תקופת הביניים". המבוטחים שהחליטו להישאר בותיקה זכו לצבירה מופחתת של 1.6% לשנה במקום 2%.

קרנות הפנסיה ההסתדרותיות התאגדו באמצע שנות החמישים, כמיזוג של קופות תגמולים קטנות.
הוותיקה שבהן, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות הידועה בכינויה קג"מ, הוקמה בתחילת 1954 אולם קדמה לה קרן הפנסיה של עובדי קופת חולים, שהתמזגה לתוכה.

בעקבות המלצות "ועדת פוגל" אשר המליצה על עריכת צעדים דרסטיים לאור הגירעונות האקטואריים של הקרנות. כלומר, ההתחייבויות הממוצעות של הקרנות, לעמיתים, היו גדולות בהרבה מנכסיהן. כדי לאפשר ביטוח פנסיוני למצטרפים חדשים, נפתחו קרנות פנסיה חדשות.

היוון קצבה – משיכת מזומן

מבוטח רשאי, טרם פרישתו, לבקש להוון חלק מהקצבה המגיעה לו, וזאת על פי אחת משתי חלופות:

 1. רשאי המבוטח להוון קצבה באופן שלאחר ההיוון סכום קצבת הזקנה לו יהיה זכאי יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי.
 2. גובה ההיוון הוא עד 25% אחוז מגובה הקצבה המקורית (5% לכל שנה – עד 5 שנים).
קראו עוד בהרחבה

למאמר המלא - אודות היוון כספים בקרן פנסיה

האם ניתן למשוך כספים כמזומן מקרן הפנסיה? באילו תנאים?
קראו עוד בהרחבה

 

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

מרכזי שירות קרנות הפנסיה הוותיקות ודרכי התקשרות
ותיקות ללא נתיבtel

כל הקרנות שנפתחו לפני 1995 נקראו "ותיקות" וכל הקרנות משנת 1995 ואילך "חדשות". על כן, משנת 1995 חולקו למעשה קרנות הפנסיה לשניים:
ליתר דיוק, מי שהצטרף עד 31.12.1994 יישאר בותיקה, ומי שיצטרף החל מ 1.4.1995 יופנה לקרן החדשה.
לעומת השיטה של "צבירת זכויות" שאפיינה את הקרנות הוותיקות, בעלת סיכון גדול לכניסה לגרעון אקטוארי, בקרנות החדשות הונהגה שיטה של "צבירת כספים", שבה הסיכון לכניסה לגרעון אקטוארי קטן.

קרן פנסיה וותיקה

פנסיית שארי פנסיונר ובר קצבה

פנסיה לאלמנה – אלמנת פנסיונר זכאית ל- 60% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 60% מהפנסיה לה היה זכאי, בכפיפות לאמור בתקנון. הפנסיה לאלמנה תשולם במשך כל ימי חייה.

פנסיה ליתומים – ילדי פנסיונר או בר קצבה יהיו זכאים לפנסיה אם גילם אינו עולה על 18 שנה.

שיעור הפנסיה ליתום 20% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 20% מהפנסיה לה היה זכאי בר הקצבה, בכפוף לתנאי התקרה כקבוע בתקנון.

הפנסיה תשולם לכל יתום עד הגיעו לגיל 18 שנה

פנסיית זקנה

הקרן המקיפה זהה לפנסיית היסוד.
הקרן פועלת על בסיס זכויות. על כל שנת עבודה צובר העמית זכות לקבל פנסיה בגובה 2% מהשכר הקובע מגיל הזכאות על כל שנת חברות. הקצבה המינימאלית שתשולם תעמוד על 5% מהשכר הממוצע במשק, והמקסימאלית 70% מהשכר.
השכר הקובע בפרישה היה עד לא מזמן ממוצע 3 משכורות אחרונות לפני הפרישה. משנת 2003 שונתה שיטת חישוב השכר הקובע לממוצע כל חודשי השכר מיום ההצטרפות לקרן, כשהם צמודים למדד. שיטה זו מקטינה את השכר הקובע בפרישה (לרוב החברים) בכ- 15% – וכך גם הפנסיה בפרישה קטנה יותר בכ- 15% לעומת שיטת חישוב קודמת.

גיל הפרישה
בכל המסלולים גיל הפרישה עד שנת 2003 הינו 60 שנה לנשים ו- 65 שנה לגברים.
במחצית הראשונה של שנת 2012, סוכם כי תעניק המדינה כרית ביטחון בהיקף של 25 מיליארד שקל לקרנות הפנסיה הוותיקות. בעקבות סיכום זה, בתמורה לתמיכת המדינה, יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ 65 ל 67 ושל נשים מ 60 ל 64. בנוסף לכך תהיה הפחתת זכויות בשיעור של 1.5% לעמיתי הקרנות, שתתפרס על 5 שנים.

מענק שנים עודפות

חישוב בקרנות הפנסיה הוותיקותבנוסף לביטוחי הנכות ושארים קיים בקרן פנסיה מקיפה:
מענק שנים עודפות (קיים רק במקיפה, לא ביסוד): מבוטח שפרש לקצבה וצבר בקרן יותר מ 35 שנות ביטוח (יותר מ 420 חודשי ביטוח), זכאי לקבל בגין כל שנת ביטוח עודפת מענק חד פעמי בשיעור 75% מן השכר הקובע לכל שנת ביטוח עודפת (6.25% מן השכר הקובע עבור כל חודש ביטוח עודף).

הערה:
סכום זה הינו נמוך מאוד ביחס להפרשה שבוצעה בחודשים אלו, אפילו אם ניקח בחשבון את עלויות ביטוח חיים וביטוח נכות.
בקבלת מענק של 6.25% בלבד המבוטח מפסיד כ- 60% מהכספים שהופרשו. לכן, מבוטח שמגיע ל-35 שנות ביטוח צריך לבדוק את כדאיות המשך ההפרשה לקרן פנסיה ותיקה שבהסדר מול הקפאת זכויות והפרשה לקופ"ג אחרת

קראו עוד בהרחבה

צברתם 35 שנות ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות?

מה חשוב לדעת?
קראו עוד בהרחבה

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה ותיקה (תגמולי מעסיק-עובד ופיצויים מעסיק).
הקרן המקיפה זהה לפנסיית היסוד בנושא צבירת הזכויות לפנסיית זקנה אך מתווסף מרכיב ביטוחי המקנה קצבת שארים ונכות. מדובר בהגנה סוציאלית רחבה יותר, אשר תוספת הכיסויים הביטוחים בה חייבה תוספת הפקדות ואכן בנוסף לתגמולים במקיפה המעסיק מפקיד גם לפיצויים.

ניתן למצוא את התפתחות שיעורי ההפקדות המלאה לאורך השנים בקישור הבא

מאפריל 1988 שונו תקנוני הקרנות, והתשלומים הועלו לשיעורים הבאים:

פנסיית יסוד (11.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובד
6.00%5.50%

 

פנסיית מקיפה (17.5%):
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
6.00%5.50%6.00%

 

החל משנת 2007 (מקיפה), בכל חודש מפרישים המבוטח והמעסיק 20.5% מהשכר המבוטח
תגמולי מעסיקתגמולי עובדפיצויי מעסיק
7.50%7.00%6.00%
(2.33% יתקבלו בפרישה)

 

נתח שוק מעודכן לתחילת שנת 2012

טבלה זו באה להורות לכם היכן לשים דגש בבואכם להשוות ולהצטרף לאחד התוכניות

שם קרן הפנסיה הותיקהנתח שוק
מבטחים43.22%
קג"מ18.07%
מקפת14.04%
הע"ל6.85%
עתודות5.83%
נתיב4.00%
גלעד2.66%
הדסה1.10%
אגד0.83%
עמית0.55%
עתידית0.55%
יוזמה0.55%
חקלאים0.44%
בניין0.38%
עו״ד0.37%
דן0.29%
סוכנות יהודית0.17%
מגן0.10%
סך הכול100%

18 הערות

 1. יעל 27 במאי 2017 ב- 21:00 - השב

  עובד שמעוניין לצאת לפנסיה ( אני בת 63) אחרי כמה זמן יהיה רשאי לקבל קיצבת פנסיה חודשית

  • אופיר שץ 14 ביולי 2017 ב- 18:16 - השב

   יעל שלום,
   ניתן לדרוש את קבלת הפנסיה במידה ומדובר בפנסיה חדשה גם מגיל 60 אך גובה הקצבה תושפע בהתאם. במידה ומדובר בפנסיה ותיקה, לדוגמא מבטחים, קיימת הפחתה באחוזים עבור כל שנת הקדמת הפנסיה מגיל הפרישה בהתאם לגילך.
   לבדיקה אישית, תוכלו לפנות אלינו ונשמח לסייע בנושא.

   אופיר

 2. סיגל 3 באוקטובר 2017 ב- 15:35 - השב

  היי סבתי עבדה מאז עלייתה ארצה ועד לגיל הפנסייה
  גילה היום 96
  פנסיונרית דל כללית
  הגיוני כי שכר הפסייה המועבר לחשבונה כל חודש הינו 2700 שח?

  • אופיר שץ 8 באוקטובר 2017 ב- 18:12 - השב

   סיגל שלום,
   אין בידנו מספיק מידע על מנת להשיב לשאלה.
   מאין לנו לדעת איזו תוכנית פנסיונית יש ברשותה? אולי צברה סכומים מאוד נמוכים מידי חודש?
   ע"מ להשיב, נדרשים פרטים אישיים ומסמכים

 3. ניסים 18 בנובמבר 2017 ב- 9:14 - השב

  בצעירותי עבדתי בקופת חולים כללית למשך תקופה קצרה, ונפתח עבורי חשבון בקרן פנסיה ותיקה. מאז לא הופקדו בה כספים. מאז סיום לימודי האקדמאים, ועד היום אני עובד בתעשייה האווירית, ועמית בקרן פנסיה חדשה.
  האם בשל העובדה שאני עמית לא פעיל בקרן הותירה מאפשרת לי להעביר היום את כל הצבירה שלי בחדשה לוגיקה? והאם זה כדאי בכלל

  • אופיר שץ 27 בנובמבר 2017 ב- 18:09 - השב

   לא ניתן להעביר כספים מהותיקה לקרן הפנסיה החדשה.

 4. רון 17 בדצמבר 2017 ב- 13:51 - השב

  אני מפריש למבטחים הותיקה כבר 37 שנה ואני בן 62 לפני שנתים בדקתי את כדאיות המשך ההפרשות אבל האמת שאין אוםציה טובה אחרת לביטוח נכות אי כושר עבודה ושארים היות ונדרש חיתום רפואי ויש לי כל מיני בעיות רפואיות. עתה אני רוצה לעבור ל 75% משרה האם המשך ההפרשות יקטין את הפנסיה שלי בגלל הקטנת השכר?

  • אופיר שץ 22 בדצמבר 2017 ב- 11:49 - השב

   רון שלום,
   מהלך זה בהחלט יכול להשפיע. אני מנוע מלתת ייעוץ או חוות דעת ראשונית באתר.
   מוצר זה הוא נכס פיננסי מאוד חשוב ולכן לא הייתי מציע לך לחפש פתרונות באון-ליין מבלי לראות את כל התמונה המלאה לאיש מקצוע.
   אתה מוזמן לפנות אלינו ונשמח לסייע בנושא

 5. ורה סרברניק 18 ביוני 2018 ב- 9:30 - השב

  שלום,

  אני בת 63. נכון להיום יש לי צבירה של 20 שנה במבטחים (פנסיה ותיקה), ו לפני זה עוד 8 שנים במקפת (פנסיה ותיקה).
  האם ניתן לחבר יחד בינהם ולשמור על תקופת ותק רצוף של 28 שנה? ז.א. ללקבל ממבטחים פנסיה עוב 28 שנות ותק בקופה ותיקה.

  תודה רבה

  • אופיר שץ 10 ביולי 2018 ב- 13:03 - השב

   הקרן הפעילה משלמת גם עבור הקרן הלא פעילה. תראי משלם אחד

 6. אירית גל 17 ביולי 2018 ב- 11:42 - השב

  אני בת 66, פרשתי לפנסיה לפני שנה.
  לפני פרישתי, גם בגיל 62, לא פניתי לברור זכויותי בקרן.
  האם יש דרך לפדות כעת את כל הסכומים שלי בקרן – פנסיה+פיצויים

  • אופיר שץ 3 באוגוסט 2018 ב- 17:46 - השב

   ע"פ התקנון, מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מביניהם, לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן.

 7. דורון פורת 25 ביולי 2018 ב- 20:14 - השב

  האם ניתן להפקיד לקרן פנסיה ותיקה (מבטחים) ממעסיק נוסף למעסיק שיש היום חשבון על שמו.
  אם כן, האם הפקדה לקרן פנסיה ותיקה עדיפה על הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה.

  • אופיר שץ 3 באוגוסט 2018 ב- 17:33 - השב

   האם ניתן להפקיד לקרן פנסיה ותיקה (מבטחים) ממעסיק נוסף למעסיק שיש היום חשבון על שמו. – כן
   אם כן, האם הפקדה לקרן פנסיה ותיקה עדיפה על הפקדה לקרן פנסיה מקיפה חדשה.- ע"מ לענות על השאלה, אין מנוס מלגשת לייעוץ פנסיוני. התשובה היא לא תשובת מדף. היא אישית

 8. שרף עמי 17 באוגוסט 2019 ב- 19:11 - השב

  שלום אני אמור לפרוש בעוד שנה וחצי המעסיק וגם אני כעובד מפרישים לקרן מבטחים הוותיקה – פנסיית יסוד משכר העומד על 25,000 שח ידוע לי כי התקרה בקרן מבטחים עומדת היום על סך כ- 16,000 ש"ח . שאלתי מה דינם של הכספים מעבר לתקרה שהרי גם אני וגם המעסיק הפרשנו כספים על שכר שבעצם אינו מבוטח ואינו נלקח בחישוב הפנסיה העתידית שאקבל
  אודה לתשובתך

  • אופיר שץ 2 בספטמבר 2019 ב- 1:25 - השב

   מאין לך לדעת שתקרת השכר היא 16,000?

 9. שלמה שלומוביץ 18 באוגוסט 2019 ב- 8:34 - השב

  אני חבר בקרן קג"מ (לא פעיל), קרן מקפת (לא פעיל) ובקרן מבטחים (פעיל). דמי ניהול שאני משלם בקרנות האלו שונים מאוד. האם ניתן להתמקח על דמי הניהול, אולי לנייד צבירה מקרן ותיקה אחת לאחרת שגובה פחות דמי ניהול?

  • אופיר שץ 2 בספטמבר 2019 ב- 1:23 - השב

   לא ניתן להתמקח. דמי הניהול קבועים ולא ניתנים לשינוי.

באפשרותך להשאיר הערה

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי