written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


רקעקרן הפנסיה מיטבית-עתודות החדשה מתחלקת לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית (כלל פנסיה משלימה).

קרן ההפנסיה מיטבית-עתודות בהתאמה אישית נכון לשנת 2015 הינה קרן הפנסיה השלישית בגודלה במדינה. גודל הוא אלמנט חשוב אך לא די בכך.
קרן הפנסיה באה לתת מענה לחוסך בשלושה מצבים: במצב בו איבד את כושרו לעבוד (פנסיית נכות), במקרה מוות (פנסיית שארים) ובמצב בו יוצא לפנסיה-גיל הפרישה (פנסיית זיקנה).
הקרן מציעה מספר מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח בעת הצטרפותכם.
קרן הפנסיה מיטבית-עתודות, בבעלות של חברת הביטוח כלל.

תשואות הקרן לפי רמות הסיכוןקרן הפנסיה מיטבית-עתודות החדשה כוללת מספר אפיקי השקעה בינהם: מסלול כללי, ספיר, מסלול פנסיונרים, מסלול השקעה "כהלכה" (חושן), ענבר
לתשואות המעודכנות לפי רמות הסיכון >>
מאזן אקטוארי (נכון ל-2015)
להסבר מפורט
0.01-
מספר מס הכנסה
(מ"ה)
מקיפה: 170
כללית: 667
דמי הניהולדמי הניהול מקסימליים שרשאית קרן הפנסיה לגבות:
0.5% מסך החיסכון (מהצבירה)
6% מההפקדה החודשית (מהפרמיה)
ניתן למצוא בשוק החופשי דמי ניהול מופחתים בהתאם לסך החיסכון שצברתם, הארגון בו אתם עובדים ועוד.
גודל הקרן
(נכון ל-2015)
33,797,200 מליוני ₪ (כ-33.5 מיליארד ₪)
תקנון הקרן לצפייהמעודכן 2015
מסלולי ביטוח בקרןיסודי 64/67 ▪ מסלול בסיסי ▪ מסלול בסיסי נכות מינימלית ▪ מסלול משפחה (עתיר ביטוח) ▪ מסלול עתיר ביטוח נכות ▪ מסלול עתיר ביטוח שארים ▪ מסלול עתיר חסכון ▪ מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת ▪ מבוטח בודד