written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


רקעקרן הפנסיה הראל גילעד החדשה מתחלקת לקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית (הראל פנסיה כללית).

קרן ההפנסיה הראל גילעד החדשה נכון לשנת 2015 הינה קרן הפנסיה הרביעית בגודלה במדינה. גודל הוא אלמנט חשוב אך לא די בכך.

קרן הפנסיה באה לתת מענה לחוסך בשלושה מצבים: במצב בו איבד את כושרו לעבוד (פנסיית נכות), במקרה מוות (פנסיית שארים) ובמצב בו יוצא לפנסיה-גיל הפרישה (פנסיית זיקנה).

הקרן מציעה מספר מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח בעת הצטרפותכם.

קרן הפנסיה הראל גילעד, בבעלות של חברת הביטוח הראל.

תשואות הקרן לפי רמות הסיכוןקרן הפנסיה הראל גילעד החדשה כוללת מספר אפיקי השקעה בינהם: מסלול כללי, מניות (50%), ללא מניות, מסלול פנסיונרים, אפיק השקעה מפוקח הלכתית (כשר)
לתשואות המעודכנות לפי רמות הסיכון >>
מאזן אקטוארי (נכון ל-2015)
להסבר מפורט
0.00
מספר מס הכנסה
(מ"ה)
מקיפה: 214
כללית: 662
דמי הניהולדמי הניהול מקסימליים שרשאית קרן הפנסיה לגבות:
0.5% מסך החיסכון (מהצבירה)
6% מההפקדה החודשית (מהפרמיה)
ניתן למצוא בשוק החופשי דמי ניהול מופחתים בהתאם לסך החיסכון שצברתם, הארגון בו אתם עובדים ועוד.
גודל הקרן
(נכון ל-2015)
28,229,200 מליוני ₪ (כ-28 מיליארד ₪)
תקנון הקרן לצפייהמעודכן 2015
מסלולי ביטוח בקרןפנסיה מקיפה ▪ פנסיה מקיפה פרישה מוקדמת ▪ פנסיה מקיפה נכות ▪ מוגדלת 75% ▪ פנסיה מקיפה נכות מוגדלת 75% פרישה מוקדמת ▪ עתיר נכות מופחת שאירים ▪ עתיר חסכון פרישה מוקדמת ▪ עתיר חסכון ▪ עתיר שאירים מופחת נכות ▪ עתיר שאירים מופחת נכות פרישה מוקדמת ▪ עתיר ביטוח ▪ עתיר שאירים ▪ מבוטח בודד