written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


pensia-nechut פנסיית הנכות בקרן הפנסיה היא מעין ביטוח אשר שגור בפני רבים כביטוח אובדן כושר עבודה הבא לתת מענה לעמית ברגע שנפגעה השתכרותו וזאת כתוצאה מפגיעה פיזית-מנטלית של לפחות 25%. במקרה זה, מבטח העמית את עצמו בגובה של עד 75% משכרו.

עם הצטרפות העמית לקרן הפנסיה, יהיה זכאי כבר במקרה של אירוע נכות לפנסיה זו.

בבואנו להבין מהי פנסיית נכות ראשית עלינו לדעת מהי נכות כהגדרתה ע"פ קרנות הפנסיה:

נכות היא: מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ 90- יום רצופים.

סכום פנסיית הנכות בגין נכה מלא, יהיה שווה למכפלת שיעור הכיסוי של פנסיית הנכות לה זכאי המבוטח בשכר הקובע (ההכנסה הקובעת בפועל) לפנסיית שאירים ולפנסיית נכות, בהתאם למסלול הביטוח בו בוטח, מינו, גיל ההצטרפותו ואחוז הפרשותיו לקרן.

בכל מקרה, לא תעלה פנסיית הנכות המשולמת לנכה, על 75% מהשכר הקובע שהוגדר לפנסיית נכות.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

נתונים כלליים

 • על מנת לזכות בפנסיית נכות, בין אם היא חלקית או מלאה, התחלת התשלום למבוטח תיהיה החל מהיום ה – 91 מהמועד בו אירע אירוע הנכות לפי קביעת הועדה הרפואית, כל עוד המבוטח מוכר כנכה, בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לצמיתות.
 • במידה וסיים לצבור 91 יום ונמצא המבוטח נכה, יקבל המבוטח פנסיית נכות כפולה עבור אותם שלושת החודשים הראשונים קרי עבור החודש הרביעי, חמישי ושישי.
  היה ולא נמצא נכה בתום 91 יום, לא יזכה המבוטח לתשלום כפול.
 • מבוטח שחזר למעגל העבודה ושכושרו לעבוד נפגע מחדש במהלך תקופה של 6 חודשים ממועד סיום תקופת הנכות שלו בקרן, יזכה לתשלום פנסיית הנכות מהיום הראשון בהתאם לקביעת הועדה הרפואית של הקרן.
 • נמצא המבוטח זכאי לפנסיית נכות ונמצא גם סיעודי (והוגדר כנכה סיעודי), יזכה לתוספת של 33% משיעור הנכות ולא תעלה סה"כ פנסיית הנכות המשולמת לנכה על100% מהשכר הקובע לפנסיית נכות.
 • הופסקה העברת תשלומים לקרן פנסיה של מבוטח פעיל, תמשיך הקרן לגבות, במשך חמישה חודשים נוספים את דמי הביטוח מתוך היתרה הצבורה של המבוטח. במקרה זה יישמר למבוטח הכיסוי הביטוחי במשך התקופה הנוספת. במידה ואין עניין, יודיע המבוטח בכתב לקרן הפנסיה להפסיק מיד את גביית התשלומים. מאותו הרגע ייחשב העמית כלא פעיל.
 • הצטרפות מחדש לקרן הפנסיה, תחושב תקופת אכשרה (תקופת בחינה לגבי מצב בריאותי קיים כדוגמת: מחלה או פגיעה) של 5 שנים.
 • נגרמה הנכות כתוצאה מפגיעה עצמית מכוונת, תוכר הנכות רק אם שולמו בגינו 12 חודשים תשלומים חודשיים רצופים לקרן.
 • היה ושינה המבוטח מסלולי ביטוח או גידול שכר העולה על 110% מהשכר הקובע בתוך הקרן אשר מגדיל את הסיכון על הקרן, תדרש תקופת אכשרה גם כן בגין ההפרש בין הגידול לקיים וזאת בהתאם לתקנון הקרן.
 • תיהיה הקרן רשאית לבצע חיתום (בחינה רפואית מחדש) לגבי אדם פלוני כתנאי להצטרפותו לקרן או כתנאי למעבר בין מסלולי הביטוח או כתנאי להרחבת הכיסוי הביטוחי בקרן ולקבוע בהתאם לתוצאות החיתום התניות נוספות מעבר לאלה הקבועות בתקנון הקרן לענין הזכאות לקבלת פנסיית נכות.
 • כל עת שהמבוטח זכאי לפנסיית נכות מהקרן, תשלם הקרן את רכיב תגמולי עובד, רכיב תגמולי מעביד ורכיב הפיצויים שהתקבלו בקרן בתקופה לפיה חושב השכר הקובע לפנסיית נכות ("שחרור המבוטח מתשלום פרמיות").

יש לזכור כי, עמית שאינו פעיל עוד בקרן אינו מכוסה ואינו זכאי לפנסיית נכות

 

נפגעתי ואני מבוטח בקרן הפנסיה, מה לעשות?

ראשית חשוב לציין פרט מאוד חשוב. התייחסות קרן הפנסיה למקרה שהפך מבוטח לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי שונה מנכות כתוצאה מתאונה. ולכן, במידה והפך לנכה כתוצאה מפגיעה בעבודה, ראשית יפנה לביטוח לאומי. על כך ניתן לפנות ולהיוועץ איתנו אישית.

מבוטח התובע פנסיית נכות מהקרן, יגיש תביעתו על טופס המיועד לכך, אשר יומצא לכל מבוטח, לפי דרישה, על ידי הגוף המנהל. המבוטח יצרף חוות דעת של רופא תעסוקתי לפנייתו, אלא אם כן הוכר המבוטח כנכה סיעודי על ידי המוסד לביטוח לאומי.

תביעת הנכות תוגש – על ידי המבוטח או מי מטעמו – בסמוך למועד הארוע, אך לא יאוחר מתום תקופת ההתיישנות מיום ארוע הנכות בהתאם לחוק ההתיישנות, התשי"ח 1958- .

המבוטח יחתום על מסמכי ויתור על סודיות רפואית, ככל שידרש על ידי הגוף המנהל ו/או רופא הקרן ו/או הועדה הרפואית, יתייצב לבדיקות בהתאם להפניות רופא הקרן ו/או הועדה הרפואית ויופיע, אם יוזמן, בפני הועדה הרפואית במועדים שיקבעו על ידיהם.

המבוטח ימסור לועדה הרפואית את כל הפרטים המתייחסים לתביעתו ואת כל המסמכים הרפואיים והאחרים הדרושים לגוף המנהל לשם ברור חבותה של הקרן, אותם יכול המבוטח להשיג במאמץ סביר. כל דרישה של הגוף המנהל מהמבוטח החורגת מגדר מאמץ סביר והכרוכה בעלויות למבוטח, תהיה על חשבון הגוף המנהל.

כיצד מחליטים לגבי זכאותי לפנסיית נכות בקרן הפנסיה?

הועדה הרפואית תדון בענינו של המבוטח שלא בפניו, אך תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להזמינו להופיע בפניה ו/או להתייצב לבדיקות נוספות ו/או להמציא מסמכים נוספים.

הזכאות לפנסיית נכות תיבחן על ידי הועדה הרפואית לענייני החברה המנהלת אשר תדון בשאלת קיומה של מחלה קודמת, אם העניין נדרש בהתאם לתקנות, ותקבע האם העמית נכה כהגדרתו בתקנות.

העמית יוזמן להיבדק על ידי הועדה הרפואית ככל שהעניין יידרש לצורך בירור זכאותו לפנסיית נכות.
הועדה הרפואית מורכבת משני רופאים תעסוקתיים שימונו על ידי החברה אלא אם ביקש העמית שאחד מן הרופאים האמורים ימונה מטעמו.

ערעור על החלטת הועדה הרפואית – עמית רשאי לערער על החלטת הועדה הרפואית לבית הדין לעבודה או אל ועדת הערעורים של אותה הקרן פנסיה תוך 6 חודשים מיום משלוח החלטת הועדה הרפואית.

אם מדובר בערעור על החלטה רפואית יופנה ערעורו של העמית בהסכמתו לדיון בפני הועדה הרפואית העליונה.

החלטות הועדה הרפואית תנתנה תוך 60 יום מיום המצאת המסמך האחרון לפי דרישתה ו/או הדיון האחרון בועדה הרפואית – לפי המועד המאוחר יותר.

הועדה תנמק את החלטתה בכתב.

הגוף המנהל, מיוזמתו או לפי בקשת המבוטח, רשאי לזמן את המבוטח, מפעם לפעם, לבדיקה חוזרת בועדה, אשר מטרתה לבדוק האם חל שינוי במצבו הגופני ו/או הנפשי, חל שינוי כאמור, תותאם דרגת נכותו של המבוטח לשינוי, או, לפי הענין, תפסק ההכרה בנכותו.

כיצד קובעים את גובה פנסיית הנכות בפועל?

להלן אופן החישוב של גובה פנסיית הנכות בפועל:

נכה מלא (מבוטח שלפחות 75% מכושרו נפגע)

סכום פנסיית הנכות בגין נכה מלא (מבוטח שלפחות 75% מכושרו נפגע), יהיה שווה למכפלת שיעור הכיסוי של פנסיית הנכות לה זכאי המבוטח בשכר הקובע לפנסיית שאירים ולפנסיית נכות, בהתאם למסלול הביטוח בו בוטח, מינו, גיל ההצטרפותו ושיעור ההפרשות.

שהוא נכה חלקי (בין 25%-75% נכות)

סכום פנסיית הנכות אשר ישולם למבוטח שהוא נכה חלקי (בין 25%-75% נכות), יהיה מכפלת פנסיית הנכות שהיה מקבל אילו היה נכה מלא בשיעור הנכות שהוכר על ידי הועדה הרפואית.

נכה חלקי רשאי להמשיך ולהעביר לקרן תשלומים בשיעורים זהים מהשכר הקובע לפנסיית שאירים ולפנסיית נכות ממנו הועברו תשלומים לקרן לפני היותו לנכה- לאחר עדכונו לפי חלקיות כושר עבודתו- ויהיה זכאי למלוא הזכויות בגינם של תשלומים אלה.

השכר הקובע לפיו ישולמו התשלומים לקרן לא יעלה על השכר הקובע בעת שהפך המבוטח לנכה חלקי, כשהוא צמוד למדד. לא הועברו תשלומים כאמור, יהיה מעמדו של המבוטח בגין ההפרש שבין כושר עבודה מלא (100%) לבין שיעור נכותו, כמבוטח לא פעיל לענין נכות.

PensiaNechutTable

exampleדוגמא 

מין: גבר
גיל הצטרפות: 26
שכר קובע לפנסיית שארים ולפנסיית נכות: 11,000 ₪
במקרה נכות מלאה תשולם פנסיית נכות של 75% מהשכר הקובע לפנסיית נכות בעת מועד הארוע 11,000X 75% = ₪ 8,250היה ונקבעה נכותו ע"י הוועדה בגובה של 50% (נכה חלקי), תחושב פנסיית הנכות :
8,250X 50% = ₪ 4,125
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות