written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


פנסיה חובהההסכם יחול על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה אך למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו – הסכם קיבוצי כללי במקום העבודה או סקטור ענפי במשק.

זכאות ע"פ חוק – מי יכול

זכאות חלה על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאשה, ורק אם העובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קיצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.

זכאות ע"פ חוק – מתי יכולים להצטרף

כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.

עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
זכאות ע"פ חוק – איך מצטרפים

על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו .

זכאות לפנסיית חובה לאחר גיל פרישה

ראשית יש להפריד בין 2 המושגים: גיל פרישה ע"פ חוק לבין גיל פרישת חובה
גיל פרישה ע"פ חוק: הגיל בו ניתן לגשת לביטוח לאומי ולדרוש את קצבת הזקנה ע"פ חוק (רצ"ב טבלה לעיונכם)
על המעסיק חלה החובה לשלם תנאים סוציאליים לעובד גם אם הגיע העובד לגיל פרישה ע"פ חוק בין אם העובד ממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק או מתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש.
חובה זו חלה על המעסיק גם אם מדובר בעובד שעבר את גיל פרישה חובה שהוא גיל 67.
המקרה בו פטור המעסיק לשלם תנאים סוציאליים לעובד הוא במקרה בו העובד עבר את גיל פרישת חובה (גיל 67) והחל העובד לקבל קצבה חודשית באופן (לא קצבה חודשית מביטוח לאומי אלא קצבה לדוגמא מקרן פנסיה).

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות . תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.

השכר הממוצע במשק לשנת 1/2018 הוא : 9,906 ₪.

שיעור ההפקדות לפנסיה והמועד לתשלומם

שיעור ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:
החל מהיום… ואילךהפרשות תגמולי מעבידהפרשות תגמולי עובדהפרשות המעביד לפיצוייםסה"כ
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20135%5%5%15%
1.1.20146%5.5%6%17.5%
1.7.20166.25%5.75%6%18%
1.1.20176.5%6%6%18.5%

השלמת פיצויי פיטורים

תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה (לעיל) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה ("השלמת הפיצויים"). בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן.

במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963. לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים.

הפרשות אלו לא יהיו ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963.

"אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

קראו עוד בהרחבה

מאמר שיכול לעניין אתכם - אודות קרן פנסיה חדשה מקיפה

מהי קרן פנסיה חדשה? דמי הניהול ומרכיבים ביטוחיים
קראו עוד בהרחבה

נתונים טכניים אודות פנסיית החובה

הצטרפות לקרנות פנסיה חדשות בעקבות צו ההרחבה (משנת 2008) עד שנת 2011 (לפי מס' נפשות)
לוגושם קרן הפנסיהשנת 2008200920102011סה"כ עד 2011
מנורה מבטחים פנסיהמבטחים החדשה52,05939,97138,32938,694169,053
מגדל פנסיהמקפת אישית64,81451,84840,29544,594201,551
כלל פנסיהמיטבית עתודות54,41240,73532,56228,983156,692
הראל גלעד פנסיההראל גלעד פנסיה74,60046,40132,87030,819184,690
הפניקס פנסיההפניקס48,18633,55332,93824,653139,330
הראל מנוףמנוף1882746691619
מגן זהבמגן זהב51638094288
איילון פנסיהאיילון פיסגה14,08511,3988,2556,14439,882
מיטב דשדש**4785105245482
אקסלנס נשואה פנסיהאקסלנס נשואה פנסיה27794107207685
הלמן אלדובי פנסיההלמן אלדובי51603174216
מיטב דשמיטב9322627889762,958
אלטשולר שחם פנסיהאלטושלר שחם11111156223501
פסגות פנסיהפסגותלא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי1,5771,577
הראל פנסיהגילעד ריווחית*2,6003,251לא רלוונטילא רלוונטי5,851
סה"כ312,313228,106186,582177,374904,375

* גלעד מוזגה עם הראל בינואר 2010.
** יובלים שינתה את השם לדש ב- 2011.
מקור: דיווחי גופים מוסדיים ועיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

סה"כ מצטרפים במסגרת צו הרחבה לפי רמות שכר

מקור: דיווחי גופים מוסדיים ועיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
רמת שכרסך המצטרפים 2011שיעור מסך המצטרפים
באותה רמת שכר ב- 2011
עד 2,000 ₪69,78244.8%
4,000-2,001 ₪60,35253.8%
6,000-4,001 ₪31,60839.4%
8,000-6,001 ₪8,80428.1%
מעל 8,000 ₪6,82819.2%
סה"כ177,37442.7%