written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


כיצד מחושבת הקצבה החודשית?
{בחסות מנהלת הגמלאות במשרד האוצר}

הבסיס לחישוב הקיצבה החודשית והמענקים החד פעמיים בפנסיה תקציבית היא ״המשכורת הקובעת האחרונה״ ערב הפרישה מהשירות הציבורי.

המשכורת הקובעת מורכבת ממשכורת יסוד ותוספות קבועות. המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר ובהתאמה לשינויים בשכר עובד פעיל בנתונים זהים כגון דרגה, סולם דרוג, וותק וכדומה. מנגנון הצמדה זה נועד למנוע שחיקת הקיצבה ביחס לשכר עובד פעיל.

תוכן עניינים

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

 

ישנו הבדל בין המונח ״משכורת קובעת״ לשכר שוטף או הגדרות אחרות לשכר.

CalcTaktzivit

המשכורת הקובעת כוללת רק את הרכיבים הקבועים בשכר שהוכרו על ידי הממשלה כתוספת קבועה לצורך תשלום גמלאות.
המרכיבים אשר נכללים במשכורת הקובעת מעוגנים בהסכמי השכר ברמות השונות – הסכמים קיבוציים לעובדים כולם או הסכמים מקומיים במשרד מסויים.

ההחלטה להכליל מרכיב שכר במשכורת הקובעת מעוגנת בקביעה של ועדת השירות אשר מתפרסמת ומקנה את התוקף החוקי ההכרחי לשינוי.

שארי מבוטח/עובד מדינה או שארי גמלאי זכאים אף הם לתשלומים המחושבים על בסיס המשכורת הקובעת של עובד המדינה אשר בגין שרותו נוצרה הזכות לגמלה.
גמלאים זכאים לעיתים לתוספות שחיקה שאינה משולמת בשכר העובד הפעיל. לרוב תוספת שחיקה משולמת רק בחלק מהדרוגים ולמי שהוכר כזכאי לגמלא עד לתאריך שנקבע בהסכם. תוספת השחיקה מגדילה את המשכורת המהווה בסיס לחישוב הקיצבה.

מעת לעת נקבעים לוחות תאומים על מנת לעדכן את המשכורת הקובעת בהתאם לשינויים שחלים עם הזמן בסולמות השכר.
כללי הקידום בדרגה ערב הפרישה משתנים לעיתים וכאמור לא חלים בכל הדרוגים. לקידום בדרגה השפעה על גובה הגמלא ולכן חשוב לבחון הזכאות טרם הפרישה עם גורמי כח האדם במשרד ממנו פרשת לגמלאות.


שעור הקצבה (דוגמאות)

קיצבה רגילה – הקיצבה מחושבת כאחוז ממשכורת קובעת. 2% מהמשכורת הקובעת עבור כל שנה ו-0.1667% מהמשכורת הקובעת עבור כל חודש. כשהוא מוכפל בחלקיות המשרה הממוצעת של העובד.

לדוגמא:

פרשתם לאחר עשרים ושתיים שנה וחצי בשרות המדינה ומשכורתכם הקובעת לגמלאות הינה 8,000 ועבדתם משרה מלאה? קיצבתכם החודשית תהיה:
3,600 שקל לחודש = 8,000 * 45%

שיעור הקיצבה לבעלי דרגת נכות – פרשתם בגלל סיבה בריאותית ונקבעו לכם אחוזי נכות?

תקבלו קצבה על פי החישוב בגין הנכות (20%+ 3 פרומיל (0.003%) מהמשכורת הקובעת בגין כל אחוז נכות, בכפיפות לחלקיות המשרה) או על פי משך השרות, הגבוה מבין השניים.

חישוב חלקיות המשרה לבעלי דרגת נכות – שעור קצבתם ילקח לפי ממוצע משוקלל הגבוהה ביותר מבין 3 אפשרויות חישוב:

אפשרות א'
לדוגמא : עובד פרש עם 50% נכות לאחר עבודה של 15 שנים בשרות המדינה במשרה מלאה.
קיצבת מינימום – 20%
תוספת בגין נכות 50% * 0.3 = 15%
סה״כ קצבה 35%

אפשרות ב'

בגין 15 שנות שרות היה זכאי ל 30% בלבד מכח שרותו אך היות ופרש מחמת בריאות וזכאי גם לחישוב קיצבתו על פי אחוזי הנכות שקבעה לו ועדה רפואית אזי זכאי לגבוה מבין החישוב על פי אחוז נכות – 35% לבין על פי תקופת שרות – 30%.

לכן בדוגמה זו יקבל קצבה בגובה 35% ממשכורתו הקובעת.

אפשרות ג'

פרשתם מסיבה בריאותית וקצבתכם משולמת לפי דרגת נכות, תוכלו לעמוד בפני ועדה רפואית גם לאחר פרישתכם לפנסיה. היה וישתנה אחוז נכותכם, תחושב קיצבתכם מחדש. בכל מיקרה לא תיפחת קיצבתכם מהקיצבה לה אתם זכאים על פי משך תקופת עבודתכם או 20% על פי הגבוה מבינהם.

לצורך העמדה בפני ועדה רפואית עליכם לפנות לבמנהלת הגמלאות במשרד האוצר בצירוף אישורים רפואיים על מצב הבריאות בגינו פרשתם לפנסיה.

תשלומים המשולמים פעם בשנה
קיימים מספר תשלומים המשולמים לעובדים ולגמלאים פעם בשנה. התשלום לגמלאים מחושב כאחוז מהתשלום לעובד פעיל והינו בהתאם לאחוז הקיצבה וחלקיות המשרה.
קצובת הבראה – משולמת בקצבת חודש יוני.
קצובת ביגוד – משולמת בקצבת חודש יולי.
מענק יובל – משולם בקצבת חודש ספטמבר, אחיות ודרוגים פרה רפואיים בחודש נובמבר.
למענק יובל זכאי רק מי ששרת תקופות מזכות 25 שנה לפחות בדרוגים מנהלי, מח״ר, מהנדסים, משפטנים, הנדסאים/טכנאים.
עובדים בדרוג הוראה – עובדים כאמור אשר צברו וותק בהוראה במדינה, עיריות, רשויות מקומיות, מוסדות מוכרים ובשירות צבאי 30 שנה ומעלה, יקבלו מענק יובל בקיצבת יוני.
במהלך השנה הקלנדרית הראשונה לפרישה זכאי הגמלאי למלוא התשלום מהמשרד בו עבד ערב הפרישה (ולא על פי אחוז הקצבה).

לדוגמא:

עובד פרש לגמלאות באוגוסט וזכאי למענק יובל, ב 1 אוקטובר יפיק המשרד ממנו פרש תלוש שכר וישלם לו מענק יובל בגובה 60% מהשכר לו היה זכאי לו היה ממשיך לעבוד. ביום 30 ספטמבר בשנה העוקבת יקבל מענק יובל בגמלתו בגובה 60% מהקיצבה. עובדים סוציאליים 40%.

אופן תשלום הקצבה

הקצבה משולמת לחשבון הבנק האישי ביום האחרון בחודש.
הקצבה משולמת לחשבון בנק בארץ בלבד וחייב שהחשבון יהיה של הזכאי לקצבה.

תלוש הקיצבה נשלח לכתובת הפרטית שנכתבה בטופס התביעה לגמלאות בתחילת החודש העוקב.
כאשר הינך משנה כתובת או חשבון בנק חשוב ביותר כי תעדכן אותנו תוך 15 יום בכתובת המפורטת בחוברת זו.

כאשר במנהלת הגמלאות מקבלים הודעה על כך שהזכאי לקיצבה איננו גר עוד בכתובת המדווחת מנהלת הגמלאות מעכבים התשלום עד השלמת ברור הכתובת העדכנית.
זכאי לקיצבה המתגורר בחו״ל נידרש להמציא למנהלת הגמלאות אחת לחצי שנה הצהרת חיים באמצעות השגרירות הישראלית המקומית.

במנהלת הגמלאות במשרד האוצר פועלים לאתר את הזכאים אשר שינו כתובת ולא עידכנו אותם, בין השאר, באמצעות מאגר המידע של משרד הפנים. תהליך זה מאפשר איתורם רק של חלק מהגמלאים, אורך זמן מעכב קבלת התשלומים במועד. אנא הקפידו לעדכן את מנהלת הגמלאות בהקדם האפשרי !!

יצוין כי בהתאם לתקנה 3 לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), התשי״ז-1956, מקבל קצבה יודיע לממונה על תשלום הגימלאות, בין היתר, על אחד מהמאורעות הבאים:

קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית ושיעורה
קבלת גימלה לפי חוקי השיקום כמשמעותם בסעיך 34 לחוק הגימלאות ושיעורה
קבלת קצבה נוספת לפי חוק הגימלאות או תשלום כיוצא בה המשתלמים על פי חוק אחר או הסכם או הסדר כלשהו מאוצר המדינה או מקופה ציבורית, או מקרן פנסיה או מקרן תגמולים שהקופה הציבורית קשןרה בהן
נישואים, גירושין, פטירתו של תלוי, או היות ילד או תלוי לעומד ברשות עצמו
כל מאורע אחר שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גימלה או על שיעור הגימלה המשתלם לו
שינוי המען של מקבל הגימלה בציון המען החדש.

הודעה כאמור תימסר תוך 30 יום מהמועד בו התרחש המאורע כאמור.

מענק פרישה בפנסיה תקציבית

מענק הפרישה הוא תשלום חד פעמי המהווה פיצוי כספי לאלה שזכאים לקצבת פרישה מסיבה בריאותית או פיטורין מהשירות לפני שהגיעו לגיל 60, ואשר אינם בשיא הוותק בדירוג ואחוז קצבתם קטן מהאחוז המירבי (70% ממשרה מלאה).
המענק מחושב על פי המשכורת הקובעת ערב הפרישה. שירתתם תקופה כלשהיא בחלקיות משרה? יחושב המענק על פי ממוצע משוקלל של משכורתכם.

הגימלאי יהיה זכאי לסכום הנמוך מבין כל אלה:
1. משכורת שנתית.
2. חצי משכורת עבור כל שנת שירות.
3. היוון קצבה דחויה – ההפרש בין הקצבה שזכאים לה ערב הפרישה לבין הקיצבה שהיו זכאים לה אילו ששירתו בדרגתם האחרונה עד גיל 60.

דוגמא:
פוטרתם לגימלאות בגיל 45 לאחר 25 שנות שירות במדינה עם 50% קיצבה, משכורתכם הקובעת ערב הפרישה 8,000 ₪.

1. משכורתכם השנתית- ₪ 96,000 = 12 * 8,000
2. חצי משכורת עבור כל שנת שירות- ₪ 100,000 = 8,000 * 0.5 * 25
3. היוון הפרש הקיצבה-
לו שירתתם עד גיל 60 הייתם צוברים 15 שנות וותק נוספות אשר היו מקנות לכם תוספת של 30% נוספים והייתם זכאים ל 70% קיצבה. משכורתכם הקובעת היתה גדלה בגין הוותק (בהנחה שבמיקרה זה הינו בסולם שכר המתעדכן אוטומטית כל שנה בגין וותק ואין לו תואר שני ומעלה ולכן גדל הוותק ב 1% לשנה):

9,287 =  8,000X  1.01 ^ 15

הקיצבה בגיל 60 תהיה:          6,500 = 70% * 9,287
הקיצבה בגיל בפרישה תהיה:  3,200 = 40% * 8,000
ההפרש בין הקיצבה בפועל לקיצבה בגיל 60 יהיה:     3,300 ₪

3,300

X

12 חודשים

X

5.064 (מקדם היוון הקבוע מראש לגיל 45 . מקדם הגיל נלקח מלוחות אקטואריים המבוססים על תוחלת חיים)

———————————————

200,534  ₪ (סה"כ)

* מקדם הגיל נלקח מלוחות אקטואריים המבוססים על תוחלת חיים.
בדוגמה זו הסכום הנמוך ביותר הינו 96,000 ₪ ולכן המענק ישולם לפי אפשרות 1 : משכורתכם השנתית.

החישוב יהיה מורכב עוד יותר כאשר ישנה בת / בן זוג. מנהלת הגמלאות תחשב את ההפסד הפוטנציאלי לבן זוג של גמלאי לו היה זכאי לקיצבת שארים.

חישובים אלו  מבוססים על לוחות תוחלת חיים אקטואריים ולכן מורכבים לביצוע ללא שימוש בתוכנה ייעודית.
חישוב מענק הפרישה על פי היוון קיצבה נדחית מושפע, בין היתר, מאחוז הקיצבה וחלקיות משרה. ישנם מיקרים רבים בהם אחוז הקיצבה הסופי נקבע מספר חודשים לאחר מועד הפרישה ואז זכאות הגימלאי למענק פרישה קטנה יותר והגימלאי נידרש להחזר כספים.

לאור האמור חשוב לטפל מוקדם ככל שניתן בתהליך הפרישה ( לפחות חצי שנה לפני הפרישה ) ובעיקר טיפול בהגדלת אחוז הקיצבה – האחוז הסופי.

אם אתם פורשים לפני גיל 60, ואתם יודעים כי עניינכם טרם נידון , ויתכן ויוגדל אחוז קיצבתכם, באפשרותכם לעדכן את מנהלת הגמלאות  והמנהלת תמתין ותעקוב מול הנציבות או המשרד על מנת לשלם לכם את המענק הנכון ללא חוב וקיזוזים.

במבצעי פרישה מוקדמת יתכן כי תקבלו הגדלה בגין עידוד פרישה. הגדלה זו לא היתה ניתנת לו פרשתם מחמת גיל. בשל כך בחישוב מענק על פי קיצבה נידחת מנהלת הגמלאות מקזזים את ההגדלה שניתנה בשל עידוד פרישה בחישוב המענק.

לדוגמה:

אדם פרש במסגרת מבצע עידוד פרישה בגיל 55 לאחר 25 שנות עבודה וקיבל 10% הגדלה בגין מבצע עידוד פרישה. סה״כ יקבל 60% קיצבה. לו היה עובד עד גיל 60 היה צובר 10% נוספים בגין 5 שנים נוספות של שרות במדינה, אם זאת, לא היה זכאי ל 10% ההגדלה לעידוד פרישה.

בדוגמה זו אין הפסד באחוזי קיצבה לחישוב המענק, בשל קיזוז הגדלת נציב לעידוד פרישה.
לאור מורכבות החישובים המלצת מנהלת הגמלאות כי במידת הצורך, היה והינכם פורשים לפני גיל 60, תעזרו בגורמים המטפלים בגימלאים במשרדכם או מנהלת הגמלאות לביצוע החישוב.

היוון קיצבה בפנסיה תקציבית

היוון משמעותו המרת תשלומים עיתיים עתידיים (הנפרסים לאורך תקופה ארוכה)  בסכום חד פעמי. ההיוון הינו אפשרות לבחירתכם המאפשרת קבלת סכום חד פעמי על חשבון תשלומי קצבה עתידיים לתקופה של שש שנים.

ניתן להוון עד 25% מהקיצבה לתקופה של שש שנים. במידה ואתם זכאים לקיצבת פרישה, אתם יכולים להוון תוך שנתיים ממועד הפרישה.

ההיוון מחושב על פי גובה הגימלה בחודש ההיוון ומשולם במועד קבלת הקיצבה – סוף החודש.

עובד שרוצה להוון צריך להגיש למנהלת הגמלאות בקשה בכתב ולציין את אחוז ההיוון המבוקש.

היוונתם חלק מקיצבתכם, תופחת קיצבתכם ממועד ההיוון ועד תום שש שנים מאותו מועד בו היוונתם בשעור ההיוון.

אם בחרתם להוון, לא תוכלו  לחזור בכם בעתיד מהחלטה זו.
מי מכם שהיוון, לדוגמה, 25% מקצבתו, יוכל להנות רק מ- 75% מהשינויים שיחולו בקצבתו ולא יקבל תוספת על החלק המהוון כל עוד לא חלפו שש שנים.

מי מכם שהיוון ולא ניתן היה לנכות מקיצבתו את הסכום המהוון, כולו או מיקצתו, כתוצאה מקבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית או מסיבה אחרת, ידרש לשלם לאוצר המדינה באמצעות מנהלת הגמלאות  מידי חודש את הסכום בו חייב.

היה ונפטר גמלאי שהיוון בחלוף פחות משש שנים ממועד ההיוון, יקבלו שאריו קיצבה על פי הקיצבה המלאה כאילו לא הוונה הקיצבה.
ההיוון מחושב על פי מקדם הניגזר מלוח אקטוארי על פי מינו וגיל הגמלאי ביום קבלת ההיוון.

הנוסחה :
היוון= קיצבה מלאה לפני היוון x אחוז ההיוון x מקדם גיל 12x.

חופשה ללא תשלום בפנסיה תקציבית

חופשה ללא תשלום תוכר אם נרכשה. הרכישה מחייבת אישור נציבות שירות המדינה, מתבצעת על ידי חשב המישרד והתשלום חייב שיסתיים לפני הפרישה.

התשלום בגין כל חודש הינו 18.5% מהמשכורת הקובעת שהיתה משולמת לכם לו לא נעדרתם מעבודתכם.

אם רכשתם את החל״ת במהלך תקופת החל״ת תשלמו מידי חודש 18.5% מהמשכורת הקובעת שהיתה משולמת לכם אילולא נעדרתם מעבודתכם.

מנהלת הגמלאות ממליצה כי אם הינכם שוקלים פרישה בעתיד והייתם בחל״ת, תבחנו את עלות הרכישה והכדאיות.

גמלאי שחזר לשירות

פרשתם לגמלאות, וחזרתם לשירות וקיבלתם כתב מינוי, תוכלו לפנות לנציבות שרות המדינה בבקשה:

א. הפסקת תשלום קיצבה בגין השרות הקודם וצירוף התקופה לתקופת השירות החוזר.

תקבלו קיצבה אחת בעד התקופות כולן, אך ידרש להחזיר : קצבאות, מענק והיוון לפי השיעורים שנקבעו בתקנות.

ב. קבלת קיצבה בגין השרות הקודם בכפוף לכללי חישוב קופה ציבורית, כאשר תפרשו תקבלו שתי קיצבאות על פי שעור הקיצבה והמשכורת המחושבת בגין כל תקופת עבודה, אך לא יותר מ- 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה מבין השתיים.

השתכרות – גמלאי שחזר לעבוד בשירות המדינה (דוגמאות)

אם אתם גמלאים מתחת לגיל 60 המועסקים בשרות המדינה או באחד מהמקומות המצויינים ברשימת הקופות הציבוריות והכנסתכם הכוללת עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת, תשולם לכם קצבה מופחתת לפי העניין.

היה וסכום ההשתכרות עולה על המשכורת הקובעת המשוקללת ינוכה ההפרש מהקצבה המגיעה אך בהתאם לתנאים הבאים:

לגמלאי עד גיל 55 ניתן לנכות לא יותר מ-2/3 קצבה.
לגמלאי מגיל 55 עד 60 ניתן לנכות לא יותר מ-1/3 קצבה.
גמלאי מעל גיל 60 לא חל עליו הגבלת סכום ההשתכרות.

ניתן למצוא במשרדי מנהלת הגמלאות  רשימת קופות ציבוריות שנקבעו ע״י הממשלה.

להלן דוגמאות לחישוב ניכוי ההשתכרות:

דוגמא א:
6,000 (משכורת קובעת )

X
60% (אחוז קיצבה)

—————————-
3,600 (קיצבה חודשית)

השתכרות שלא תחייב קיזוז:

6,000 (משכורת קובעת )

3,600 (קיצבה חודשית)

—————————-

2,400

הגמלאי השתכר מקופה ציבורית: 4000 ₪.

4,000 (השתכרות )

2,400 (מותר להשתכר)

—————————-

1,600

הקצבה המגיעה לאחר הפחתת ניכוי השתכרות:

3,600 (הקצבה )

1,600 (ניכוי בגין השתכרות)

—————————-

2,000

*אם בדוגמא זו הפנסיונר מעל גיל 55 ינוכה רק 1/3 מהקצבה המהווה: 3,600 * 1/3 = 1,200 ₪.

וקצבתו תהיה:

3,600

1,200

————————–

2,400 ₪

דוגמא ב- חלקיות משרה:

7,000 (משכורת קובעת )

X
90% (חלקיות משרה)

—————————-
6,300 (משכורת קובעת משוקללת)

X
50% (שיעור קצבה)

—————————-
3,150 ₪ (הקצבה המגיעה)

תקרה להשתכרות שאיננה חייבת בניכוי:

6,300 (משכורת קובעת משוקללת)


3,150 (הקצבה המגיעה)

—————————-
3,150 ₪

הגמלאי השתכר מאוצר המדינה:  4000 ₪ = 90% * 4,444

( יש לשים לב כי במידה והקצבה משולמת בכפיפות לחלקיות המישרה ילקח סכום ההשתכרות מוכפל בחלקיות המישרה).

4,000 (השתכר)                                       3,150 (הקצבה)

–                                                               –
3,150 (מותר להשתכר)                             850 (ניכוי השתכרות )

—————————-                              —————————
850 ₪ (ניכוי השתכרות)                             2,300 ₪ (קצבה לאחר הפחתה)

לצורך סכום ההשתכרות ילקחו כל מרכיבי השכר מלבד:

-החזר הוצאות וטלפון.

-לגבי שעות נוספות- אם אחוז המשרה מעל 100% לא ילקח תוספת שעות נוספות, אם אחוז משרתו מתחת ל- 100% ילקח תוספת שעות נוספות.

פדיון ימי מחלה

עובד העומד בקריטריונים הבאים יהיה זכאי לפיצוי עבור ימי מחלה בלתי מנוצלים:
1. לעובד מלאו 55 שנים.
2. ניצל העובד במהלך שירותו עד מועד הפרישה עד 35% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו ונצטברו לזכותו – יהיה הפיצוי בשיעור של 8 ימים על כל 30 ימי מחלה מהיתרה שביתרת ימי חופשת מחלה.
3. ניצל העובד מ 36% ועד 65% מיתרת ימי המחלה – יהא זכאי לפיצוי של 6 ימים על כל 30 ימי מחלה בגין ימי מחלה מהיתרה בלתי מנוצלים.
4. ניצל העובד 66% ומעלה – אינו זכאי לתשלום פיצוי ימי מחלה.

גמלאות כפל

פרשתם משרות המדינה ואתם זכאים לקצבה נוספת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית, תוכלו לקבל את שתי הקצבאות בשני המוסדות גם יחד בתנאי שסך כל קצבאותיכם לא יעלו על השיעור המקסימלי שהינו 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה מבין שתי הקצבאות.

היה ושתי הקצבאות עולות על התקרה המקסימלית יופחת ההפרש מהקצבה המגיעה ( מאותה קצבה שהחוק חל עליה).

דוגמא:
קצבה א – 5,400 = 60% * 9,000   ( משכורת קובעת )
קצבה ב – 5,000 = 50% * 10,000 ( משכורת קובעת )
——————————————————————-

10,400 (סה״כ קצבאות מזכות)

המשכורת הקובעת הגבוהה:

10,000 (מקצבה ב' )

X
70% (חלקיות משרה)

—————————-
7,000 (תקרה)

מאחר ששתי הקצבאות עוברות את התקרה סכום הקצבאות המגיעות:

5,400 (מקצבה א')

+
1,600 = 5,400 – 7,000 ( מקצבה ב' – הקצבה שהחוק חל עליה ).

———————————————–
7,000 (סה״כ יקבל)

כתובות וטלפונים ומועדי קבלת קהל מנהלת הגמלאות

א. נציבות שירות המדינה
אגף גימלאות ופרישה – קרית בן-גוריון, קפלן 3, ת"ד 34076, ירושלים

טלפון: 02-6705186, 02-6707185

פקס: 02-6706125

מייל: ziyonle@civil-service.gov.il

ב. היחידה למינהל הגימלאות, משרד האוצר-החשב הכללי
רחוב יפו 21 ת"ד 23, ירושלים 91000

טלפון: 02-5016333

פקס: 02-5695337

קבלת קהל: בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-13:00

ג. נציגי היחידה למינהל הגימלאות מקבלים קהל בסניפים הבאים:

בתל אביב, חיפה ובאר שבע בימים ובמועדים המתפרסמים בספח התלוש

תל אביב

הלשכה לשקום נכים, רח' המסגר 39 פינת יצחק שדה

טלפון: 03-5682626

חיפה

הלשכה לשקום נכים, משרד האוצר, בנין שמי – בר, שער פלמר 2 ליד הכניסה לנמל

טלפון: 04-8640838/9

באר שבע

משרד האוצר, בית אושירה שדרות זלמן שזר 1 קומה א' חדר 146

טלפון: 08-6230375

נתונים אלו מתעדכנים מפעם לפעם, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל.