written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


פנסיה תקציביתפנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה.

להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד (ולא בידי העובד). בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו, ובכך להפוך בעצם לגורם המבטח.

תוכניות הפנסיה התקציבית מסווגות גם לפי היקף הנכסים המיועדים לתשלום הפנסיות. כאשר לא קיימים נכסים ספציפיים למימון ההתחייבויות לפנסיה, תוכנית הפנסיה תיקרא בלתי ממומנת. כאשר קיימים נכסים המיועדים לתשלום הפנסיה אך אינם מספיקים למימון ההתחייבות לפנסיה תוכנית הפנסיה תיקרא ממומנת באופן חלקי. כאשר הנכסים מכסים את כל ההתחייבות לפנסיה תוכנית הפנסיה תיקרא ממומנת במלואה.

במדינות רבות נהוגות תוכניות פנסיה (או תוכניות הטבה מוגדרת) בחסות המעסיק. לסיווג התוכניות לפי היקף מימונן חשיבות רבה לצורך הדוחות הכספיים של המעסיק. בארצות הברית מעסיקים משלמים פרמיית ביטוח ל-PBGC ‏(Pension benefit guaranty corporation). שיעור הפרמיה נקבע בין היתר לפי מידת המימון של תוכנית הפנסיה.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

מנגנון פנסיוני מסוג זה נהוג בישראל בקרב עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומית ומוסדות ציבוריים נוספים.
בשנת 2001 נפסקה הקליטה למסלול הפנסיה התקציבית בשירות המדינה. גם עובדים אשר נקלטו במסלול של פנסיה תקציבית התחילו להפריש סכומים מסוימים לקרן הפנסיה, באחוזים הולכים וגדלים; בצה"ל, חיילים אשר התחייבו לשירות קבע החל משנת 2004 משתייכים למסלול הפנסיה הצוברת. אך יחד עם זאת, גופים כמו חברת החשמל ומקורות ממשיכים להנות מהטבות פנסיוניות מרחיקות לכת הדומות, אם לא זהות למנגנון התקציבי.

יחד עם זאת ישנן קבוצות עובדים אשר פנסיה תקציבית אינה חלה עליהם כמו: עובדים שלהם ביטוח פנסיוני על פי הסכם קיבוצי, חברי כנסת, שרים, שופטים ועובדים המועסקים על פי חוזה מיוחד.

פנסיה תקציבית אינה נושאת הפרשות של המעביד והעובד לצורך צבירת זכויות. הכספים המיועדים לעובדים בפרישה, בפטירה ובנכות הינם חלק מתקציב המשרד בו הם עובדים.

רק בשנת 2004 החלו לנכות משכר העובדים 1% מהשכר, והחל מ-2005- 2% מהשכר עבור פנסיה תקציבית. ברור שסכומים אלו אינם מספיקים לכיסוי הקצבאות המשולמות לעובדים שפרשו.

הפסקת הסדר פנסיה תקציבית

התוצאה הינה התחייבות כספית אדירה של הממשלה כלפי העובדים. התחייבות המעיקה על התקציב הממשלתי.
מעמסה תקציבית זו הניעה את הממשלה להפסיק הסדר זה ולעבור לפנסיה צוברת, בה מופרשים כספים של המעביד ושל העובד לצורך הבטחת זכויות לפנסיה, פטירה ונכות.
בתאריך 3.3.1999 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בדבר ביטוח עובדים חדשים בפנסיה צוברת במקום פנסיה תקציבית.
הסכם זה החל מיושם בסוף שנת 2001 ושנת 2002.
לפי ההסכם, עובדים שכבר מבוטחים בפנסיה תקציבית ימשיכו בה, אבל עובדים חדשים יבוטחו בפנסיה צוברת.
לכן כל המאמרים הדנים בענין פנסיה תקציבית מתיחסים רק לעובדים שהחלו עבודתם לפני תחילת יישום ההסכם הקיבוצי הנ"ל.
פנסיה תקציבית - פרישה

הגדרות גיל – פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מתייחסת למספר גילאים כלהלן :

  • גיל פרישה- גיל 67 לגבר ו-64 לאישה, ובהתאם לטבלאות המופיעות בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004.
  • גיל פרישת חובה- גיל 67 לגבר ולאישה, ובהתאם לטבלאות המופיעות בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004.
  • גיל פרישה מוקדמת- גיל 60 לגבר ולאישה, ובהתאם לטבלאות המופיעות בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004.
  • גיל הפשרת הקפאת זכויות – גיל פרישת חובה.
    הגיל הקובע- בהתאם לתוספת השנייה, חלק א' וחלק ב', כלהלן:
 תוספת שניה, חלק א'
חודש לידה גיל זכאות
עד מרס 1964גיל 40
אפריל עד אוגוסט 1964גיל 40 ו-4 חודשים
ספטמבר 1964 עד אפריל 1965גיל 40 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1965גיל 41
ינואר עד אוגוסט 1966גיל 41 ו-4 חודשים
ספטמבר 1966 עד אפריל 1967גיל 41 ו-8 חודשים
מאי 1967 ואילךגיל 42
 תוספת שניה, חלק ב'
עד מרס 1949גיל 55
אפריל עד אוגוסט 1949גיל 55 ו-4 חודשים
ספטמבר 1949 עד אפריל 1950גיל 55 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1950גיל 56
ינואר עד אוגוסט 1951 גיל 56 ו-4 חודשים
ספטמבר 1951 עד אפריל 1952גיל 56 ו- 8 חודשים
מאי 1952 ואילךגיל 57

ניתן לקרוא עוד בהרחבה אודות זכויות קרן פנסיה תקציבית בשני מקומות:

  • חוק שרות המדינה (גמלאות ) (נוסח משולב) התש"ל – 1970
  • תקנון שירות המדינה (תקשי"ר), חלק 8 העוסק בפרישה מן השירות וזכויות פרישה.

 

בסיס חישוב הקצבה החודשית

רבים הפונים אלינו המבוטחים במסגרת פנסיה תקציבית, מצד אחד שמחים בהיותם תחת הסכם פנסיוני זה ביחס לחבריהם המבוטחים בקרנות פנסיה חדשות בעלות תנאים טובים פחות אך מנגד מתקשים לחשב את גובה הקצבה העתידית ביום פרישתם ממעגל העבודה.
הבסיס לחישוב הקיצבה החודשית והמענקים החד פעמיים הוא ״המשכורת הקובעת האחרונה״ ערב הפרישה מהשירות.

קראו עוד בהרחבה

דוגמאות אודות חישוב הגמלה

אופן חישוב הגמלה, תשלומים מיוחדים, דרך תשלום הקצבה, אופן היוון הקצבה ושיעור הקצבה
קראו עוד בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

דוגמאות אודות גובה השכר

גמלאי שחזר לעבוד בשרות המדינה
קראו עוד בהרחבה

קצבת פרישה בפנסיה תקציבית

יציאה לקצבת פרישה לפי רצון העובד
הגיע לגיל הקובע לפי תוספת שניה, חלק ב' (50-57) ומעלה (ראה טבלה למעלה)  לאחר 25 שנות וותק.
הגיע לגיל 60 לאחר 10 שנות שרות
ועדה רפואית קבעה שאינו מסוגל לעבוד יותר בשירות הציבורי בגלל נכות לאחר 10 שנות וותק
מורה או גננת לאחר 20 שנות וותק בלי קשר לגיל.
עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות
יציאה מוקדמת לקצבת פרישה (הקפאת זכויות)
עובד שנסתיים שרותו לאחר 10 שנות שרות , וטרם הגיע לגיל 60.
סעיף זה אינו חל על מי שקיבל פיצויים עקב סיום שירותו
עובד שנפסל לשירות על-פי החלטת בית הדין למשמעת
יציאה לקצבת פרישה לפי החלטת נציב שרות המדינה
עובד שהגיע לגיל 60 ושירת 10 שנים לפחות
עובד שהגיע לגיל פרישת חובה,(67) ושירת 10 שנים לפחות
עובד שהגיע לגיל פרישת חובה,(67) והשלים 10 שנים לפחות רשאי נציב שרות המדינה להאריך את עבודתו , וכאשר יגיע ל 10 – שנות שרות יהיה זכאי לקצבת פרישה
עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות אשר פורש בגיל 60 לאחר 10 שנות שרות (זכאי לקצבה כמו כל עובד רגיל).
יציאה לקצבה עקב פיטורי העובד (וקבלת קצבת פרישה מיידית)
פיטורים מסיבת מצב בריאות לקוי (25% נכות לפחות לאחר 5 שנות שירות )
מי שפוטר מסיבת מצב בריאות לקוי לאחר 10 שנות שרות
מי שפוטר לאחר 10 שנות שרות והוא בגיל הקובע לפי תוספת שניה, חלק א' (40-42) ומעלה , ולא נפסל לשרות המדינה ע"י בית דין למשמעת (זכאי למענק בנוסף לקצבה)
מי שפוטר לאחר 10 שנות שרות ע"י בית דין למשמעת והוא בגיל הקובע לפי תוספת שניה, חלק א' (40-42) ומעלה, ולא נפסל לשרות המדינה ע"י בית דין למשמעת רשאי בית הדין למשמעת להקטין את קצבתו או להמירה לפיצויי פיטורים (נסיבות חמורות רשאי לבטל קצבה)
פיטורים של עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות

פנסיה תקציבית

שיעור קצבת הפרישה
משכורת חודשית קובעת X חלקיות משרה X מספר חודשי שרות / (600)
קצבת פרישה מקסימלית הינה 70% מהמשכורת הקובעת
קצבת פרישה מינימלית הינה 20% מהמשכורת הקובעת
2%  לכל שנת שרות, עד 35 שנה, יש צורך ב 10- שנות שרות לפחות
פיטורים של עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות
בחלקיות משרה , שיעור הקצבה יכול לעלות על 70%  מהמשכורת הקובעת אבל לא יעלה על 70% ממשכורת קובעת למשרה מלאה
לקריאה בהרחבה ודוגמאות אודות חישוב שיעור קצבת הפרישה
קצבת פרישה לנכה 
אדם שהפך נכה סמוך לפרישתו באחוז נכות 50% או יותר – הקצבה לא תפחת מ 20%- בתוספת 0.3 לכל 1% נכות
אדם שפוטר מהשרות באחוז נכות פחות מ-50% – הקצבה לא תפחת מ 20%- בתוספת 0.3 לכל 1% נכות
מי שהתקבל לשרות כנכה, יתיחסו רק לתוספת הנכות שנוצרה בזמן השרות, אם נוצרה
פיצויים לשנים עודפות
אם פרש לאחר גיל  60, שירת לפחות 35 שנה וזכאי לקצבה בשיעור המירבי – 70% – זכאי לפיצויי פיטורים בשל שנות שרות שמעבר ל 35- שנים, שעליהם אינו מקבל קיצבה .
עבד במשרה חלקית לא ילקחו בחשבון במניין השנים שמעל ל-35.
מענק נוסף לקצבת פרישה – מי שפוטר מהשרות לפני גיל 60 וזכאי לקצבת פרישה ( משכורת שנתית קובעת X מספר שנות שרות  / 24 )
פוטר אדם כאמור על פי החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפסל לשירות , רשאי בית הדין להחליט שאינו זכאי למענק, כולו או מקצתו
עובד הפורש לגמלאות זכאי לתוספת ותק
 לפורשים מגיעה דרגת פרישה


קצבה לשארים של עובד שנפטר (פטירה לפני הפנסיה)
שארי פנסיונר פנסיה תקציבית

 זכאות לקבלת קצבת שארים
עובד שנפטר בזמן שרותו לפני היציאה לפנסיה (ושירת לפחות 3 שנים)
קצבת שארים לבן זוג – אם אין לו ילד, החל מגיל  45 או אם יש לו ילד, מפטירת העובד
עובד מוגבל(מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות- שירת יותר מעשר שנים
עובד מוגבל(מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות- עובד יותר מ 5- שנים אך פחות מ- 10 שנים ונפטר שלא ממחלתו
עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות- עובד יותר מ 5- שנים אך פחות מ- 10 שנים ונפטר ממחלתו – יהיו זכאים למענק בלבד
עובד שנפטר בזמן שרותו ושירת פחות מ – 3 שנים שאריו זכאים למענק ולפיצויים
שיעור קצבת שארים
גובה קצבת השארים של עובד שנפטר בזמן שרותו, לאחר 3 שנות שירות הינו בהתאם לטבלת אחוז מהמשכורת הקובעת והסטאטוס המשפחתי של בן הזוג.
מקסימום סה"כ קצבאות לשארים של עובד 70% מהמשכורת הקובעת
פיצויים ומענק
פיצויים לשנים עודפות – עובד שנפטר לאחר גיל  60, שירת לפחות  35 שנה והיה זכאי לקצבה בשיעור המירבי אילו לא נפטר, זכאות לפיצויי פיטורים בשל שנות שרות שמעל ל – 35 שנים
מענק לבן זוג שנישא מחדש – תיפסק קיצבתו . ובמקום יקבל מענק בשווי  36 פעם קצבת שארים שהיה זכאי לה
מענק לבן זוג שגילו נמוך מ -45 –  שאיר בן זוג שלא מקבל קצבת שארים בגלל שגילו נמוך מ- 45 ואין לו ילד יקבל מענק בגובה 12 פעם קצבת שארים
מענק לשארים של עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות אשר שירת יותר מ -5 שנים אך פחות מ-10 שנים
עובד שנפטר בטרם השלים  3 שנות שרות – מענק
נפטר עובד, שהשלים שנת שירות רצופה אחת לפחות ולא השלים 3 שנים שרות, ואין שאיריו זכאים לקצבה ישולמו לבני משפחתו פיצויי פיטורים שהיו משתלמים לעובד אילו פוטר


קצבה לשארים של פנסיונר שנפטר (פטירה לאחר קבלת פנסיה)

זכאות לקבלת קצבת שארים
אדם שיצא לפנסיה ומקבל קצבת פרישה, ונפטר
מי שהקפיא זכויותיו לגיל פרישת חובה (67) ונפטר
בן זוג יקבל קצבת שארים, אם היה לבן זוג לפחות  3 שנים לפני פטירת הפנסיונר , או אם נולד לבני הזוג ילד, וכל עוד לא נישא בשנית
קצבת שארים לבן זוג – בן זוג של פנסיונר שנפטר אם אין לו ילד, החל מגיל  45 או אם יש לו ילד, מפטירת העובד
שיעור קצבת שארים של פנסיונר פנסיה תקציבית
שאריו של פנסיונר שמקבל קצבת פרישה ונפטר יקבלו קצבה באחוזים מתוך טבלת קצבת הפרישה וסטאטוס בן הזוג (שאיר)
מענק לבן זוג שנישא מחדש – תיפסק קצבתו . ובמקום יקבל מענק בשווי  36 קצבאות שארים שהיה זכאי להן
מענק לבן זוג שגילו נמוך מ  45 –  ואינו מקבל קצבת שארים בגלל שגילו נמוך מ -45 ואין לו ילד יקבל מענק בגובה  12 קצבאות שארים


פנסיית נכות – אובדן כושר עבודה

יתקבל העובד לקרן עם תקופת אכשרה של 5 שנים
במידה והצטרף העובד לפנסיה תקציבית עם מחלה קיימת וגילו עד 60 – יצבור תקופת אכשרה של 15 שנה
במידה והצטרף העובד לפנסיה תקציבית עם מחלה קיימת וגילו מעל 60 – יצבור תקופת אכשרה של 10 שנה
אופן החישוב
פנסיית הנכות תחושב לפי אחד מהשניים (לפי הגבוה מבינהם)
1) 2% לכל שנת עבודה וחברות בקרן
2) 20% +
[3/1000] ( 3 פרומיל)  מאחוז הנכות שנקבעה לעובד.
דוגמא: העובד צבר וותק של 21 שנה והוגדר ע"י רופא תעסוקתי כנכה עם 60% נכות.
 פתרון:  21X 2% = 42%       או       38% = (60%*(3/1000))+20%
לכן אותו עובד יזכה במקרה שלנו לקבל קצבה של 42% מהשכר שנקבע לפנסיה


פיצויים בפנסיה תקציבית

זכות לקבלת פיצויים (למפוטרים)
עובד שפוטר מסיבת מצב בריאות לקוי, לאחר 5 שנים ומתחת ל-10 שנים, בכל נכות של מתחת ל-25% ואינו זכאי לגמלא- יקבל מענק בנוסף בגובה אחוז דרגת הנכות מסכום הפיצויים.
עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות
זכות לקבלת פיצויים (למתפטרים)
עובד או שאריו הזכאים לקצבה לא יהיו זכאים בגלל אותה עילה לפיצויי פיטורים
עובד, שהתפטר אחרי השלימו שנת שירות רצופה אחת לפחות ושסיבת התפטרותו היא אחת הסיבות המפורטות בתקשי"ר בפסקה 89.900, זכאי לפיצויי פיטורים
התפטרות של עובד בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, לידה, אימוץ ילד, מחלה, התגייסות לצהל, משטרה, שב"ס, מועמד לכנסת או רשות מקומית, העתקת מקום מגורים ומעבר לשליחות בחול
עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות בטרם הגיע לגיל 60 שנה או בטרם השלים חמש עשרה שנות שירות
פיצויים לשאירי עובד שנפטר (פנסיה תקציבית)
נפטר עובד, שהשלים שנת שירות רצופה אחת לפחות, ואין שאיריו זכאים לגמלה זכאים לפיצויים עובד שנפטר בטרם השלים שלוש שנות שירות – יינתן לשאיריו מענק לפי טבלת אחוזים
שיעור פיצויי פיטורים
פיצויים משתלמים בעד תקופת שירות בעדה אין העובד זכאי לגמלה
סכום פיצויי הפיטורים שווה לחלק השנים עשר של המשכורת החודשית האחרונה כפול החודשים וחלקי החודש, בהם שירת. כלומר 1 חודש לכל שנה
עובד במשרה חלקית ולא השתנתה חלקיות המשרה – יחושבו פיצויי הפיטורים המשתלמים לו על יסוד משכורתו החלקית
עובד במשרה חלקית והשתנתה חלקיות המשרה – יחושבו הפיצויים המגיעים לו בעד כל תקופת עבודה בנפרד
עובד המועסק ביותר ממשרה מלאה אחת או במספר משרות חלקיות המהוות ביחד יותר ממשרה מלאה , זכאי לפיצויים בעד משרה מלאה אחת בלבד
ועדת פיצויים יכולה לאשר פיצויים גבוהים יותר במצב מיוחד


היוון קצבה, הוראות שונות, פנסיה תקציבית

היוון – קצבת פרישה (הסבר אודות החישוב ונוסחה לחישוב)
אם אתם זכאים לקצבת פרישה מאת פנסיה תקציבית, אתם רשאים להוון עד 25% מקצבתכם לתקופה של שש שנים. היוון קצבת פרישה מסיבת נכות או מחלה מצריכה אישור הממונה
החלטתם להוון? זיכרו כי ההיוון אינו ניתן לביטול
במקרה של פטירת הפנסיונר לפני תום תקופת ההיוון, דהיינו לפני שחלפו 6 שנים ממועד ההיוון, השארים יהיו
זכאים לקבל פנסית שארים מלאה! (ללא התחשבות בהיוון)
אופן החישוב – פנסיה חודשית מלאה ברוטו (לפני ההיוון) X שיעור ההיוון X 12 X מקדם היוון קצבה.יש לבחון בעין מקצועית את כל הקשור להיבטי המס וכדאיות ההיוון.
לקריאה והסבר בהרחבה אודות היוון קצבה
שונות
היה אדם זכאי לקצבה מאת פנסיה תקציבית ולקצבה נוספת מקופה ציבורית, תופחת הקצבה בסכום העודף שמעל ל 70%- מהמשכורת הקובעת
גמלה לפי חוקי השיקום – הזכאי לקצבה )לפי פנסיה תקציבית ( ולגמלה לפי חוקי השיקום יכול זכאי לקבל 25% מהגמלה לפי חוקי השיקום ואת כל שאר הזכויות המגיעות לפיהם
עובד שפוטר מהשירות מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים, שלקה בה באותו שירות ודרגתה היא 35% או יותר וזכאי הוא בגללה לתגמולים לפי חוק הנכים, יהיה זכאי לקצבה וכן למלוא התגמולים והזכויות המגיעים לו לפי חוק הנכים
הזכאי, שלא עקב מאורע אחד, לקצבה (לפי חוק הגמלאות) ולגמלה לפי חוקי השיקום יקבל את שתי הגמלאות גם יחד

כתובות וטלפונים ומועדי קבלת קהל

א. נציבות שירות המדינה
אגף גימלאות ופרישה – קרית בן-גוריון, קפלן 3, ת"ד 34076, ירושלים
טלפון: 02-6705186, 02-6707185
פקס: 02-6706125
מייל: ziyonle@civil-service.gov.il
ב. היחידה למינהל הגימלאות, משרד האוצר-החשב הכללי
רחוב יפו 21 ת"ד 23, ירושלים 91000
טלפון: 02-5016333
פקס: 02-5695337
קבלת קהל: בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-13:00
ג. נציגי היחידה למינהל הגימלאות מקבלים קהל בסניפים הבאים:בתל אביב, חיפה ובאר שבע בימים ובמועדים המתפרסמים בספח התלוש
תל אביב הלשכה לשקום נכים, רח' המסגר 39 פינת יצחק שדה
טלפון: 03-5682626
חיפה הלשכה לשקום נכים, משרד האוצר, בנין שמי – בר, שער פלמר 2 ליד הכניסה לנמל
טלפון: 04-8640838/9
באר שבע משרד האוצר, בית אושירה שדרות זלמן שזר 1 קומה א' חדר 146
טלפון: 08-6230375
נתונים אלו מתעדכנים מפעם לפעם, במידה ונתון מאלה שונה, אנא יידעו אותנו ואנו נעדכן לרווחת הכלל.