written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


לפניכם דירוג קרנות הפנסיה ההחדשות המקיפות לפי גודל הקרן מבחינת היקף הנכסים וביצועי התשואות השנתיות הממוצעות לאורך 3 השנים האחרונות.

מלבד גודל וביצועי הקרן, למאזן האקטוארי חשיבות גבוהה. למאמר אודות המאזן האקטוארי

דירוג קרנות הפנסיה החדשות 2015

מקור: אתר פנסיה נט-משרד האוצר. מעודכן ל-04/2015
לוגודירוג ע"פ תשואות ב-3 השנים האחרונותדירוג לפי נתח שוקשם הקרן הפנסיהנתח שוק כולל סוף 2014
מנורה מבטחים פנסיה51(168) מבטחים החדשה35.15%
מגדל פנסיה82(161) מגדל מקפת אישית22.7%
כלל פנסיה13(170) כלל פנסיה17.79%
הראל גלעד פנסיה44(214) הראל גילעד פנסיה14.89%
הפניקס פנסיה75(209) הפניקס פנסיה מקיפה5.33%
איילון פנסיה116(131) איילון-פיסגה קרן פנסיה1.39%
הראל מנוף37(171) הראל מנוף פנסיה1.25%
מיטב דש98(163) מיטב דש פנסיה מקיפה0.72%
פסגות פנסיה69(1531) פסגות פנסיה מקיפה0.43%
אלטשולר שחם פנסיה210(1328) אלטשולר שחם פנסיה מקיפה0.2%
הלמן אלדובי פנסיה1011(1032) הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה0.14%
    100%