written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


דמי הניהול הקיימים במוצרים הפנסיוניים השונים נכונים גם לשנת 2017. לפניכם בהרחבה

העולם הפנסיוני מקיף 4 מוצרים עיקריים:

  • קרן פנסיה (חדשה מקיפה וחדשה כללית)
  • קופת גמל
  • קרן השתלמות.
  • ביטוח מנהלים
תוכן עניינים

מוצרים אלו משמשים לחסכון בטווח הקצר (6 שנים ויותר) וחיסכון לטווח הארוך (עד גיל הפנסיה) הניזונים מהפקדות חודשיות, הפקדות חד פעמיות ושילוב בין השניים.
בנוסף להפקדות ולדמי הניהול, קופות אלו מושפעות מתשואות ע"י השקעת הכספים בשוק ההון וזוכות לרווחים או להפסדים.
מידי חודש אנו החוסכים מפקידים סכום הנגזר מגובה השכר ושיעורי ההפרשות. דמי הניהול הנלקחים מההפקדה החודשית קרויה בהגה המקצועית: דמי ניהול מפרמיה.

כספים המופקדים מידי חודש, מצטברים בקופה ולעיתים מצטרפים להפקדות חד פעמיות. סך הכספים הללו הם סך החיסכון בקופה הקרויים בהגה המקצועית, צבירה. מידי חודש נגבים דמי ניהול מצבירה ונהוג להציגם כדמי ניהול שנתיים. בפועל הם נגבים מידי חודש.

דמי ניהול מעודכנים

אז אם אסכם, קיימים דמי ניהול מפרמיה המוצגים באחוזים והם נגבים מידי חודש.

דמי ניהול מצבירה מוצגים באחוזים והם שנתיים. בהמשך אביא דוגמא
במאמר זה, אפרט את מסגרת דמי הניהול המקסימליים החלים על הקופות השונות במסגרת החוק לפי המוצרים השונים:

דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה מקיפה

כשכירים אתם ומעסיקיכם מפקידים מידי חודש לתגמולים ופיצויים וכעצמאיים לתגמולים.
מהפקדה זו רשאיות קרנות הפנסיה לגבות דמי ניהול מפרמיה של עד 6%.
אם לדוגמא שכרכם החודשי הוא: 10,000 ש"ח, ואתם מפקידים מידי חודש 1,750 ₪, תגבה קרן הפנסיה מכם מידי חודש 105 ₪.
בנוסף קרנות הפנסיה רשאיות לגבות דמי הניהול מהצבירה עד 0.5% מידי שנה.

למה הכוונה "עד"? כל אחד מכם רשאי להתמקח ולנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול. כיצד יושפע ניהול המשא ומתן?
בסך הכספים הצבורים בקופה שלכם, גובה ההפקדה החודשית, הארגון אליו אתם שייכים (במידה וקיים הסכם בין הארגון לקרן) וגם במידה ופניתם לייעוץ פרטי.

דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה כללית

קרנות פנסיה אלו רשאיות לגבות דמי ניהול במתכונת א' של עד 1.05% מהצבירה בלבד בדומה לקופות הגמל.
לאחרונה ניתן גם למצוא קרנות הפנסיה המציעות מתכונת ב' דמי ניהול מפרמיה של עד 6% בדומה לקרנות הפנסיה המקיפות ובנוסף רשאיות לגבות דמי הניהול מהצבירה של עד 0.5% מידי שנה.
כפי שצוין מעלה, כל אחד מכם רשאי להתמקח ולנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול. שיפור דמי הניהול יושפעו מסך הכספים הצבורים בקופה שלכם, גובה ההפקדה החודשית, הארגון אליו אתם שייכים (במידה וקיים הסכם בין הארגון לקרן) וגם במידה ופניתם לייעוץ פרטי.

דמי הניהול בקופת גמל

כשכירים אתם ומעסיקיכם מפקידים מידי חודש לתגמולים ופיצויים וכעצמאיים לתגמולים.
קופות הגמל רשאיות לגבות מהפקדה דמי ניהול מפרמיה של עד 4%.
בנוסף, קופות הגמל רשאיות לגבות דמי הניהול מהצבירה של עד 1.05% מידי שנה.
לרוב נהוג היום (2015) לגבות בקופות הגמל דמי ניהול מצבירה (שנתיים) בלבד על אף שהחוק מאפשר להן אחרת.
כל אחד מכם רשאי להתמקח ולנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול. כיצד יושפע ניהול המשא ומתן?
בידכם סכומי כסף גבוהים? גובה ההפקדה החודשית גבוהה גם כן? אתם חוסכים במסגרת מקום העבודה (במידה וקיים הסכם בין הארגון לקרן) ? פניתם לייעוץ פרטי ?

דמי הניהול בקרן השתלמות

הפקדה למכשיר פיננסי זה מתאפשר בהיותכם שכירים או עצמאיים. דמי הניהול שנגבים בקרנות מסוג זה הם מצבירה בלבד.
קרנות ההשתלמות השונות רשאיות לגבות דמי הניהול מהצבירה של עד 2% מידי שנה.
זיכרו כי דמי הניהול שמופיעים במאמר זה הם תנאי "מדף".
כל אחד מכם רשאי להתמקח ולנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול. כיצד יושפע ניהול המשא ומתן?
בידכם סכומי כסף גבוהים? גובה ההפקדה החודשית גבוהה גם כן? אתם חוסכים במסגרת מקום העבודה (במידה וקיים הסכם בין הארגון לקרן) ? פניתם לייעוץ פרטי ? בעזרתם אלו תוכלו להשיג תנאים טובים יותר.

דמי הניהול בביטוח מנהלים

המוצר הפנסיוני הקרוי ביטוח מנהלים, מנוהל ע"י חברות הביטוח והוא מוצר מורכב יחסית לשאר המוצרים הפנסיוניים. מורכב באופן הצגתו לחוסך ובאופן החישוב בין אם כספי החיסכון יתקבלו כהוניים או כקצבתיים.
כשכירים אתם ומעסיקיכם מפקידים מידי חודש לתגמולים ופיצויים וכעצמאיים לתגמולים.
חברות הביטוח פיתחו לאורך השנים גירסאות שונות של דמי ניהול שללא ספק הצליחו לבלבל את החוסך הממוצע.
נכון לשנת 2015 או יותר נכון משנת 2013, חברות הביטוח מחוייבות ע"פ חוק להתנהל בדומה להתנהלות של קופות הגמל הרשאיות לגבות מהפקדה דמי ניהול מפרמיה של עד 4%.
בנוסף, חברות הביטוח, המנהלות את ביטוחי המנהלים, רשאיות לגבות דמי הניהול מהצבירה של עד 1.05% מידי שנה.
נכון להיום, מוצאים את עצמם החוסכים עם ביטוחי מנהלים שלרוב מנועים מלנהל משא ומתן בכל הקשור לדמי הניהול ושבויים בידי חברות הביטוח. מדברים על כך ששוק זה עתיד להפתח לתחרות.
בכל הקשור לדמי הניהול בתוכניות ביטוח מנהלים משנים שלפני 2013, ניתן לקרוא בהרחבה ובאופן פשוט להבנה במאמר הבא

לסיכום, ניתן להבין כי דמי ניהול בהחלט גורם משפיע על החסכון שלכם בייחוד כשמדובר בכספים רבים לאורך תקופה ארוכה מאוד.

לפניכם דוגמא של מוצרי הפנסיה השונים לפי:

החיסכון בקופה נכון להיום הוא 100,000 ₪

שכר חודשי של 10,000 ₪
שיעורי הפרשות של 17.5% (לקופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים) – סה"כ הפקדה חודשית של 1,750 ₪
שיעורי הפרשות של 10% (לקרן השתלמות) – סה"כ הפקדה חודשית של 1000 ₪
שנות החיסכון: לאורך 20 שנה

המוצרים הפנסיוניים, דמי הניהול המקסימליים והרווח שלכם לאורך השנים

שימו לב: דמי הניהול המוצגים בטבלה הם המקסימליים שרשאים היצרנים השונים לגבות נכון גם לשנת 2017.
סוג המוצרדמי ניהול מקסימליים(מהפקדה)דמי ניהול מקסימליים(מהחיסכון)סה"כ דמי ניהול חודשייםסה"כ דמי ניהול שתשלמו לאחר 20 שנה*סה"כ חיסכון שתרוויחו בתום 20 שנה% דמי ניהול מהחיסכון הסופי
קופת גמל4%1.05%70 ₪136,302 ₪729,951 ₪18.6%
קופת גמל שמשווקת ב-2015ללא 1.05%ללא113,525 ₪752,728 ₪15.08%
קרן השתלמותללא2%ללא146,243 ₪444,012 ₪32.93%
קרן פנסיה חדשה מקיפה6%0.5%105 ₪92,781 ₪773,472 ₪11.99%
ק.פנסיה כללית (מתכונת א)ללא1.05%ללא113,525 ₪752,728 ₪15.08%
ק.פנסיה כללית (מתכונת ב)6%0.5%105 ₪92,781 ₪773,472 ₪11.99%
ביטוח מנהלים4%1.05%70 ₪136,302 ₪729,951 ₪18.6%

*חישובים אלו מתבססים על הנחת יסוד של תשואה שנתית של 4%.