written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


זכאות ללא תנאיZakahut-300

סעיף זה המצוי בתוכניות משנת 2004 מתייחס ברובו לכספי הפיצויים הצבורים בתוכניות.
זהו הסדר שנחתם בין העובד והמעסיק בהסכמה. זהו הסדר הבא להבטיח כי בעת פידיון כספי הפיצויים ערכם יהיה צמוד לתשואות על ההשקעות או למדד המחירים לצרכן, הגבוה מבין השנים.

כרקע: בתוכניות עד סוף שנת 2003, כאשר הפקיד המעסיק פיצויים בתוכנית העובד, בעת שהתוכניות הניבו תשואות ראליות חיוביות, המעסיק נהנה מהצמדת הכספים בלבד (שמירה על ערך הכסף) ואת הרווחים העבירו לכספי התגמולים של העובד.

במקרה ויניבו תשואות שליליות, יספוג המעסיק את ההפסדים מה שמסביר שבעת סיום עבודה, יערך חישוב ערך פידיון הפיצויים לגבי הפרמיות ששולמו בפועל לקופה. חשוב לציין כי עדיין חלה על המעסיק החובה להשלים חוב לעובד ע"פ חוק פיצויי פיטורין.
למה הכוונה? אם נערך חישוב עליו יהיה צריך המעסיק להשלים על פי ההפקדות שנערכו, לפני חתימת ההסדר, יצטרך להשלים בשלב הראשון את הפערים שנוצרו כתוצאה מרווחים נמוכים לגבי ההפקדות ובשלב השני יבוצע חישוב לגבי השלמת חוב וותק פיצויים.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

אחרי חתימת ההסדר, יהיה המעסיק פטור מהשלמת הפערים שנוצרו עקב רווחים נמוכים בשל השלמת הכספים ממרכיב התגמולים וזאת לגבי ההפקדות שהיו וכספי הפיצויים הצבורים בתכנית לא יבואו במקום פיצויי פיטורים אלא על חשבון פיצויי פיטורים (קרי יבצע המעסיק השלמת חוב וותק פיצויים).

החל משנת 2004, לאחר שינויים בחוק, כל המרכיבים בפוליסה כולל הפיצויים, יהנו מהרווחים. חשוב לציין כי יילקחו מאותם מרכיבים גם דמי ניהול.

ניתן לראות כי בא המחוקק עם שינוי זה לאפשר למעסיק להגיע להסדר עם העובד שבתמורה לחתימה על הסדר זה, יובטח למעסיק כי ערכי פידיון הפיצויים יהיה צמוד לרווחי ההשקעות או למדד, הגבוה מבניהם מה שמאפשר למעסיק להיות חשוף פחות להפסדים.

למה הכוונה? במידה וכוחות השוק יניבו תשואות שליליות ו/או דמי הניהול יהיו גבוהים מהרווחים שהושגו, המעסיק יהנה מערך פידיון הפיצויים ריאלי (צמוד למדד) וההפרש להשלמת הפיצויים יגיע מכספי התגמולים שהפקיד המעסיק והעובד יחד.

אז מה יובטח לעובד מצד שני? ברגע שחתמו השניים על סעיף זה"זכאות ללא תנאי", ישנה הסכמה על החלת ההסדר במיידי או לאחר שלוש שנים ממועד ההצטרפות. זאת מבטיח לעובד כי יוכל להבטיח לו את קבלת כספי הפיצויים שנצברו בקופה, בכל מקרה של הפסקת עבודה, בין אם בפיטורים ובין אם בהתפטרות.
זהו סעיף שניתן להתקל בו פחות היום (2014).

חשוב לזכור ביום ההצטרפות לתוכנית כי, יש ליידע את חברת הביטוח / קרן הפנסיה על החלת הסדר זה.

האם הוא טוב לעובד או למעסיק?
זהו כמו שיטת המקל והגזר. יכול להטיב עם העובד במידה וסיים את עבודתו מרצונו ובכך הבטיח לעצמו את הפיצויים, ומצד שני במידה והמעסיק פיטר אותו ונחלה התוכנית הפסדים בשוק ההון, יהנה המעסיק מהשלמה לגבי ההפקדות.

לפניכם דוגמא של סעיף "זכאות ללא תנאי" בביטוח מנהלים (להגדלה לחץ על מרכז התמונה)

זכאות ללא תנאי