written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


פוליסת גימלא ביטוח מנהליםלצידן של קרנות הפנסיה במהלך שנות ה-80 שווקו גם פוליסות הגמלא והיוו חלופה לחסכון פנסיוני בקרן פנסיה.
פוליסות אלו נחשבו לאחת הסנוניות של פוליסות ביטוח למטרת קצבה חודשית בגיל הפרישה ושייכות לקבוצת תוכניות הביטוח הראשונות.

תוכנית הבאה לתת מענה לעמיתים אשר יזדקקו למקור פנסיה חודשי ביום פרישתם.
תוכנית הפוטרת את העמית מדאגה בתכנון וניהול הכנסתו החודשית ביום פרישתו ע"י הענקת קצבה חודשית מיום הפרישה לכל שארית חייו.

כפי שהזכרנו קודם, בשונה מביטוח מעורב או תוכניות פנסיוניות / ביטוחי מנהלים הוניים אחרים אשר מחייבות את העמיתים לקחת אחריות בתכנון הקצבה החודשית מגיל הפרישה, מה דורש מהמבוטח ניהולם של סכומים חד פעמיים, חיפוש אפיקי השקעות, קביעת רמת הסיכון, בקיעות בעולם האקטואריה (כל הקשור לתוחלת החיים של האדם) וניהול ההקצבה החודשית בעצמו. אינני פוסל מהלך זה היום, אך דורש  אנשי מקצוע מיומנים אשר לא מן הנמנע כי יזכה בנוסף לתמורה הולמת.

קראו עוד בהרחבה

לקריאה בהרחבה אודות שירותי ניהול השקעות לפרישה של FutureValue

ליווי בהשקעות
קראו עוד בהרחבה

תוכניות אלו כוללת בתנאיהן מקדם קצבה מובטח, מקדם הבא להבטיח קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח. במידה והלך לעולמו בטרם הספיק לקבל 120 קצבאות (120 חודשים), יזכו יורשיו החוקיים / המוטבים לקבל את השלמתם של אותם 120 קצבאות.

מקדם זה מחושב לפי נוסחה פשוטה בה מחולק סכום החסכון במקדם הקצבה הנתון בתנאי הפוליסה.
מקדמים אשר נמצאו בתוכניות עד 6/2001, הייטיבו עם המבוטח בכמעט למעלה מ21% בהשוואה לתוכניות מסוג זה ששווקו מ 6/2001. בתוכניות שווקו משנת 6/2001 ניתן למצוא חלוקה ברורה בין גברים לנשים ובין מעשנים ללא מעשנים מה שמשפיע על גובה הקצבה.

את נושא כדאיות המשכת התוכניות להפקדות שוטפות בעיקר אם מדובר בתוכניות מ 6/2001 אשר משלבות גם מרכיבי ביטוח יקר, אנו ממליצים לבחון מקרוב ולהנות משרותינו בקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

היה ורצה המבוטח לפדות את כספיו בטרם הגיע לתום תקופת הביטוח, יוכל אך "ייקנס" בהתאם לתנאי הפוליסה או לחילופין סילוק הפוליסה קרי, הפסקת התשלומים וקבלת הכספים הצבורים עד לאותו הרגע ביום הפרישה כקצבה חודשית.

איך מתנהלת תוכנית זו?

לזכות המבוטח עומדת האופציה להפקיד בתוכנית סכום חד פעמי או הפקדה חודשית שוטפת אשר תזכה אותו בקצבה חודשית בסוף תקופת הביטוח וזאת למשך כל ימי חייו.

תשלומים אלו יכולים להיות מיידיים או לאחר תקופת החסכון הידועה מראש.

פוליסה זו משלבת 4 מסלולי גמלא שהמבוטח יכול לבחור:

גימלא א'

תוכנית אשר משלם המבוטח תשלום חודשי קבוע שוטף עד תום תקופת התוכנית. תום תקופת הביטוח לרוב יהיה גיל 65 ואף גיל הפרישה. מיום הפרישה יזכה לקצבה חודשית לכל שארית חייו.
יש לזכור כי תוכנית זו אינה משלבת בתוכה מרכיב ביטוחי.
היה ונפטר המבוטח בטרם הגיע לגיל הפרישה, יזכו מוטביו לערך פדיון / כספי החסכון בתוכנית.

גימלא ב'

תוכנית אשר זהה בחלקה הראשוני לתוכנית גימלא א' אך בשונה מגימלא א', תוכנית זו כולל בתוכה מרכיב כיסוי ביטוחי למקרה מוות עד תום תקופת התוכנית בגובה של 50 / 75 / 100 גימלאות חודשיות.

היה ונפטר המבוטח בטרם הגיעו לגיל הפרישה, יזכו מוטביו לגבוה מבין השניים:
– סכום הביטוח למקרה מוות לפי מס' הקצבאות (ע"פ בחירתו של המבוטח בטרם נפטר). לדוגמא: 50 קצבאות חודשיות

או

– גובה החסכון שנצבר בתוכנית עד עת פטירתו של המבוטח.
גובה הקצבה בתוכנית זו תיהיה נמוכה בהכרח בשל שילובו של מרכיב ביטוחי, בשל משאבים המופנים לרכישת כיסוי ביטוחי ע"ח החסכון.
תום תקופת הביטוח לרוב יהיה גיל 65 ואף גיל הפרישה.
מיום הפרישה יזכה לקצבה חודשית לכל שארית חייו.

גימלא ג'

תוכנית אשר משלם המבוטח תשלום חד פעמי בלבד. סכום זה צובר ריבית והצמדה. תום תקופת הביטוח לרוב יהיה גיל 65 ואף גיל הפרישה. מיום הפרישה יזכה לקצבה חודשית לכל שארית חייו.
תוכנית זו השונה מגימלא ב', היא איננה כוללת מרכיב ביטוחי.

ניתן למצוא תוכניות מסוג זה אצל רבים אשר זכו למענקים לאורך שנות עבודתם או תוספות שכר חד פעמיות בסוף ובמהלך השנה אשר הופנו לתוכנית זו.

גימלא ד'

תוכנית הדומה לגימלא ג' באופן ההפקדה אך יום קבלת הקצבה יהיה חודש מיום ההפקדה.
תוכנית הבאה לתת פתרון מיידי בקבלת קצבה בתמורה להפקדתם של סכומים הוניים / מזומן ביום הפרישה. כפי שהזכרנו למעלה, תוכנית הפוטרת את העמית מדאגה בתכנון וניהול הכנסתו החודשית ביום פרישתו ע"י הענקת קצבה חודשית מיום הפרישה לכל שארית חייו.