written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרן פנסיה כללית/משלימה

קרן פנסיה חדשה כללית היא קרן פנסיה צוברת (צוברת כספים ולא זכויות), מיועדת הן לשכירים והן לעצמאים, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי.

קרן פנסיה חדשה כללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, אשר יתקבלו כקצבה חודשית בגיל פרישה. חשוב לציין כי, לרוב לא ניתן למצוא במסגרתה כיסויים ביטוחיים אך חלק מקרנות הפנסיה הכלליות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים לנכות ושאירים. בשונה מקרן פנסיה מקיפה, בגין הכספים הנחסכים בקרן זו, העמית אינו זכאי לאגרות חוב מיועדות אשר מסובסדות ע"י המדינה (30% מנכסי הקרן מושקעים באיגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה של 4.86%).

 

מצד שני, ניתנת האפשרות לחסוך כספים גבוהים מאלו שניתן לחסוך בקרנות פנסיה החדשות המסובסדות ע"י הפקדה חודשית שוטפת או הפקדת סכומים חד פעמיים ללא הגבלה. כמו כן, הפקדות אלו מזכות בהטבות מס.

למי מיועדת/מתאימה התכנית?

תוכנית זו לרוב מיועדת ופונה לבעלי שכר גבוה שניצלו את מלוא זכויותיהם. כידוע, לקרנות הפנסיה המקיפות החדשות קיימת תקרת הפקדה חודשית של 3619.48 ₪ (נכון ל – 1/2013). ראה דוגמא שיעורי ההפקדות בקרן פנסיה חדשה.

מעבר לתקרה זו, פונים העמיתים לאפיקים ותוכניות שונות כדוגמת ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקופת פנסיה כללית אשר אינן מוגבלות בתקרת הפקדות. כל אלה במטרה להבטיח קבלת קצבה נוספת ליום הפרישה ובכך להשיג רמת חיים הזהה לרמת החיים הנוכחית.
לקופה זו מספר מסלולים ביום הפרישה בהתאם לסטטוס המשפחתי של העמית.

חסרון בולט לתוכנית הוא היכולת לגבות דמי ניהול מצבירה של עד 1.05% לשנה ומהפרמיה עד 4%. עלות שנחשבת היום לגבוהה ביחס למוצרים פנסיוניים אלטרנטיביים בשוק (נכון ל-2015).

קרן פנסיה חדשה כללית – קרן פנסיה המעניקה לעמיתים לרוב אך ורק קצבת זקנה עם יציאה לגמלאות.

טבלת השוואה
פנסיה כללית

לפניכם טבלת השוואה בין קרן פנסיה חדשה מקיפה לבין קרן פנסיה חדשה כללית:
קרן פנסיה מקיפהקרן פנסיה כללית
אוכלוסיית חוסכיםשכירים ועצמאיים
שיעורי הפקדהשכיר רשאי להפקיד עד 7%-תקבולי עובד
7.5% – תקבולי מעביד
8.33% -ע"ח פיצויים
אך לא יותר מ- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
לשם ניצול הטבות מס כנ"ל ובנוסף כל סכום ללא הגבלה.
שיעורי הפקדהעצמאי רשאי להפקיד עד 16% מן ההכנסה המזכה
(17,200 ₪ נכון ל- 2013) המתעדכנת מעת לעת.
לשם ניצול הטבות מס כנ"ל ובנוסף כל סכום ללא הגבלה.
אופן ההפקדהמידי חודש באופן שוטף במהלך שנות העבודה.באופן שוטף ומעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של החוסך.
קצבת זקנהמשלמת קצבה חודשית החל מגיל הפרישה לכל החיים ובאפשרות העמית להקדים את קבלת הקצבה לגיל 60 שנה.
קצבת נכותמשלמת קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה.לרוב אין כיסוי למקרה נכות/אובדן כושר עבודה.
קצבת שאריםבמקרה מות העמית או הפנסיונר משלמת קצבה חודשית לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד הגיעם לגיל 21 שנה.משלמת קצבה חודשית לשאריו של העמית רק במקרה והוא נפטר לאחר גיל הפרישה, בעודו פנסיונר.
לרוב אין כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת העמית לפני פרישתו.
השקעות30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות והיתרה 70% בהשקעות חופשיות בשוק ההון.100% מנכסי הקרן מושקעים בהשקעות חופשיות בשוק ההון.
דמי ניהולעד 6% מן הגמולים (הסכומים המופקדים כל חודש) ועד 0.5% מיתרת הכספים ע"ש החוסך.עד 1.05% מיתרת הכספים ע"ש החוסך.
הטבות מסשכיר זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 12% מן ההכנסה המזכה (בגין 7% זכאי לזיכוי מס ובגין 5% זכאי לניכוי מס).
עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 16% מן ההכנסה המזכה (בגין 11% זכאי לניכוי מס ובגין 5% זכאי לזיכוי מס).