written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


בבואנו לדון בנושא פנסיית שארים יש להתחשב במספר נפשות הקשורות במישרין בכל הקשור לקבלת הפנסייה בפועל.

על מנת להבין מי הזכאים לפנסיה זו, ראשית נציג את הנפשות והגדרתן.
הזכאים לפנסייה ע"פ התקנון הם: אלמן/אלמנה (גם ידוע/ה בציבור), יתום, בן מוגבל/יתום מוגבל והורה.

תוכן עניינים

הגדרות:

אלמן / אלמנה

 1. מי שבמועד פטירתו של המבוטח היה נשוי ורשום כדין במרשם האוכלוסין כנשוי למבוטח והתגורר עמו עד פטירתו.
 2. מי שהוכרז על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כידוע בציבור כנשוי למבוטח, בתנאי שהתגורר וניהל עמו משק בית משותף במשך שנה לפחות ברציפות לפני פטירתו ועד פטירתו, או בתנאי שנולד להם ילד משותף.
מאמרים שיכולים לעניין אתכם
רגע לפני פרישה? רוצים לעשות סדר בתוכניות? תכנון מס נכון? פנו אלינו

 

יתום – ילדו של עמית שנפטר או של פנסיונר שנפטר, לרבות ילד שאומץ כדין ו/או ילד חורג ובלבד שהוכחה תלותו של הילד החורג בפרנסתו של העמית במשך 12חודשים טרם פטירת העמית או הפנסיונר , וכל עוד לא הגיע לגיל 21 או יתום מוגבל.

הורה – אביו ו/או אמו של מבוטח שהיו סמוכים על שולחנו במועד פטירתו ואין להם הכנסה ממקור אחר כלשהו, פרט לקיצבת המוסד לביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה ובלבד שהוכחה תלותו של כל אחד מאלה שנזכרו לעיל בפרנסתו של העמית במועד הפטירה.

יתום מוגבל – ילדו של עמית או של פנסיונר שנפטר והוא מעל גיל 21ובמועד הפטירה נתמך על ידי העמית או הפנסיונר ואינו מסוגל לכלכל עצמו עקב היותו נכה מלא לפי קביעת רופא הקרן או הוועדה הרפואית של הקרן, ובלבד שילדו של עמית כאמור הפך לנכה לפני היותו בן 21 ולאחר הצטרפות העמית לקרן או חידוש מעמדו כעמית פעיל, המאוחר מביניהם, והכול – כל עוד אין הוא מסוגל לכלכל עצמו כאמור.

שיעורי הפנסיה המובטחים לשאירי המבוטח

יש לזכור כי שיעורי הפנסיה המובטחים לשארים תלויים ומשתנים בהתאם למסלול הביטוחי השונה מאחד לשני בין אם נבחרו ע"י המבוטח או כמסלול ברירת המחדל.

שיעורים אלו מושפעים מגיל כניסה, גיל פרישה, גיל בן הזוג וכל אלה בתלות ההכנסה הקובעת לצורך חישוב עלות הכיסוי הביטוחי.

במטרה לקבל תמונה מדוייקת התואמת את הקרן הרלוונטית שלכם, יש להיוועץ כל אחד לפי תוכניתו האישית ובך לזכות במקסימום מידע.

אלמן/אלמנה – זכאי/זכאית לפנסיה בשיעור של עד 60% מן הסכום הבסיסי/ מההכנסה הקובעת בחודש שקדם לחודש הפטירה שתשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו.

יתום – זכאי לפנסיה בשיעור של 30%מן הסכום הבסיסי/ מההכנסה הקובעת ובלבד שסך פנסיית השאירים לא תעלה על 100% מסך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית (במידה וקיימים 2 יתומים יהנו שניהם מעד 40% יחד).

יתום (ללא הורים) – זהו יתום מהורה יחיד או משני הוריו – יהיו זכאים היתום/יתומים ל – 100% מסך פנסיית השאירים הכוללת (עד גיל 21) המגיעה בגין העמית בחלוקה שווה ביניהם.

הורה – כל הורה יהא זכאי לפנסיה בשיעור של 20% מסך פנסיית השאירים הכוללת לכל הורה ולא יותר מ- 40% לכל ההורים בחלוקה שווה ביניהם, ובלבד שסך פנסיית השאירים לא תעלה על 100% מסך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית.

יש לשים לב:

 • במידה ועלה סך פנסיית השאירים הכוללת המגיעה בגין העמית על 100% מסך פנסיית
  השאירים הכוללת, יופחת תחילה חלקם של ההורה או ההורים בחלוקה שווה ואחר כך חלקם של היתומים בחלוקה שווה ביניהם.
 • הקרן תשלם לשאיר פנסיה בגובה המכפלה של המשכורת הקובעת לפנסיית שאירים בשיעור הפנסיה לשאיר בהתאם למסלול הפנסיה שחל על המבוטח.
  במקרה של אלמנה, תתווסף לחישוב, ההכפלת במקדם התאמה לפער הגילאים בין גיל המבוטח בעת הפטירה לבין גיל האלמנה.
 • במידה ולא צבר המבוטח בטרם מותו תקופת אכשרה של 5 שנים לפחות, תשלם הקרן לשאיריו/יורשיו את פדיון הכספים שנצברו.
 • בבואכם לשנות מסלול ביטוחי בקרן במטרה להתאימו למצבכם המשפחתי העדכני, חשוב לזכור כי בעת שינוי של כיסוי ביטוחי גבוה יותר או הארכת התקופה מה שמביא להגדלת הסיכון על הקרן, תדרש תקופת אכשרה עבור אותו שינוי.
 • גידול שכר משמעותי המוביל להגדלת ההכנסה הקובעת לפנסיה גורר אחריו החלת תקופת אכשרה חדשה עבור אותו ההפרש .
 • היה והתאבד המבוטח בתוך 12 חודשים (מתחת לשנה מיום ההצטרפות לקרן), תשולם לשאירים פנסיה מתוך היתרה הצבורה, כפי שנעשה לגבי מבוטח לא פעיל.
 • שיעור הכיסוי הביטוחי נקבע מתוך הנחה שהעלות המצטברת המרבית של הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות (לעמית שכיר ועצמאי) עד לגיל הזכאות לפנסיית זקנה בכל מסלול לא תעלה על 35% מהסך המצטבר של כספי התגמולים.


SheerimPens פנסיית שארים

פנסיית שארים – מסלולים לבחירה

קרן הפנסיה מציעה הגנה למשפחה – שארים. בשל סטטוסים משפחתיים השונים ממבוטח למבוטח, מאפשרת קרן הפנסיה את בחירת הכיסויים הביטוחיים על מנת להתאים את הכיסוי הטוב והיעיל ביותר עבור המבוטח.

קרנות הפנסיה שונות במסלוליהם ולכן נביא כאן מספר דוגמאות להמחשה אך אחריותכם לבחון זאת מקרוב אם ע"י יועץ פנסיוני או כלים שונים.


לדוגמא

מסלול פנסיית נכות מוגדלת (75%) – בעת הצטרפות לקרן, גיל הכניסה הוא מרכיב משפיע ולעיתים תזכו בפיצוי נמוך במקרה של אובדן כושר עבודה ולכן, מסלול זה מקנה לכם, זכות לקבלת כיסוי ביטוחי מוגדל לפנסיית נכות, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה ותוך שמירה על הכיסוי הביטוחי לשאירים.

מסלול פנסיה מקיפה – מסלול המקנה לכם זכות לקבלת פנסיית זקנה בגיל 67 לגבר ו- 64 לאשה וכן פנסיית נכות מלאה ופנסיית שאירים מלאה, בסכום קרוב ככל האפשר לפנסיית הזקנה הצפויה במועד ההצטרפות.

מסלול עתיר ביטוח – מסלול המקנה לכם, בכפוף להוראות זכות לקבלת כיסויים ביטוחיים מוגדלים, כנגד הקטנת פנסיית הזקנה שניתן היה לקבל במסלול הפנסיה המקיפה (בפרישה באותו גיל).

מסלול עתיר חסכון – מסלול המקנה למבוטח, זכות לקבלת פנסיית זקנה מוגדלת ביחס למסלול הפנסיה המקיפה )בפרישה באותו גיל( כנגד הפחתת הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ושאירים המוקנה למבוטח או לשאיריו.
קיימים מסלולים נוספים אשר מפורטים בטופס ההצטרפות לקרן. יש להייעץ טרם הצטרפותכם ולתכנן את חסכונותיכם בתבונה.

באילו מקרים ניתנת משיכת כספים מהקרן במות המבוטח

 • נפטר מבוטח פעיל (טרם הפך להיות פנסיונר) ולא השאיר אחריו שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן, יוחזרו כספי המבוטח הפעיל למוטבים שמינה המבוטח.
 • לא היו לפנסיונר שנפטר בתקופת הבטחת פנסיה, שאירים – יהיו זכאים המוטבים, ובהעדרם יורשיו לקבל את הפנסיות שנותרו כאמור, בתשלום חד-פעמי, שיחושב על ידי הכפלת תשלום פנסיית הזקנה האחרון המגיע למנוח במקדם הקצבה שבתקנון.
 • כאשר שאירי המבוטח הזכאים לפנסיית שאירים הם יתומים שגילם במועד הפטירה מעל גיל 18 הזכאים לפנסיה עד גיל 21 יהיו רשאים למשוך הסכום כחד פעמי.
 • יתום מעל גיל 18 , הזכאי לפנסיה עד גיל 21 יהא רשאי לקבל העודף בסכום חד פעמי

exampleדוגמא (אופן חישוב קבלת פנסיית שארים) 
ההכנסה הקובעת לצורך חישוב עלות הכיסוי הביטוחי – ממוצע ההכנסות המבוטחות המתואמות ב- 3 חודשי החברות האחרונים לפני חודש חישוב עלות הכיסוי הביטוחי או ממוצע כאמור ב- 12 חודשי החברות שקדמו לחודש שבו מחושבת עלות הכיסוי הביטוחי (או תקופת החברות בפועל אם זו קצרה מ- 12 חודשים), לפי הגבוה מבין השניים.

אם תקופת החברות קצרה מ- 3 חודשים, יחושב הממוצע בכל תקופת החברות.

למען הסר ספק, לא ייספרו חודשים שקדמו למועד חזרתו האחרונה של העמית למעמד של עמית פעיל בקרן.

מין: גבר
גיל ההצטרפות: 26
משכורת בעת כניסה: 11,000 ₪

כל עוד ההכנסה הקובעת לא עלתה, הרי שבמקרה של מוות, תשולם פנסיית שארים

לאלמנה – לפחות 53.5% מההכנסה הקובעת בעת הפטירה
ליתומים – לפחות 35.6% מההכנסה הקובעת בעת הפטירה.

עמית נפטר בגיל 47 עם הכנסה קובעת של 11,000 ₪

אלמנתו תהיה זכאית לפנסיית שארים, לכל ימי חייה בסך: 5,882 ₪ לפי החישוב הבא:
11,000X 53.5% = ₪ 5,882

כל היתומים ביחד יהיו זכאים לפנסייה בסכום של 3,921 ₪ לפי החישוב הבא:
11,000X 35.6% = ₪ 3,921

(במקרה של יתום אחד הוא יקבל 75% מ – 3,921 ₪. סך של 2,941 ₪)

לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות

אופן קבלת פנסיית השארים במות מבוטח פעיל

תביעה לפנסיית שארים תוגש על גבי טופס המיועד לכך מטעם הקרן, בצרוף אישורים ומסמכים רפואיים המעידים על זהות התובע, תעודת פטירה של המבוטח.

במקרה של ידועים בציבור – אישור מבית המשפט המעיד על כך, אישור המעיד על ניהול חשבון בנק וכן כל מסמך הצהרה או התחייבות כפי שידרשו על ידי הקרן.

על גוף מוסדי למסור לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים שהוא דרש מהתובע לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה.