written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


מעבר בין קרנות הפנסיה
נכון להיום והחל מחוזר פנסיה 17/3/2005, ניתנה ההרשאה לאפשר למבוטחים בקרנות הפנסיה לעבור בין קרנות הפנסיה וכן העברת החסכונות הצבורים גם כן. יחד עם זאת ניתנו מגבלות אשר מטרתם לשמור על סדרי הכסף בשל אופי הקופות השונה כדוגמא קופות גמל.

תנאים והגבלות

תנאים:

קופה אשר בבעלות המעסיק – במקרה זה נדרש אישור חתום מהמעסיק ובכך נותן הרשאה לקופה להעביר את זכויות העובד לקופה המקבלת (החדשה).

במקרה של סיום עבודה אצל מעסיק א' ומעבר למעסיק ב' יש להמציא אישור שחרור התוכנית.
מעבר בין 2 קופות תחת אותו מעסיק, תדרש חתימת מעסיק בלבד.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם

תדירות מעבר בין הקרנות – מדי חודש

לא ניתן להעביר לבצע העברת כספים לקרן מקבלת (חדשה) במקרה של:

  • למבוטח משולמת פנסיית זקנה מהקרן המעבירה (הקופה הישנה)
  • המבוטח זכאי לפנסיית נכות מהקרן המעבירה, וכל עוד הוא זכאי לפנסיה כאמור
  • הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה, וכל עוד לא הוסר הצו האמור
  • מעבידו הנוכחי של המבוטח העובר לא הצהיר כי אין לו חוב לקרן המעבירה בשל המבוטח, וכל עוד לא הצהיר
  • בעת התנהלות תביעה מהקרן שטרם הסתיימה
  • המבוטח זכאי לפנסיית נכות מהקרן המעבירה, וכל עוד הוא זכאי לפנסיה

niyudim
המעבר בין הקופות מתבצע ללא כל עלות כספית תוך שמירה על זכויות המבוטחים קרי, קבלת המבוטחים לקרן החדשה ללא החרגות (ללא תנאים מיוחדים והגבלות השונים מהקרן הישנה).

אבל אם בחרת לעבור מקרן א' לקרן ב' והצהרת על מחלה X, במידה ותרצה להפעיל את פנסיית הנכות או השארים (במקרה מוות ע"י משפחתך) בתוך 5 השנים ותמצא כי התביעה קשורה במישרין לאותה מחלה, תיהיה הקרן מנועה מלשלם את התביעה.

הוראה להעברת הכספים תינתן בכתב על ידי כל מבוטח

עלה סכום הפנסיה בקרן המקבלת בלמעלה מ-10% לעומת סכום הפנסיה בקרן המעבירה (הישנה) תחול תקופת אכשרה (תקופה שבמידה ויחול בה אירוע ביטוחי על מחלה היסטורית טרם כניסת העמית לקרן החדשה ) של 60 חודשים על יתרת סכום הפנסיה בקרן המקבלת העולה על 10% כאמור.

לוח זמנים בהעברה

זהו תהליך לא פשוט להבנה אך ניסתי לפשט זאת ככל האפשר.

המועד הקובע:

מבוטח פעיל : ההפקדה הראשונה לקרן החדשה או מועד כתב ההתחייבות המאוחר מבינהם (מן הסתם הההפקדה הראשונה היא המאוחרת). עד (מקסימום) 180 יום מיום כתב ההתחייבות ועד ההפקדה הראשונה.

מבוטח לא פעיל: יום כתב ההתחייבות

ההוראה להעברת הכספים תיהיה מותנית ב:

התחייבות בחתימה ע"י הקרן המקבלת (החדשה) לא יאוחר מ-21 ימי עסקים ממועד חתימתו של המבוטח, לגבי המשך התהליך ולא חלפו למעלה מ-180 ימים ממועד חתימת כתב ההתחייבות ועד למועד התשלום לראשונה.

אפשר לסכם זאת:

כי בתהליך העברת הכספים, על הקרן החדשה מוטלת החובה לאשר תוך 21 יום שהיא מוכנה להמשך התהליך ושלא יחלפו מעל ל180 ימים בין מועד כתב ההתחייבות שלהמבוטח ועד התשלום הראשון בקופה החדשה.

תוך 10 ימי עסקים מהמועד הקובע תעביר הקרן המקבלת (החדשה) לקרן המעבירה (הישנה) קובץ מרכז הכולל את פרטי המבוטחים שביקשו לבצע העברת הכספים

תודיע קרן הפנסיה הישנה לקרן החדשה לא יאוחר מהיום ה- 15 לחודש העוקב לחודש שהתקבל הקובץ המרכז.

יום העברת הכספים יהיה ה-5 בכל חודש שלאחר החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו התקבל בחברה המנהלת של הקרן המעבירה הקובץ המרכז.

בגין כל יום עיכוב בהעברת הכספים תשלם החברה המנהלת של הקרן המעבירה לחברה המנהלת של הקרן המקבלת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים

החברה המנהלת של הקרן המעבירה תמציא למבוטח העובר, לא יאוחר מ-30 ימי עסקים מיום העברת הכספים, טופס הכולל את כל המידע שהעבירה לחברה המנהלת של הקרן המקבלת

החברה המנהלת של הקרן המקבלת תמציא למבוטח העובר, לא יאוחר מ- 30 ימי עסקים מיום העברת הכספים, טופס הכולל את כל המידע שנמצא ברשותה לגביו

בכל תהליך ההעברת הקופה מאחת לשניה, ניתנת האפשרות למבוטח לא פעיל לחזור בו ולחתום על ביטול פעולת העברת הכספים תוך 18 ימי עסקים מיום כתב ההתחייבות של המבוטח/הבקשה. כל זאת נדרש לפנות לקרן המקבלת (החדשה).

סוגי הקופות אשר ניתן לבצע ביניהם מעבר

ניוד כספים בין קרנות פנסיה