written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


להלן 2 שיטות החישוב הקיימות:

שיטה 1: קרנות הפנסיה בשיטת ממוצע 3 השנים

  • מבטחים
  • הדסה
  • בניין
  • חקלאים
  • אגד
  • נתיב

זהו שילוב של שיטה א+ב :

א) ממוצע 3 שנים לפני שנת 2003 (2000-2003)
+
ב) ממוצע 3 שנים אחרונות

ולאחר מכן יש לבצע את ממוצע א+ב.

שיטה 2: קרנות הפנסיה בשיטת הממוצעים

  • קג"מ
  • מקפת

לפי ממוצע כל השנים

חישוב השכר הקובע ותיקות


שיטה 1: החישוב למבטחים, הדסה, בניין, חקלאים, אגד, נתיב

מבטחים-קרנות הפנסיה הותיקות


1)
חישוב שכר קובע בשיטת שלוש שנים כולל חישוב של שתי שיטות

שילוב של שיטת הממוצעים + שיטת 3 השנים האחרונות (א+ב)

א) שיטת 3 השנים האחרונות:

ניקח את השכר הראלי הממוצע של 3 השנים (36 חודשים) לפני יום הפרישה גם אם אחוז המשרה היא חלקית (משרה חלקית שוות ערך כאן ל-100%). כל זאת נכפול בממוצע שיעורי המשרה של העמית לכל אורך שנות הביטוח בקרן.
לדוגמא: מר לוי היה עמית בקרן במשך עשרים שנים. במשך מחצית משנות ביטוחו בקרן (10 שנים) עבד מר לוי במשרה מלאה, וביתר תקופת הביטוח (10 שנים ובכל זה שלוש שנות הביטוח האחרונות) עבד במשרה חלקית בשיעור 50%.

לצורך חישוב ממוצע השכר העמית ב- 3 שנות הביטוח האחרונות נתייחס לשכר של משרה מלאה גם אם העמית במשרה חלקית כדלקמן:

שיעור משרהשכר למשרה חלקיתשכר למשרה מלאה
שנת ביטוח אחרונה50%4,250 ₪8,500 ₪
שנתיים שקדמו לשנה האחרונה50%4,000 ₪8,000 ₪


שכרו הקובע לפנסיה של מר לוי יחושב כדלקמן:

ממוצע 3 השנים האחרונות
8,167 ₪ =( חודשים 8,000X 24 ) + ( חודשים 8,500X 12 )
36 חודשים

 

חישוב חלקיות המשרה הממוצעת בכל תקופת הביטוח
75% =( שנים 50%X 10 ) + ( שנים 100%X 10 )
20 שנים

 

הלוואה מהבנק או מקרן השתלמות נניח כי עבד 10 שנים מ 1993 ועוד 10 שנים עד 2013. גם אם היה עובד 10 שנה לפני 1993, ועוד 10 שנים אחרי עד 2003 היינו מחשבים 20 שנה כפול אחוז משרה + 10 שנים נותרות כפול אחוז משרה וכל זאת לחלק ב-30 שנה.

במקרה של חישוב חלקיות משרה: נחבר כל חודש כפול אחוז המשרה ובסוף נחלק במספר החודשים.

שכר קובע בשיטת 3 השנים האחרונות (משכורת ממוצעת בשלוש השנים האחרונות כפול חלקיות ממוצעת של המשרה בתקופת הביטוח):
8,167X 75% = 6,125₪

חישוב שכר קובע מכסימלי – הוראות החוק קבעו כי גידול בשכרו הקובע של העמית החל מחודש אוקטובר 2003 יוגבל. לפי הוראות אלה, שכרו הקובע של העמית במועד הפרישה לא יעלה על שכרו הקובע (לפי שיטת 3 שנים אחרונות) אילו פרש בחודש ספטמבר 2003 כשהוא צמוד למדד בתוספת 2% לשנה בשיטת ריבית דריבית עד לחודש הביטוח האחרון של העמית בקרן.

ב) עכשיו נבדוק לפי שיטת הממוצעים:

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה מבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות מהן הועברו דמי גמולים לקרן).

לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בשכר הממוצע במשק באותו חודש.

בעשר שנות הביטוח הראשונות – 50% מהשכר הממוצע במשק – שכר מבוטח חלקי שכר ממוצע = 0.5
בעשר שנות הביטוח האחרונות – 120% מהשכר הממוצע במשק – שכר מבוטח חלקי שכר ממוצע = 1.2

לחישוב:
85% =17( שנים 1.2X 10 ) + ( שנים 0.5X 10 )
2020 שנה

 

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה של מר לוי לפי שיטת ממוצע יחסי השכר, בהנחה שבשנת XXXX יהיה השכר הממוצע במשק 10,000 ₪, יחושב כדלקמן:

10,000X0.85 = 8,500₪.

המשקל שניתן לשיטת שלוש השנים האחרונות הוא לפי היחס שבין תקופת הביטוח עד 10/03 לבין כלל תקופת הביטוח בעוד שהמשקל שניתן לשיטת ממוצע יחסי השכר הוא בהתאם ליחס שבין תקופת הביטוח אחרי 10/03 לבין כלל תקופת הביטוח.

ממוצע 3 השנים האחרונות
8,167 ₪ =( חודשים 8,000X 24 ) + ( חודשים 8,500X 12 )
36 חודשים

 

חישוב סופי:
7,312.5 ₪ =( שנים 8,500X 10 ) + ( שנים 6,125X 10 )
20 שנים

 

אם לדוגמא היו לעמית 20 שנה קודם 2003, אז היינו כופלים 8,500 ב-10 ואת 6,125 ב-20

**** במידה ונתונים אלו ישתנו מחודש לחודש בהתאם לשכר המבוטח, יש לערוך חישובים אלו לפי חודשים ולא לפני שנים. במקרה שלנו, בחרנו לערוך את החישובים בשנים לשם הדוגמא בגלל עיגול הסכומים.

בכל מקרה, זכויות הפנסיה תקבענה במועד הפרישה בהתאם לתקנון הפנסיה שיהיה תקף באותו מועד.

קרנות הפנסיה הותיקות אכן מוצרים פנסיוניים מורכבים. פנו אלינו היום ואנו נעזור לכם


שיטה 2: החישוב לקג"מ ומקפת

מבטחים-קרנות הפנסיה הותיקות

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה מבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות מהן הועברו דמי גמולים לקרן-נומינלי).
לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בשכר הממוצע במשק באותו חודש.

exampleדוגמא 

המשכורת המבוטחת בקרן של מר פוגל בחודש ינואר 2002 היתה בסך של 7,500 ₪
השכר הממוצע במשק בחודש ינואר 2002 היה 7,369 ₪.
יחס השכר של מר פוגל לאותו חודש יהיה: 1.018 = 7,369: 7,500
לצורך חישוב השכר הקובע לפנסיה, יחושב ממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח. ז"א, נחלק כל שכר בשכר הממוצע באותו חודש, את התוצאה של כל חודש (היחס) נחבר ואת סכום היחסים נחלק במספר החודשים.את התוצאה נכפול בשכר הממוצע לאותו חודש פרישה( קרי, לשכר הממוצע של 12 החודשים טרם חודש הפרישה).
לגבי עמית פעיל ממוצע זה יוכפל בשכר הממוצע במשק במועד הפרישה לפנסיה.לגבי עמית שהפסיק ביטוחו בקרן והקפיא זכויותיו לפנסיה, יוכפל הממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח בשכר הממוצע במשק במועד הפסקת הביטוח או באוקטובר 2003, המאוחר מבין שני המועדים האמורים וממועד זה ועד החודש שקדם לחודש הזכאות לקצבה, יוצמד השכר הקובע למדד המחירים.חישוב השכר הממוצע במשק במועד הפרישה לקצבה / הפסקת הביטוח / אוקטובר 2003 מבוסס על ממוצע ריאלי של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים שקדמו למועד האמור.התוצאה המתקבלת היא השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה.
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות
exampleדוגמא 

גב' סמילנסקי מבוטחת בקרן משנת 1990 ותפרוש לפנסיה בשנת 2020 (30 שנות ביטוח).
שכרה המבוטח בקרן ביחס לשכר הממוצע במשק הינו:
בעשר שנות הביטוח הראשונות – 50% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 0.5)
בעשר השנים הבאות – 120% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1.2)
בעשר שנות הביטוח האחרונות – 100% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1).השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה של גב' סמילנסקי, בהנחה שבשנת 2020 יהיה השכר הממוצע במשק 10,000 ₪, יחושב כדלקמן:
ממוצע יחסי השכר
90% =( שנים 1X 10 ) + ( שנים 1.2X 10 ) + ( שנים 0.5X 10 )
30 שנה

השכר הקובע הינו: 10,000X90% = 9,000₪.

במקרה שהעמית צבר יותר מ- 35 שנות ביטוח (420 חודשי ביטוח) אזי בחישוב ממוצע יחסי השכר יילקחו 420 יחסי השכר הגבוהים ביותר בכל תקופת הביטוח.

תקרת עלייה ריאלית של השכר הקובע כאמור לעיל, על פי שיטת החישוב הנהוגה בקרן, זכויות הפנסיה הצבורות צמודות לשכר הממוצע במשק (עד למועד הפרישה לפנסיה או עד למועד הקפאת הזכויות – המוקדם מבין השנים).

בהתאם להוראות התקנון האחיד החל מחודש אוקטובר 2003 ואילך חלה מגבלה על שיעור הגידול של השכר הממוצע במשק (מותרת עליה של עד 2% ריאלי לשנה). מכאן שככל שמאוקטובר 2003 ואילך השכר הממוצע במשק יעלה מעל 2% בשנה, זכויות הפנסיה הצבורות יהיו צמודות, החל ממועד זה, לשכר הממוצע במשק אך לא יותר מ- 2% בשנה בצירוף הצמדה למדד.

אין הגבלה על הגידול במשכורת המבוטחת. בכל מקרה, זכויות הפנסיה תקבענה במועד הפרישה בהתאם לתקנון הפנסיה שיהיה תקף באותו מועד.