‫חישוב השכר הקובע בקרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר

>>>‫חישוב השכר הקובע בקרנות פנסיה ותיקות גרעוניות שבהסדר

written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


להלן 2 שיטות החישוב הקיימות:

שיטה 1: קרנות הפנסיה בשיטת ממוצע 3 השנים

 • מבטחים
 • הדסה
 • בניין
 • חקלאים
 • אגד
 • נתיב

זהו שילוב של שיטה א+ב :

א) ממוצע 3 שנים לפני שנת 2003 (2000-2003)
+
ב) ממוצע 3 שנים אחרונות

ולאחר מכן יש לבצע את ממוצע א+ב.

שיטה 2: קרנות הפנסיה בשיטת הממוצעים

 • קג"מ
 • מקפת

לפי ממוצע כל השנים

חישוב השכר הקובע ותיקות


שיטה 1: החישוב למבטחים, הדסה, בניין, חקלאים, אגד, נתיב

מבטחים-קרנות הפנסיה הותיקות


1)
חישוב שכר קובע בשיטת שלוש שנים כולל חישוב של שתי שיטות

שילוב של שיטת הממוצעים + שיטת 3 השנים האחרונות (א+ב)

א) שיטת 3 השנים האחרונות:

ניקח את השכר הראלי הממוצע של 3 השנים (36 חודשים) לפני יום הפרישה גם אם אחוז המשרה היא חלקית (משרה חלקית שוות ערך כאן ל-100%). כל זאת נכפול בממוצע שיעורי המשרה של העמית לכל אורך שנות הביטוח בקרן.
לדוגמא: מר לוי היה עמית בקרן במשך עשרים שנים. במשך מחצית משנות ביטוחו בקרן (10 שנים) עבד מר לוי במשרה מלאה, וביתר תקופת הביטוח (10 שנים ובכל זה שלוש שנות הביטוח האחרונות) עבד במשרה חלקית בשיעור 50%.

לצורך חישוב ממוצע השכר העמית ב- 3 שנות הביטוח האחרונות נתייחס לשכר של משרה מלאה גם אם העמית במשרה חלקית כדלקמן:

שיעור משרהשכר למשרה חלקיתשכר למשרה מלאה
שנת ביטוח אחרונה50%4,250 ₪8,500 ₪
שנתיים שקדמו לשנה האחרונה50%4,000 ₪8,000 ₪


שכרו הקובע לפנסיה של מר לוי יחושב כדלקמן:

ממוצע 3 השנים האחרונות
8,167 ₪ =( חודשים 8,000X 24 ) + ( חודשים 8,500X 12 )
36 חודשים

 

חישוב חלקיות המשרה הממוצעת בכל תקופת הביטוח
75% =( שנים 50%X 10 ) + ( שנים 100%X 10 )
20 שנים

 

הלוואה מהבנק או מקרן השתלמות נניח כי עבד 10 שנים מ 1993 ועוד 10 שנים עד 2013. גם אם היה עובד 10 שנה לפני 1993, ועוד 10 שנים אחרי עד 2003 היינו מחשבים 20 שנה כפול אחוז משרה + 10 שנים נותרות כפול אחוז משרה וכל זאת לחלק ב-30 שנה.

במקרה של חישוב חלקיות משרה: נחבר כל חודש כפול אחוז המשרה ובסוף נחלק במספר החודשים.

שכר קובע בשיטת 3 השנים האחרונות (משכורת ממוצעת בשלוש השנים האחרונות כפול חלקיות ממוצעת של המשרה בתקופת הביטוח):
8,167X 75% = 6,125₪

חישוב שכר קובע מכסימלי – הוראות החוק קבעו כי גידול בשכרו הקובע של העמית החל מחודש אוקטובר 2003 יוגבל. לפי הוראות אלה, שכרו הקובע של העמית במועד הפרישה לא יעלה על שכרו הקובע (לפי שיטת 3 שנים אחרונות) אילו פרש בחודש ספטמבר 2003 כשהוא צמוד למדד בתוספת 2% לשנה בשיטת ריבית דריבית עד לחודש הביטוח האחרון של העמית בקרן.

ב) עכשיו נבדוק לפי שיטת הממוצעים:

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה מבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות מהן הועברו דמי גמולים לקרן).

לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בשכר הממוצע במשק באותו חודש.

בעשר שנות הביטוח הראשונות – 50% מהשכר הממוצע במשק – שכר מבוטח חלקי שכר ממוצע = 0.5
בעשר שנות הביטוח האחרונות – 120% מהשכר הממוצע במשק – שכר מבוטח חלקי שכר ממוצע = 1.2

לחישוב:
85% =17( שנים 1.2X 10 ) + ( שנים 0.5X 10 )
2020 שנה

 

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה של מר לוי לפי שיטת ממוצע יחסי השכר, בהנחה שבשנת XXXX יהיה השכר הממוצע במשק 10,000 ₪, יחושב כדלקמן:

10,000X0.85 = 8,500₪.

המשקל שניתן לשיטת שלוש השנים האחרונות הוא לפי היחס שבין תקופת הביטוח עד 10/03 לבין כלל תקופת הביטוח בעוד שהמשקל שניתן לשיטת ממוצע יחסי השכר הוא בהתאם ליחס שבין תקופת הביטוח אחרי 10/03 לבין כלל תקופת הביטוח.

ממוצע 3 השנים האחרונות
8,167 ₪ =( חודשים 8,000X 24 ) + ( חודשים 8,500X 12 )
36 חודשים

 

חישוב סופי:
7,312.5 ₪ =( שנים 8,500X 10 ) + ( שנים 6,125X 10 )
20 שנים

 

אם לדוגמא היו לעמית 20 שנה קודם 2003, אז היינו כופלים 8,500 ב-10 ואת 6,125 ב-20

**** במידה ונתונים אלו ישתנו מחודש לחודש בהתאם לשכר המבוטח, יש לערוך חישובים אלו לפי חודשים ולא לפני שנים. במקרה שלנו, בחרנו לערוך את החישובים בשנים לשם הדוגמא בגלל עיגול הסכומים.

בכל מקרה, זכויות הפנסיה תקבענה במועד הפרישה בהתאם לתקנון הפנסיה שיהיה תקף באותו מועד.

קרנות הפנסיה הותיקות אכן מוצרים פנסיוניים מורכבים. פנו אלינו היום ואנו נעזור לכם


שיטה 2: החישוב לקג"מ ומקפת

מבטחים-קרנות הפנסיה הותיקות

השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה מבוסס על המשכורות שבוטחו בכל אחד מחודשי הביטוח בקרן (המשכורות מהן הועברו דמי גמולים לקרן-נומינלי).
לכל חודש ביטוח נקבע יחס שכר הנוצר מחלוקת המשכורת המבוטחת בשכר הממוצע במשק באותו חודש.

exampleדוגמא 

המשכורת המבוטחת בקרן של מר פוגל בחודש ינואר 2002 היתה בסך של 7,500 ₪
השכר הממוצע במשק בחודש ינואר 2002 היה 7,369 ₪.
יחס השכר של מר פוגל לאותו חודש יהיה: 1.018 = 7,369: 7,500
לצורך חישוב השכר הקובע לפנסיה, יחושב ממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח. ז"א, נחלק כל שכר בשכר הממוצע באותו חודש, את התוצאה של כל חודש (היחס) נחבר ואת סכום היחסים נחלק במספר החודשים.את התוצאה נכפול בשכר הממוצע לאותו חודש פרישה( קרי, לשכר הממוצע של 12 החודשים טרם חודש הפרישה).
לגבי עמית פעיל ממוצע זה יוכפל בשכר הממוצע במשק במועד הפרישה לפנסיה.לגבי עמית שהפסיק ביטוחו בקרן והקפיא זכויותיו לפנסיה, יוכפל הממוצע של יחסי השכר לאורך כל תקופת הביטוח בשכר הממוצע במשק במועד הפסקת הביטוח או באוקטובר 2003, המאוחר מבין שני המועדים האמורים וממועד זה ועד החודש שקדם לחודש הזכאות לקצבה, יוצמד השכר הקובע למדד המחירים.חישוב השכר הממוצע במשק במועד הפרישה לקצבה / הפסקת הביטוח / אוקטובר 2003 מבוסס על ממוצע ריאלי של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים שקדמו למועד האמור.התוצאה המתקבלת היא השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה.
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות
exampleדוגמא 

גב' סמילנסקי מבוטחת בקרן משנת 1990 ותפרוש לפנסיה בשנת 2020 (30 שנות ביטוח).
שכרה המבוטח בקרן ביחס לשכר הממוצע במשק הינו:
בעשר שנות הביטוח הראשונות – 50% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 0.5)
בעשר השנים הבאות – 120% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1.2)
בעשר שנות הביטוח האחרונות – 100% מהשכר הממוצע במשק (יחס שכר – 1).השכר הקובע לחישוב פנסיית זקנה של גב' סמילנסקי, בהנחה שבשנת 2020 יהיה השכר הממוצע במשק 10,000 ₪, יחושב כדלקמן:
ממוצע יחסי השכר
90% =( שנים 1X 10 ) + ( שנים 1.2X 10 ) + ( שנים 0.5X 10 )
30 שנה

השכר הקובע הינו: 10,000X90% = 9,000₪.

במקרה שהעמית צבר יותר מ- 35 שנות ביטוח (420 חודשי ביטוח) אזי בחישוב ממוצע יחסי השכר יילקחו 420 יחסי השכר הגבוהים ביותר בכל תקופת הביטוח.

תקרת עלייה ריאלית של השכר הקובע כאמור לעיל, על פי שיטת החישוב הנהוגה בקרן, זכויות הפנסיה הצבורות צמודות לשכר הממוצע במשק (עד למועד הפרישה לפנסיה או עד למועד הקפאת הזכויות – המוקדם מבין השנים).

בהתאם להוראות התקנון האחיד החל מחודש אוקטובר 2003 ואילך חלה מגבלה על שיעור הגידול של השכר הממוצע במשק (מותרת עליה של עד 2% ריאלי לשנה). מכאן שככל שמאוקטובר 2003 ואילך השכר הממוצע במשק יעלה מעל 2% בשנה, זכויות הפנסיה הצבורות יהיו צמודות, החל ממועד זה, לשכר הממוצע במשק אך לא יותר מ- 2% בשנה בצירוף הצמדה למדד.

אין הגבלה על הגידול במשכורת המבוטחת. בכל מקרה, זכויות הפנסיה תקבענה במועד הפרישה בהתאם לתקנון הפנסיה שיהיה תקף באותו מועד.


2018-02-21T16:42:40+03:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: קרן פנסיה, קרן פנסיה ותיקה|תחת תיוג: , |21 הערות

21 הערות

 1. עידו כהן 24 בנובמבר 2016 ב- 8:34 - השב

  לאבי קרן פנסיה מבטחים הותיקה, האם השכר הקובע הוא השכר שממנו הורדו 20.5% במהלך עבודתו כל חודש?

  • אופיר שץ 6 בדצמבר 2016 ב- 19:56 - השב

   עידו שלום,
   השכר הקובע לרוב שונה מהשכר ממנו יורדים אותם 20.5% מידי חודש. השכר הקובע הוא תוצאה מהפרשות לאורך שנים בהתאם לשיטת החישוב של אותה קרן פנסיה ותיקה.

 2. אליהו יצחק 8 בדצמבר 2016 ב- 5:46 - השב

  שלום
  מה קורה עם כספי הפיצויים (6%) שנצברו בקופה איך הם ומה קורה איתם

  • אופיר שץ 3 ביוני 2017 ב- 15:12 - השב

   כספי הפיצויים אם אני מבין אותך נכון, הם חלק מהפנסיה שלך ונלקחים בחשבון בחישוב הקצבה

 3. רבקה 10 בדצמבר 2016 ב- 11:24 - השב

  אני נמצאת במקפת הותיקה אמורה לצאת לפנסיה מוקדמת מה אקבל לגבי השנים העודפות .צברתי מעל 500 חודש עבודה.

  • אופיר שץ 3 ביוני 2017 ב- 15:12 - השב

   את יכולה לפנות אלינו ונשמח לסייע לך בנושא.
   שירות הייעוץ כמובן בתשלום

  • אופיר שץ 2 בספטמבר 2019 ב- 1:29 - השב

   לא ניתן להשיב ללא בדיקת הנתונים לעומק באופן פרטני. פני לאחד מאיתנו ונשמח להסביר בהרחבה
   https://www.futurevalue.co.il/contact-us

 4. שמוליק 10 במרץ 2017 ב- 17:39 - השב

  אשמח לקבל חישוב עבור קרן מבטחים ותיקה.
  האם החישוב הוא לפי שלוש השנים האחרונות?
  נניח והשכר שלי לאורך כל התקופה הינו 10000, מהו השכר הקובע?

  • אופיר שץ 3 ביוני 2017 ב- 15:10 - השב

   אנו יועצים פנסיוניים
   החישוב והשירות בתשלום.
   אתה מוזמן לפנות אלינו ונשמח לסייע לך בנושא.

 5. מנחם ויזל 26 במאי 2017 ב- 6:04 - השב

  יש לי קרן מבטחים הישנה. הקרן שלי מורכבת משני סכומים: פנסיה, ופיצויים. לגבי קרן הפיצויים, האם כסף זה מצטרף לקצבה החודשית או מחושב באופן נפרד שונה מהקצבה החודשית ?

  • אופיר שץ 3 ביוני 2017 ב- 15:07 - השב

   כספי הפיצויים הם חלק בלתי נפרד מחישוב הקצבה החודשית. עבורך כספי תגמולים או פיצויים פחות חשובים לאור העובדה כי אופן חישוב הקצבה מתבצע לפי צבירת זכויות לפי שנות וותק. כמו כן, הנוסחה מושפעת מגובה השכר.

 6. סולן אידה 24 ביוני 2017 ב- 13:11 - השב

  היתה ברשותי קרן ותיקה נתיב בשנים 1978-1989.נכון ל1993היה בה סך27000שח.מה הקיצבה שלי נכון ל2017

  • אופיר שץ 14 ביולי 2017 ב- 18:13 - השב

   סולן שלום,
   את חישוב הפנסיה לא ניתן להציג בהודעה.
   מדובר בחישוב מורכב המצריך פרטים נוספים הנדרשים והחוייבים להלקח מהקרן בטרם נשיב.
   תהליך זה דורש פנייה לאחד מאיתנו ונשח לסייע לך.
   אופיר

 7. גז איתמר 1 באוגוסט 2017 ב- 15:03 - השב

  צברתי מעל 420 חודשי הפקדה אני עדיין עובד ונותרו לי עד גיל הפרישה כשלוש שנים .
  האם כדאי להקפיא זכויות ולהעביר הפקדות עובד מעסיק לתוכנית אחרת
  או להמשיך הפקדות — האם תוכלו להראות פערים בין שתי האלטרנטיבות.

  • אופיר שץ 27 בספטמבר 2017 ב- 0:07 - השב

   איתמר שלום,
   ע"מ להעניק לך תשובה בכדי שתקבל החלטה מושכלת, אין מנוס מלבקש את ההיסטורית החברות בקרן ולערוך חישוב פרטני.
   שירות זה ניתן בתשלום וניתן לך אישית בהתאם לנתונים האישיים שיתקבלו ממך ומקרן הפנסיה.
   לצערי אין דרך אחרת לסייע לך מלבד זו שציינתי

 8. ניסים גנון 7 באוקטובר 2017 ב- 10:04 - השב

  שלום רב.
  אני חבר בקג"מ.האם זה נכון שאפשרי לקבל פנסיה החל מגיל 60,לפי חוק פרישה מוקדמת.ידוע שיש הפסד כמה?
  בגיל 60 יהיה לי וותק של 420 חודשים.
  תודה.

  • אופיר שץ 8 באוקטובר 2017 ב- 18:10 - השב

   ניסים שלום,
   ניתן לדרוש קבלת הקצבה מגיל 60. ניתן לבחון זאת מול הקרן או מול טבלאות הפרישה המוקדמת. ניתן לפנות אלינו ונוכל לסייע בעריכת החישוב. אתה יכול לפנות אלינו ונשמח לסייע

   במידה והגעת לגיל 60 וצברת 420 חודשים, אין זה מעודד לפסיק להמשיך לחסוך. צבירה מעל ל-420 חודשים יכולה לזכות אותך בזכויות נוספות ולכן ע"מ לדעת האם זה כדאי, פנה לייעוץ וישמחו לסייע לך

   אופיר

 9. אנה 16 במאי 2018 ב- 14:43 - השב

  שלום רב,
  אני מבוטחת בקרן מקפת ותיקה מ 1991 . ב 2018 בגיל 62 פרשתי לפנסיה לפי חוק .
  קיבלתי ממעסיק את המענק פרישה – פיצויים שמחושב בנוסחה הבאה :
  וותק כפול שכר האחורן,
  – מינוס חלק פיצויים שנשאר במקפת ,
  – מינוס דמי ניהול קרן מקפת ותיקה ( יותר מ 18 % מהסכום ).
  "דמי ניהול קרן מקפת ותיקה 11.11 11.11 " –
  כך כתוב בגיליון חישובים שקיבלתי ממעסיק.
  האם הניכויים האלה הם לגיטימים ?

  • אופיר שץ 10 ביולי 2018 ב- 12:58 - השב

   שאלת במקום אך תדרשי לפנות אלינו מכיוון שמדובר בפרטים עם נתונים אישיים ונדרשים פרטים נוספים

 10. אלי 10 ביולי 2018 ב- 17:01 - השב

  שלום, אני עובד ישראלי. מבוטח במקפת ותיקה. (שיטת ממוצעים). בכדי לחשב את השכר הקובע, לאיזו טבלת ממוצעים יש להתייחס:
  1. השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים – מחירים שוטפים
  2. השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים – מחירים קבועים
  3. שכר ממוצע למשרת שכיר – סה"כ הכולל עובדים ישראלים ןעובדים מחו"ל

  בתודה מראש
  אלי

  • אופיר שץ 3 באוגוסט 2018 ב- 17:47 - השב

   פנה לקרן, הם ישמחו לעזור לך

באפשרותך להשאיר הערה

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי