written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


שארי פנסיה תקציביתמהם זכויותיהם של שארי עובד המבוטח במסגרת פנסיה תקציבית?

לפניכם הזכויות עבור שארים (בן/בת הזוג וילדיהם של העובד) לפני שיצא העובד לפנסיה ואחרי שיצא לפנסיה והחל לקבל קצבה חודשית (פנסיה חודשית).


שארי עובד (עובד שטרם יצא לפנסיה)

עובד שנפטר בזמן שירותו, והוא שירת לפחות שלוש שנים – תשולם לשאריו:

 • לבן זוג מי שהיה/היתה בעלה/אישתו בשעת מותה, לרבות ידוע/ה בציבור וגר/ה איתו/ה אותה שעה וכל עוד לא נישאו- קיצבה בשיעור 40%.
  האמור לעיל לא יחול לגבי בני זוג שהייתה ביניהם פרידה של קבע.
 • ליתומים עד גיל 20 ואם משרתים בצה״ל עד גיל 21 (או עד שחרור מצה״ל המוקדם מבין שניהם) ויש בן זוג הזכאי לקיצבה – קצבה בשיעור 10% לכל יתום ובתוספת 5% לכלל היתומים גם אם אין יותר מיתום אחד.
  -שירות לאומי ליתום נחשב כאילו שירת בצה״ל בתנאי ששירת בשירות לאומי שנתיים ברציפות.
 • ליתומים – עד גיל 20 ואם משרתים בצה״ל עד גיל 21 (או עד שחרור מצה״ל המוקדם מבין שניהם) ואין בן זוג הזכאי לקיצבה – 15% קצבה לכל יתום בתוספת 15% לכלל היתומים גם אם אין יותר מיתום אחד.
 • לתלויים אשר תלותם בנפטר מבחינה כלכלית- 10% קיצבה לכל אחד ובאין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתומים הזכאים לקיצבה – 15% קיצבה לכל אחד.

-סך קצבאות לשארי העובד לא יעלו על 70% מהמשכורת הקובעת של העובד.
-לצורך הכרה בתלוי או בידוע/ה בציבור נעשית בדיקה במינהלת הגימלאות.
-עובד שנפטר לאחר 3 שנות שירות רשאים שאריו, אם השתכנע הממונה כי הבחירה היא לטובתם, לבחור בפיצוי פיטורין במקום קיצבה. תשלום הפיצויים נעשה באמצעות המשרד שבו הנפטר עבד.
-עובד שנפטר בזמן שירותו לאחר ששירת פחות מ-3 שנים, ישולם לשאריו מענק בשיעור שיקבע ע״י הממשלה.
-החשב הכללי פרסם חוזר המפרט את הסכומים וניתן לעיין בו באתר החשכ״ל באוצר.


שארי פנסיונר (כאשר העובד יצא לפנסיה)

פנסיונר הזכאי לקצבת פרישה שנפטר – תשולם לשאריו :

 • לבן זוג אם היה בן זוגו לפחות 3 שנים שקדמו לפטירתו או נולד להם ילד ,
  -כל עוד לא נישא – 60% מקצבת הנפטר.
  -אך לא יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת.
  האמור לעיל לא יחול לגבי בני זוג שהייתה ביניהם פרידה של קבע.
 • ליתומים עד גיל 20 ואם משרתים בצה״ל עד גיל 21 ( או עד לשחרור מצה״ל המוקדם מבין שניהם) ויש בן זוג הזכאי לקצבה – 15% מקצבת הנפטר לכל יתום
 • ליתומים עד גיל 20 ואם משרתים בצה״ל עד גיל 21 ( או עד לשחרור מצה״ל המוקדם מבין שניהם) ואין בן זוג הזכאי לקצבה – 15% מקצבת הנפטר לכל יתום ובתוספת 25% מהקצבה לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד.
 • לתלויים אשר תלותם בנפטר מבחינה כלכלית ואין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתומים הזכאים לקיצבה – 20% מהקצבה לכל אחד.
  -קצבה שארי פנסיונר לא יעלו על 90% מקיצבתו של הנפטר.
  -אם בן זוג הנפטר היה בן זוגו פחות מ-3 שנים לפני פטירתו – ישולם לבן הזוג מענק כקיצבה שהיה זכאי ( 60% מקצבת הנפטר ) כפול 12.