written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


היוון כספים מקרן הפנסיה
פעולת היוון היא פעולה של חישוב הכסף העתידי להיום. תוכנית קרן הפנסיה בבסיסה מאפשרת לעמיתים קבלת כספי קצבה – קרי תשלום חודשי. במקביל רשאי העמית למשוך חלק מהכספים כסכום חד פעמי ובו זמנית להמשיך לקבל קצבה חודשית וזאת תחת מס' מגבלות.

 

חלופות להיוון

מבוטח רשאי, טרם פרישתו, לבקש להוון חלק מהקצבה המגיעה לו, על פי אחת משתי החלופות המפורטות להלן:

  1. רשאי המבוטח להוון קצבה באופן שלאחר ההיוון סכום קצבת הזקנה לו יהיה זכאי יעמוד לפחות על סכום הקצבה המזערי. ז"א, יש לבחון שאכן קיימת קצבה מינימלית על פי סעיף 23(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 ( 4415.18 ש"ח נכון ל- 1/2013 ) ורק לאחר מכן להוון את יתרת הקצבה בקרןיבוצע על ידי הכפלת סכום הקצבה המבוקש להיוון במקדם ההמרה לפיו הומרה יתרתו הצבורה של העמית לקצבה המינימלית.
  2. גובה ההיוון הוא עד 25% אחוז מגובה הקצבה המקורית (5% לכל שנה – עד 5 שנים). ניתן להוון אלא אם היה זכאי לפנסיית נכות כלשהי בשנה שקדמה למועד הפרישה והגיע למועד הזכאות לפנסיית זקנה.
מאמרים שיכולים לעניין אתכם


מהן המגבלות?

המבוטח פרש לפנסיית זקנה לאחר הגיעו לגיל 60 ולפני הגיעו לגיל 80 וטרם החל לקבל קצבה חודשית

המבוטח הגיש בקשה בכתב להיוון הפנסיה, לפחות 30 יום לפני פרישתו לפנסיית הזקנה

פנסיונר יהיה רשאי להגיש בקשה להיוון גם לאחר שהחל לקבל פנסיית זקנה ולא יאוחר מ – 90 יום מן היום שבו קיבל לראשונה פנסיית זקנה.

ההיוון יבוצע במועד תשלום הפנסיה הראשון העוקב להגשת הבקשה ולא יאוחר מ-90
ימים ממועד הגשת בקשת ההיוון.

סכום הפנסיה לה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מפנסיית המינימום – 3,850 ₪ צמוד מדד 3/2008 (4,415.18 ₪ במונחי 1/2013).

לידיעתכם: היוון כאמור יבוצע על ידי הכפלת סכום הקצבה המבוקש להיוון במקדם ההמרה לפיו הומרה יתרתו הצבורה של העמית. לענין סכום הקצבה המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או ממעביד בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר.

סכום ההיוון יחושב על פי הפנסיה ביום התשלום
גובה הפנסיה מושפעת ממקדם הקצבה, תקופת ההיוון, מינו, גילו ושנת לידתו של העמית.
במקרה פטירת פנסיונר לפני תום תקופת ההיוון, תשולם פנסיה לשאיריו כאילו לא בוצע היוון.

exampleדוגמא (חלופה 1)
גיל הפרישה: 67
סה"כ כספים בקרן בגיל הפרישה: 970,000 ₪
מקדם הקצבה לגיל הפרישה: 195סה"כ קצבה בקרן: 4,974 ₪ = 195 / 970,000מכאן ניתן לראות כי ניתן להוון את חלק מהקצבה.ולכן, עלינו לבדוק מה סכום שנוכל להוון
558.82 ₪ = 4,415.18 4,974לכן סכום ההיוון הוא: 558.82X 195 = ₪ 180,970
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים להכנס לפורום שלנו ונשמח לענות
exampleדוגמא (חלופה 2)

תזכורת:
גובה ההיוון הוא עד 25% אחוז מגובה הקצבה המקורית (5% לכל שנה – עד 5 שנים)דוגמא למחשבהגובה הפנסיה (ביום הפרישה): 5,000 ₪
מס' שנות ההיוון הנדרש: 5 שנים
היוון לכל שנה:  5,000X 25% X 12 = ₪ 15,000סה"כ סכום חד פעמי שיוכל לקבל העמית: 15,000 X 5 = ₪ 75,000במשך תקופת ההיוון (5 שנים בדוגמא שלנו) יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית בשיעור מוקטן בהתאם לשיעור ההיוון קרי: 3,750 ₪ (5,000*(100%-25%)) ומתום תקופת ההיוון, תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסיה שלה היה זכאי לולא בחר בהיוון (5,000 ₪)במקרה זה ניתן לראות כי גובה הפנסיה לאחר ההיוון קטן מהקצבה המינימלית ע"פ חוק (נכון ל-1/2013) ולכן יאלץ הפנסיונר לבחור בתקופת היוון נמוכה יותר אשר תבטיח לו גובה פנסיה בהתאם לחוק.
לא ברור? יש לכם שאלות? אתם מוזמנים להכנס לפורום שלנו ונשמח לענות

ריסק זמני

הסדר הריסק ייעשה לא יאוחר מתום חמישה חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה, והוא יחול במשך תקופה רצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית ועד 24 חודשים.

במידה ואירע לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק הזמני).

עמית אשר אינו מעוניין בתשלומים שוטפים לקרן יש באפשרותו לקנות את הכיסויים הביטוחיים בהסדר הריסק מתוך הצבירה הקיימת שלו בקרן ללא הצורך להפקיד כספים נוספים בקרן.

הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים, פוגעת בצבירה הפנסיונית שלך בקרן הפנסיה לגיל הזקנה, מביאה להפסקת הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ופוגעת פגיעה משמעותית ביותר בכיסוי הביטוחי לשאירים במקרה של פטירה חו"ח.

אם סיום עבודה או הפסקת תשלומים לקרן, ניתן לפנות בפנייה ישירה אל מוקד השירות של אותה הקרן ולציין כי מעוניינים בהמשך שמירת הזכויות. הקרן תציג עלויות ואופן מילוי הטפסים הרלוונטיים.