written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


הכשרה חברה לביטוח בע"מ

הכשרה חברה לביטוח

 

מבין 12 חברות הביטוח המובילות במשק הישראלי.

הכשרה היא אחת החברות הוותיקות בתחום הביטוח בישראל ופועלת בתחום משנת 1972.

החברה התאגדה בדצמבר 1994 כחברת בת של הכשרת היישוב החזקות ביטוח בע"מ, מקבוצת הכשרת היישוב. החל משנת 1995 הועברה לחברה כל פעילות הביטוח בתחומי ביטוח כללי וביטוח חיים מהחברה האם. משנת 2004 נסחרות מניות הכשרה חברה לביטוח בע"מ בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנת 2006 נרכשה החברה על ידי קבוצת אלעזרא וכיום נמצאת בשליטתו של איש העסקים מר אלי אלעזרא המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של הכשרה

משנת 2011 הפכה החברה לחברה פרטית

הכשרה פועלת במסגרת שני תחומיי פעילות עיקריים: תחום הביטוח הכללי (אלמנטארי) ותחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח

הכשרה, חברת הביטוח והפיננסים, המחזיקה ע"פ נתוני משרד האוצר נכון ל-2013, ב – 3.5% מכלל תיקי ביטוחי המנהלים מבין חברות הביטוח, ביטוח כללי-אלמנטרי 5.0% ו- 0.1% ביטוחי בריאות.

מס' עובדות מספריות על הכשרה ביטוח

1

נכון ל-2013 הכשרה מחזיקה ב-3.5% מכלל תיקי ביטוחי החיים והמנהלים

2

בשנת 2006 נרכשה החברה על ידי קבוצת אלעזרא וכיום נמצאת בשליטתו של איש העסקים מר אלי אלעזרא המכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של הכשרה המחזיק ב-29.81% מההון.

3

במרץ 2011 הפכה הכשרה חב' לביטוח לחברה פרטית, בעקבות הצעת רכש מלאה למניותיה.

 

החברה פועלת באמצעות ארבעה משרדים אזוריים – משרד הראשי, הנמצא רח' המלאכה 6, חולון, מחוז חיפה, מחוז אקספרס בתל אביב ומחוז ירושלים.

הכשרה חברה לביטוח בע"מ פועלת היום ב-2 תחומי ביטוח:  תחום הביטוח הכללי (אלמנטארי) הנחלק לשלושה תתי ענפים עיקריים ותחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך טווח ומעסיקה כ- 500 איש

ביטוח כללי רכב חובה: כולל ביטוח, רכב חובה בלבד.
ביטוח כללי רכב רכוש: כולל ביטוח רכב מקיף וצד ג'.
ביטוח כללי אחר: יתר ענפי הביטוח הכללי שאינם רכב, כגון אובדן רכוש ובתי עסק, ביטוח מקיף דירות, ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח תאונות אישיות וביטוח ימי.

ביטוח חיים וחיסכון טווח ארוך: מעניק כיסוי אירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים שונים, כגון מוות, נכות, אובדן כושר עבודה, בריאות, מחלות קשות וכו'.

במרץ 2011 הפכה הכשרה חב' לביטוח לחברה פרטית, בעקבות הצעת רכש מלאה למניותיה. לידיעתכם, אגרות החוב של החברה ממשיכות להיסחר גם היום בשוק ההון.