written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


החל מנובמבר 2016, אישר משרד האוצר את שיווקה של קופת גמל חדשה המהווה אלטרנטיבה חדשה לחיסכון פרטי.

קופת הגמל להשקעה היא מוצר חיסכון פיננסי פשוט, אפיק השקעה נוסף בשוק החופשי, בעל תמהיל השקעות מגוון שמטרתו הגדלת הרווח שלכם. קיימים מגוון מסלולי השקעה לבחירה עם מעבר חופשי בין מסלול למסלול וללא תשלום מס בשונה מניהול תיקים במהלך כל תקופת החיסכון.

כספי החיסכון ניתנים למשיכה בכל עת. בעת משיכת הכספים, תחוייבו במס רווחי הון על רווחי הקופה. היה ובחרתם למשוך את כספכם כקצבה מגיל 60, תיהיו פטורים מתשלום מס רווחי הון.

למי מתאימה קופת גמל להשקעה?

מוצר זה יכול להוות חלופה להשקעה עבור כל אחד כל אדם המעונין לחסוך כספים למטרות שונות לטווח קצר וטווח ארוך עבור: הילדים, נכדים, לימודים, דירה, חתונה או כהשלמה עתידית לקצבה החודשית לפנסיה.
ניתן להפקיד עבור כל אחד מבני המשפחה ע"פ שם ומס' ת.ז. משפחה בעלת 4 נפשות תוכל לחסוך בשנה עד 280,000 ₪ וכל קופה שתפתח תיהיה רשומה תחת אותו שם ומס' ת.ז.

הפקדות והצטרפות לקופת גמל להשקעה

כל עמית אשר מעוניין להצטרף לקופת גמל להשקעה, רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה סך שלא יעלה על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד. לדוגמא, הפקיד העמית בדצמבר 2016 סך של 70,000 ₪, ימתין ויוכל להפקיד סך של 70,000 ₪ בשנת 2017 וכן הלאה. ניתן לפצל סכום זה בין מס' בתי השקעות ע"פ בחירה.

מהם השילובים המתאפשרים להפקדה?

-ניתן לבצע הפקדות חודשיות שוטפות
-הפקדות חד פעמיות יזומות במהלך השנה
-הפקדה שוטפת + הפקדות יזומות (העברת סכומים חד פעמיים)

כיצד יש לבצע הפקדה זו?

הפקדות חודשיות שוטפות: הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון) / כרטיס אשראי
הפקדה יזומה או העברות חד פעמיות: שיק / העברה בנקאית / הוראת קבע

העברת כספים בין קופות גמל להשקעה

ניתן להעביר כספים בין קופות גמל המנוהלות בין 2 גופים שונים (חברה מנהלת של קופה מקבלת-קופת היעד וחברה מנהלת של קופת גמל מעבירה-קופת המקור הנוכחית).
אתם רשאים להעביר כספים מחשבונותיכם בקופה לקופת גמל אחרת, בכפוף להוראות תקנות הניוד והוראות הממונה.
במידה וקיים עיקול, או שעבוד או קיימת הלוואה בקופה, לא תתאפשר העברה בין קופות גמל
בחרתם להעביר כספים מקופת גמל בגוף א' (קופה נוכחית) לגוף ב', וגוף א' איחר בביצוע ההעברה בהתאם לזמני ההעברה או שגוף ב' לא העביר את בקשת העברת הכספים לגוף א' במועד שנקבע, או שעוכבה העברת כספים לקופת הגמל בשל דחיית בקשת העברת הכספים על ידי גוף א' וגוף א' אחראי לעיכוב האמור, תיהיו זכאים לקבל הפרשי התשואה מגוף ב' או מגוף א', לפי העניין, בהתאם לתקנות הניוד.

העברת כספים בין הגופים השונים אינה מהווה אירוע מס.

העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופה

אתם רשאים להעביר כספים ממסלול השקעה אחד או ממספר מסלולי השקעה למסלול השקעה אחר, או מספר מסלולי השקעה, בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים באותו גוף מנהל (בית השקעות/חברת ביטוח).
העברת כספים בין מסלולי השקעה תתבצע בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת העברה מלאה וחתומה, בחברה המנהלת וזאת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

מסלולי השקעה והעברת כספים בין מסלולי השקעה

כל גוף השקעות/בית השקעות מציע מסלולים שונים בינהם המסלולים הקלאסיים: מסלול אג"ח ללא מניות, מסלול מנייתי, שילוב מניות ברמה %, מסלול כללי, מסלול שקלי ועוד..

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה ותשלום המס

קופת גמל בבסיסה היא אפיק פיננסי פרטי אשר ניתן למשיכה בכל עת ללא מגבלת זמן. לאחר חתימה על טופס פידיון, תיהיו זכאים לקבלת הכסף בתוך עד 4 ימי עסקים. אפשרות נוספת במשיכה היא לקבל את הכספים כתשלום קבוע חודשי ביום קבוע ישירות לחשבון הבנק שלכם.

אחרה החברה המנהלת בהעברת הכספים ע"פ המסוכם, תזכו להפרש פיגורים.

בעת הפדיון תיהיו חייבים בתשלום מס על הרווחים בגובה של 25% מהרווח הראלי, קרי לאחר בחינת גובה האינפלציה. במידה ותמתינו עד גיל 60 לפחות, תתאפשר לכם המשיכה כקצבה חודשית ולקבל פטור מלא גם ממס רווחי הון וגם ממס הכנסה על הקצבה.

דמי הניהול בקופת גמל להשקעה

החברה המנהלת תגבה דמי ניהול מסך החיסכון (מהצבירה) בגובה של עד 1.05% כפי שקבועים בחוק. בנוסף רשאית החברה המנהלת את קופת הגמל להשקעה, לגבות עד 4% מסך ההפקדה החודשית וזאת בהתאם לחוקי קופות גמל.
קיבלתם הטבה בדמי הניהול, תיהיו זכאים להטבה זו לתקופה מינימלית של שנתים וזאת בהתאם למס' תנאים כדוגמא אי משיכת כספים חלקית.
היה והחברה מעוניינת להעלות את דמי הניהול, תיהיה מחוייבת לעדכן אתכם בטרם תבצע מהלך זה.

הלוואות לעמיתים בקופת הגמל להשקעה

אתם חוסכים בקופת גמל ובמהלך תקופת החיסכון אתם נזקקים להלוואה ע"ח כספכם? החברה המנהלת את קופת הגמל רשאית על-פי שיקול דעתה להעניק הלוואה. לרוב, גובה ההלוואה יהיה עד 80% מגובה החסכון ותנתן לתקופה מקסימלית שלא תעלה על 7 שנים.
בכל הקשור לתנאי ההלוואה, ניתן לברר מול כל גוף.

מוטבים בקופת הגמל

ניתן לבצע שינוי והגדרת מוטבים בקופת הגמל להשקעה בכל עת ע"י הגשת מסמך מקורי על-ידכם או העתק ע"י בעל רישיון שזיהה אתכם.

לבעלי פוליסת חסכון מנוהל – נקודות להשוואה

ברשותכם פוליסת חסכון מנוהל, אפיק השקעה פרטי? לפניכם מספר הבדלים והשוואת חסכון מנוהל מול קופת גמל להשוואה

 קופת גמל להשקעה vs פוליסת חסכון מנוהל

קריטריון להשוואהקופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון מנוהל
ניוד כספים בין בתי השקעותללא אירוע מס וללא קנסות (יתרון גדול).
ניוד פשוט ומהיר הזהה לניוד קופת גמל/קרן השתלמות
חובה עליכם לפדות את הכספים לחשבונכם הפרטי, לשלם מס בעקבות הרווחים ולהפקיד שוב בעת בחירת קופה חדשה בגוף אחר. (במידה וקיימים הפסדים, לא תהנו מקיזוז ההפסדים בגוף האחר)
דמי ניהוללרוב ניתן להתחשב בסך הכספים (קופות גמל/קרנות השתלמות) אצל אותו גוף ולהנות מהטבות בעלויותאין קשר בין המוצרים וסך שאר הכספים השונים
שינוי מסלול השקעותניתן לנייד כספים בין מסלולי ההשקעות ללא אירוע מס וללא קנסותניתן לנייד כספים בין מסלולי ההשקעות ללא אירוע מס וללא קנסות
מגבלת הפקדה לחסכוןעד 70,000 ש"ח עבור כל שנת מס
(חסרון אבל ניתן לשלב מוצר זה עם מוצרים נוספים ולהתאים ההפקדות מידי שנה)
ללא מגבלת הפקדה (יתרון)
תשלום מס בעת משיכת כספים 25% מהרווח הראלי25% מהרווח הראלי
הטבות מסבעת גיל פרישה כמשיכת הקצבה כקצבה – ללא תשלום מס כלל!תשלום 25% מהרווח הראלי בעת משיכת הכספים בכל זמן נתון
משיכת כספים לשיעוריןניתן למשוך כספים בצורה של הפקדה חודשית – משיכה לשיעוריןניתן למשוך כספים בצורה של הפקדה חודשית – משיכה לשיעורין
קבלת הלוואה מהקופהניתןניתן
משיכת כספים/נזילותניתן למשוך כספים בכל רגעניתן למשוך כספים בכל רגע
לידיעה: קופת גמל להשקעה מהווה אפיק השקעה בעל 2 יתרונות בולטים:
-בעת ניוד כספים מגוף אחד לאחר, אין חובה לבצע פידיון לחשבון הבנק ובכך שומרים על אי תשלום מס אודות הרווחים אלא ביום בקשת פידיון הכספים ביום בו תרגישו חייבים למשוך הכספים.
-באפשרותכם לבחור את קבלת הכספים כקצבה חודשית כקצבה פטורה ממס וללא תשלום מס אודות הרווחים שהצטברו.
לגבי חיסרון המוצר:
-קיימת מגבלת הפקדה של עד 70,000 ש"ח בכל שנת מס.
לבעלי פוליסת חסכון, ניתן לבצע הפקדה של עד 70,000 ש"ח עבור כל מס' ת.ז בנפרד ובמידת הצורך ניתן לבצע שילוב בין המוצרים עד היום בו יועברו סך כל הכספים למוצר אחד.
דמי הניהול הוא מקום למשא ומתן לכל דבר ושונה בין גוף אחד לשני.
לסיכום: קופת גמל להשקעה מהווה אפיק השקעה בעל יתרון גדול על פני מוצרים אחרים וניתן לכם כהטבה לכל דבר.

שם מלא
מס' טלפון
דואר אלקטרוני
נושא ההודעה
בחר בנושא הרלוונטי:
גוף ההודעה