written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


חסכון בקופת גמל במסגרת תיקון 190, הוא אפיק המייטיב עם בעלי קצבה מינימלית של כ-4,418 ש"ח (נכון ל-2016) מגיל 60, הנהנים מהטבת מס בגובה של 10% אודות רווחי הקופה שנצברו. תיקון זה בא לתקן עיוותים שחלו לאורך השנים.

כיצד חוסכים במסגרת תיקון 190 ומהם המכשירים הפיננסיים להשקעה?

אפיקי החסכון זהים למסלולי ההשקעה הקלאסיים בקופות הגמל המוכרים לנו. ניתן להכנס ולהשוות בין המסלולים ובתי ההשקעות השונים

מהן דמי הניהול שתשלמו במסלולים השונים?

דמי הניהול ייקבעו בינכם לבין הגוף היצרני (בתי השקעות/חברות ביטוח) ולרוב יושפע מסך החיסכון ועוד..

האם ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לשנים ללא עלות?

מעבר בין המסלולים הוא חופשי ללא עלות מעבר לדמי הניהול הקבועים שנקבעו בינכם לבין בית ההשקעות

האם במעבר בין המסלולים קיים אירוע מס?

לא. אין אירוע מס כל עוד אתם לא פודים את הכספים, קרי משיכת כספים לחשבוהכם בבנק.

מהי אותה הטבת מס בתיקון 190?

בעת פידיון כספים, קיים תשלום מס בגובה של 25% על הרווחים וזה תשלום שקיים במכשירים בשוק ההון כגון: תוכנית השקעה בבנק, ניירות ערך, ניהול לתיקי השקעות ועוד. במסגרת החסכון בקופת גמל תחת תיקון 190, הנך זכאי למשוך כספים והזכות להיוון קצבה מוכרת:עבור אותם הכספים שהופקדו לאחר ה- 1.1.2012 בניכוי מס בשיעור של 15% ממרכיב הרווח הנומינלי אם עמדת בכל אלה:

1. גילך הינו 60 ומעלה.
2 . הנך מקבל קצבה שסכומה עולה על סכום הקצבה המזערית 4,418 ₪ (*נכון לשנת 2016) והצגת שלושה תלושים על שמך המעידים על
קבלת קצבה כאמור.

3 . יתרת התשלומים הפטורים (כהגדרתם בהוראות הדין) המתנהלת על שמך בקופת הגמל, במועד ההפקדה אינה עולה על התקרה להפקדת תשלומים פטורים, לרבות סכומי קצבה מוכרת שנמשכו כקצבה או בדרך של היוון קצבה (ראה פירוט
התקרות להפקדת תשלומים פטורים בטבלה מטה).

4. מתן הצהרה כי אין ברשותך קופות גמל נוספות שבהן תשלומים פטורים או שיש ברשותך קופות גמל נוספות, בין אם הן סגורות או
לא פעילות, שיש בהן תשלומים פטורים, בין אם נמשכו ובין אם לא, ואילו היו כל הכספים כאמור בקופת הגמל, לא היה סכומם עולה על
התקרה להפקדת תשלומים פטורים, כמפורט מטה.

האם ניתן למשוך כספים כל תקופה מסויימת?

כן. ניתן לבצע מספר משיכות מהקופה ע"י פעולה יזומה שלכם.

לידיעתך, מסכומים שתפקיד כעמית במהלך השנה, העולים על  **התקרה המוטבת באותה שנה( 33,408 ₪ לשנת 2016) ועד לתקרה
להפקדת תשלומים פטורים, ינוכה בעת המשיכה, מס בשיעור של 15% ממרכיב הרווח הנומינלי.

 להלן טבלה הכוללת תקרות (מינימום ומקסימום לגבי גיל החוסך) להפקדת תשלומים פטורים במסגרת תיקון 190 בהתאם לגילך במועד ההפקדה:

גיל העמידה במועד ההפקדההתקרה להפקדת תשלומים פטורים (במיליוני שקלים)
עד 608.21
66-607.04 – 8.21
74-676.62 – 8.51
85-753.73 – 6.34

לדוגמא: אדם בן 75 יכול להפקיד סכום מקסימלי של 3.73 מיליון ש"ח. אדם בין 85 יכול להפקיד סכום מקסימלי של 6.34 מיליון ש"ח. אדם בן 80, יוכל להפקיד סכום מקסימלי של בין 3.73 ל- 6.34 מיליון ש"ח. את הסכום המדוייק ניתן לדעת בטרם פניתם לייעוץ בנושא וזאת ע"פ טבלה עם סכומים הידועים מראש.

לתשומת לבך,
המשיכה תתבצע מהקופה בהתאם להנחיות רשות המיסים והוראות הדין, וללא צורך בהצגת אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכוי המס. ביחס לסכומים עד לתקרה המוטבת )קצבה מזכה( לרבות הרווחים שנצברו בגינם, נדרש אישור מרשות המיסים המופנה לקופה לצורך קביעת שיעור המס לניכוי. יצוין, כי האמור במסמך זה כפוף להוראות הדין והינו נכון למועד כתיבתו. ייתכנו שינויים בהוראות הדין, לרבות בתקרות להפקדת תשלומים פטורים.

*בהתאם להוראות הדין, סכום הקצבה המזערי מתעדכן מדי שנה בהתאם לשיעור עליית המדד
**התקרה המוטבת – הסכום המרבי שהיה מקנה זיכוי או ניכוי על פי הוראות סעיפים 45 א ו- 47 לפקודה. לטבלה הרלוונטית

המידע במאמרים הנ"ל אינו מהווה – ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ קריירה ו/או ייעוץ לימודים או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים ו/או פעולות או להימנעות מהם ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.


שם מלא
מס' טלפון
דואר אלקטרוני
נושא ההודעה
בחר בנושא הרלוונטי:
גוף ההודעה