written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


ביטוח מנהלים
בבואכם להצטרף לתוכנית ביטוח מנהלים, כאשר הינכם בוחרים בהוספת כיסוי ביטוחי כדוגמת כיסוי למקרה מוות או כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תדרוש מכם הצהרת בריאות.

[מאמר זה הוא חלק בלתי נפרד מסדרת המאמרים המרכיבים את המאמר הראשי "קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?" מה עדיף יותר? אנו ממליצים להתחיל מהמאמר הראשי ולבחור את המאמרים המועדפים והרלוונטיים עבורכם].

קראו עוד בהרחבה

למאמר הראשי קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

לפניכם ההבדלים בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

בבואכם להצטרף לתוכנית ביטוח מנהלים, כאשר הינכם בוחרים ברכישת/הוספת כיסוי ביטוחי כדוגמת כיסוי למקרה מוות או כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תדרוש מכם הצהרת בריאות.

מטרת ההצהרה מצד חברת הביטוח היא לאמוד את גודל הסיכון שהיא לוקחת על עצמה בעת הצטרפותכם. ידוע כי אדם לא בריא, מגדיל את הסיכון על חברת הביטוח ולעיתים חברת הביטוח תגדיל ותתמחר את העלות עבור אותו כיסוי ביטוחי יותר מאשר אדם בריא ואף לעתים תדחה מלצרפכם לכיסוי ביטוחי.

מצד אחד, חברת הביטוח שומרת על חוסנה מול שאר הלקוחות ומצד שני עבורכם זהו חסרון בטווח הקצר מה שישאיר אתכם לעיתים ללא כיסוי ביטוחי כלל או עם עלות גבוהה מהרגיל.

כל אחד מכם צריך לבחון את מידת הכדאיות טרם הצטרפותכם. ברור לנו כי אדם פחות בריא יהיה מעוניין להצטרף לביטוח עם מספר ההגבלות הנמוך ביותר מצד חברת הביטוח, ללא הצהרת בריאות ובעלות נמוכה ככל הניתן.

עבור אדם פחות בריא, ביטוח מנהלים יהווה כתובת פחות אטרקטיבית בהשוואה לקרן פנסיה.

 


 

קרן פנסיה

נכון שלחלקכם הגדול הצהרת בריאות בהקשר לקרן פנסיה תשמע לכם מוזרה ואף לא שייכת. אז באמת מביא אותנו להציג פרמטר זה?

בבואכם להצטרף לקרן פנסיה, כאשר הינכם בוחרים בהוספת כיסוי ביטוחי כדוגמת כיסוי למקרה מוות (פנסיית שארים) או כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות), חלקן של  קרנות הפנסיה תדרוש מכם הצהרת בריאות.

ע"פ תקנון הקרן, אדם המצטרף לקרן עם בעיה רפואית, במידה והיתה הפטירה כתוצאה ממחלה, מתאונה או ממום שהיו קיימים לפני מועד הצטרפות העמית לקרן או לפני חידוש מעמדו כעמית
פעיל בקרן, לפי המאוחר, ולא צבר המבוטח וותק של לפחות 5 שנים במעמד עמית פעיל בקרן, תהא אלמנת המבוטח, והיא בלבד, זכאית לחלוקת הסכום הצבור הרשום לזכותו של העמית בקרן, במקדם ההמרה. זאת מוגדר *כתקופת אכשרה.

פרמטר זה מהווה יתרון עבור מבוטח הנתקל בקושי להתקבל כמבוטח בביטוח מנהלים אך מנגד זה יכול להוות הרעה בטיב איכות האוכלוסיה בקרן.

לכל אחד הזכות לבחון את מידת הכדאיות טרם הצטרפותו. ברור לנו כי אדם בריא פחות יהיה מעוניין להצטרף לביטוח עם מספר הגבלות נמוך ככל שיהיה, ללא הצהרת בריאות ובעלות נמוכה ככל שניתן.

עבור אדם פחות בריא, קרן פנסיה מהווה כתובת אטרקאיבית בהשוואה לביטוח מנהלים.

*תקופת אכשרה (תקופת בחינה לגבי מצב בריאותי קיים כדוגמת: מחלה או פגיעה)