written by נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue


קרנות פנסיה מאוזנותקרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הן קרנות פנסיה שהוקמו לפני שנת 1995 שבניגוד למרבית הקרנות הותיקות שבהסדר, היו מאוזנות אקטוארית.

מסיבה זו לא נתמכו ע"י המדינה, לא הועברו לבעלות המדינה ולא נכללו בהסדר של קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות. קרנות פנסיה אלה הן בבעלות פרטית ולא בבעלות ההסתדרות ואינן מקבלות מצטרפים חדשים.

קרן פנסיה ,שבדומה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, נסגרה בשנת 1995 להצטרפות עמיתים חדשים.

9 קרנות הפנסיה הותיקות המאוזנות:

  • עתודות – 50% בבעלות כלל ביטוח50% בבעלות ביטוח חקלאי (מקבלת שירותי ניהול מחברת "כלל פנסיה וגמל")
  • גלעד – גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ
  • קופת הפנסיה של הסתדרות העובדים הלאומית (הע"ל) – בית ההשקעות פסגות
  • עתידית – לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (הראל)
  • עמית – קופה לפנסיה ותגמולים – הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ
  • יוזמה – קרן פנסיה לעצמאים – יוזמה קרן פנסיה ותיקה לעצמאים בע"מ (מגדל )
  • קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית – החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י 2007 בע"מ
  • קרן הגמלאות של עובדי דן – החברה המנהלת של קרן גמלאות של חברי "דן" בע"מ
  • מגן – קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים – "מגן" קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות, תחבורה ושירותים, אגודה שיתופית בע"מ

המדינה מבטיחה לקרנות הפנסיה בקבוצה זו תשואה על 30% מהכספים המושקעים על ידן. הבטחת התשואה על חלק זה היא הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור של 4.86%. למרות זאת, בשנים האחרונות, עומדות קרנות פנסיה אלו בפני קשיים והן טענו שעמיתיהן קופחו בהשוואה לעמיתי הקרנות ההסתדרותיות הגרעוניות .

במחצית הראשונה של שנת 2012, סוכם כי תעניק המדינה כרית ביטחון בהיקף של 25 מיליארד שקל לקרנות הפנסיה הוותיקות. בעקבות סיכום זה, בתמורה לתמיכת המדינה, יעלו בהדרגה את גיל הפרישה של גברים מ 65 ל 67 ושל נשים מ 60 ל 64. בנוסף לכך תהיה הפחתת זכויות בשיעור של 1.5% לעמיתי הקרנות, שתתפרס על 5 שנים.

 

דמי הניהול

דמי הניהול שגובות קרנות אלו מתחלקים ל- 2:

דמי הניהול השוטפים: תשלום בשיעור של 7.0% מההפקדות השוטפות
דמי הניהול הקבועים: תשלום בשיעור של 0.1% מכלל נכסי הקרן לשנה

דמ הניהול יכול להשתנות מקרן לקרן לדוגמא קרן קפנסיה עתודות הותיקה שגובה דמי ניהול שונים

שיעורי ההפרשות

בשונה מקרנות הפנסיה הותיקות הגרעוניות שבהסדר, כאן ניתן להפקיד בשיעורים על פי תקנות מס הכנסה ועל פי דין.