מבוטחים בקרן הפנסיה ורוצים לדעת מהי ההפקדה המקסימלית לפי רשות המיסים לשנת 2019?

מהן הטבות המס החודשיות להן אתם זכאים? מסיימים עבודה וזכאים לכספי פיצויים? כמה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ומהי דרגת המס שתשלמו בהתאם לגובה השכר שלכם? לפניכם העידכונים השנתיים שפורסמו ע"י רשות המיסים לשנת 2019

טבלת ניכויים מס הכנסה 2017

עדכון התקרות השנתיות בהתאם לפירסום של רשות המיסים החל מחודש ינואר 2019.

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
1.0סכום נקודת זיכוי (גבר – 2.25 | אישה – 2.75 )2182,616
1.1שכר ממוצע במשק10,27310,273
1.2תקרת השכר להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה
הפטורה ממס בעת ההפרשה סעיף – 3 (ה 3) – תגמולים
25,683308,196
1.3תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)(עבור זיכוי 35%) -עד 7%8,800105,600
1.4זיכוי ע״ס של עד 7% מההכנסה המזכה (עד שכר של 8,800)215.62,587.2
1.5תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה )12,380
1.6תקרת הפיצויים הפטורה ממס במקרה מוות (לכל שנת עבודה) סעיף 9(7א)(ב)24,770
1.7תקרת שכר פטור למלגה אצל חוקר 9(29)8,08397,000
1.8תקרת קצבה מזכה סעיף – 9 א(א)8,480
1.9פטור מקצבה סעיף 9א מס בשיעור 35% לפנסיונר בגיל פרישה2,968
1.10תוספת פטור ממס בשיעור 14% לפנסיונר בגיל פרישה1,187.2
1.11סה״כ פטור ממס בשיעור 49% לפנסיונר בגיל פרישה4,155.2
1.12הפרשה מקסימלית לקרן פנסיה (עד 20.5% – מפעמיים שכר ממוצע)4,21250,544
1.13שכיר – מקסימום השכר שאינו מבוטח (ניכוי 11% + זיכוי 5%)8,600103,200
1.14הכנסה מירבית המוכרת להפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים) – 2.5 השכר הממוצע במשק25,683308,196
1.15הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב (שכר ממוצע*16%)1,64419,728
1.16הכנסה מזכה לקצבה-סעיף47(א)(5) (2) – 2.5 * 8,80022,000264,000
1.17הפרשה לקופ״ג לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה בשנת המס הנוכחית1,031.612,380
1.18״שכר מינימום״ לצורך משיכה מקופת גמל בפטור5,3005,300
1.19שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ״י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים-שנת 20185,03060,360
1.20חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום צבירה מזערי93,748
(לתקופת הצבירה)
1.21חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום קצבה מזערי4,512
1.22ניכוי מריבית לזוג – סעיף 125 ד(ג)(2)16,560
1.23יתרת ההון הפטורה ממס סעיף 9א747,936
1.24תקרת הפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(1א)34,000
1.25תקרה נוספת לרצף פיצויים בגובה 4 פעמים השכר הממוצע במשק לכל שנת עבודה – סעיף9(7א)(א)( 4)(א)41,092

 עצמאי

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
2.1תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי שאינה הכנסה מעבודה – סעיף 47(א)(1)12,400148,800
2.2תקרת ההכנסה להטבות מס ( 8,800 * 2 ) (16%)17,600211,200
2.3הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים) עד שכר של25,683308,196
2.4זיכוי ע״ס של עד 5% מההכנסה המזכה (עד שכר של 17,600)88010,560
2.5לקופת גמל לקצבה הזיכוי לא יעלה על 35% מהסכום ששולם3013,612
2.6רובד ראשון לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,800 )1,40816,896
2.7רובד שני לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,800 )1,40816,896
2.8סה״כ הכל הפקדה מקסימלית 16% משכר 17,600 ₪2,81633,792

 קרנות השתלמות

סוג העמיתשיעור הפרשת המעסיקשיעור הפרשה ע״ח העמית שאינה מותרת בניכויתשלום שיעור הוצאה המותרת בניכויתקרת הכנסה קובעת (חודשי)תקרת הכנסה קובעת (שנתי)תקרת הפקדה (שנתי)
שכירעד 7.5%2.50%7.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
בעל שליטה*עד 7.5%1.50%4.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
עצמאיעד 7.0%2.50%4.50%
ע"י העצמאי
22,000 ₪264,000 ₪18,480 ₪
חבר קיבוץעד 7.0%2.50%עד 4.50%
ע"י הקיבוץ
22,000 ₪264,000 ₪18,240 ₪
*בעלי שליטה: אומנם הפרשת המעביד מעל 4.5% ועד 7.5% מהשכר לא מוכרות כהוצאה בידי המעסיק, אך תמוסה במס חברות וזאת עד תקרת שכר של 15,712 ש"ח, ולא תחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (וזאת בתנאי שהעובד-בעל השליטה יפריש לפחות שליש מהפרשות המעסיק). הפרשות מעל-7.5% תיחשב כהכנסה של בעל שליטה בדומה לשכיר שאינו בעל שליטה.

 טבלת מדרגות מס 2019

מס שולידרגת שכר (חודשי)דרגת שכר (שנתי)
10%עד 6,310עד 75,640
14%מ – 6,311 עד 9,050מ – 75,721 עד 108,600
20%מ – 9,051 עד 14,530מ – 108,601 עד 174,360
31%מ־ 14,531 עד 20,200מ – 171,841 עד 238,800
35%מ – 20,201 עד 42,030מ – 242,401 עד 504,360
47%מכל שקל נוסףמכל שקל נוסף
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס הנוכחית עלתה על 649,560 ₪ (54,130 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%. ״הכנסה חייבת״ – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

מקור: רשות המיסים