מבוטחים בקרן הפנסיה ורוצים לדעת מהי ההפקדה המקסימלית לפי רשות המיסים לשנת 2017?

מהן הטבות המס החודשיות להן אתם זכאים? מסיימים עבודה וזכאים לכספי פיצויים? כמה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ומהי דרגת המס שתשלמו בהתאם לגובה השכר שלכם? לפניכם העידכונים השנתיים שפורסמו ע"י רשות המיסים לשנת 2017

טבלת ניכויים מס הכנסה 2017

עדכון התקרות השנתיות בהתאם לפירסום של רשות המיסים החל מחודש ינואר 2017.

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
01סכום נקודת זיכוי (גבר – 2.25 | אישה – 2.75 )2152,580
02שכר ממוצע במשק9,6739,673
03תקרת השכר להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה
הפטורה ממס בעת ההפרשה סעיף – 3 (ה 3)
24,183290,196
04תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)(עבור זיכוי 35%) -עד 7%8,600103,200
05זיכוי ע״ס של עד 7% מההכנסה המזכה (עד שכר של 8,600)210.72,528.4
06תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה )12,200
07תקרת הפיצויים הפטורה ממס במקרה מוות (לכל שנת עבודה )24,400
08תקרת שכר פטור למלגה אצל חוקר 9(29)8,08397,000
09תקרת קצבה מזכה סעיף – 9 א(א)8,360100,320
10פטור מקצבה סעיף 9א מס בשיעור 35% לפנסיונר בגיל פרישה2,92635,112
11תוספת פטור ממס בשיעור 14% לפנסיונר בגיל פרישה1,17014,045
12סה״כ פטור ממס בשיעור 49% לפנסיונר בגיל פרישה4,09649,157
13הפרשה מקסימלית לקרן פנסיה (עד 20.5% – מפעמיים שכר ממוצע)3,96647,591
14שכיר – מקסימום השכר שאינו מבוטח (ניכוי 11% + זיכוי 5%)8,600103,200
15הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים)24,183290,196
16הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב1,51418,170.9
17הכנסה מזכה לקצבה-סעיף47(א)(5) (2)21,500258,000
18הפרשה לקופ״ג לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה בשנת המס הנוכחית1,01612,200
19״שכר מינימום״ לצורך משיכה מקופת גמל בפטור5,0005,000
20שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ״י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים5,03060,360
21חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום צבירה מזערי91,536
(לתקופת הצבירה)
22חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום קצבה מזערי4,4054,405

 עצמאי

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
23תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי שאינה הכנסה מעבודה – סעיף 47(א)(1)12,200146,400
24תקרת ההכנסה להטבות מס ( 8,600 * 2 ) (16%)17,200206,400
25הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים) עד שכר של24,183290,196
26זיכוי ע״ס של עד 5% מההכנסה המזכה (עד שכר של 17,200)86010,320
27לקופת גמל לקצבה הזיכוי לא יעלה על 35% מהסכום ששולם3013,612
28רובד ראשון לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,600 )1,37616,512
29רובד שני לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,600 )1,37616,512
30סה״כ הכל הפקדה מקסימלית 16% משכר 17,200 ₪2,75233,024

 קרנות השתלמות

סוג העמיתשיעור הפרשת המעסיקשיעור הפרשה ע״ח העמית שאינה מותרת בניכויתשלום שיעור הוצאה המותרת בניכויתקרת הכנסה קובעת (חודשי)תקרת הכנסה קובעת (שנתי)תקרת הפקדה (שנתי)
שכירעד 7.5%2.50%7.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
בעל שליטה*עד 7.5%1.50%4.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
עצמאיעד 7.0%2.50%4.50%
ע"י העצמאי
21,666 ₪260,000 ₪18,240 ₪
חבר קיבוץעד 7.0%2.50%עד 4.50%
ע"י הקיבוץ
21,666 ₪260,000 ₪18,240 ₪
*בעלי שליטה: אומנם הפרשת המעביד מעל 4.5% ועד 7.5% מהשכר לא מוכרות כהוצאה בידי המעסיק, אך תמוסה במס חברות וזאת עד תקרת שכר של 15,712 ש"ח, ולא תחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (וזאת בתנאי שהעובד-בעל השליטה יפריש לפחות שליש מהפרשות המעסיק). הפרשות מעל-7.5% תיחשב כהכנסה של בעל שליטה בדומה לשכיר שאינו בעל שליטה.

 טבלת מדרגות מס 2017

מס שולידרגת שכר (חודשי)דרגת שכר (שנתי)
10%עד 6,220עד 74,640
14%מ – 6,221 עד 8,920מ – 74,641 עד 107,040
20%מ – 8,921 עד 14,320מ – 107,041 עד 171,840
31%מ־ 14,321 עד 19,900מ – 171,841 עד 238,800
35%מ – 19,901 עד 41,410מ – 238,801 עד 496,920
47%מכל שקל נוסףמכל שקל נוסף
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס הנוכחית עלתה על 640,000 ₪ (53,333 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 3%. ״הכנסה חייבת״ – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

מקור: רשות המיסים