מבוטחים בקרן הפנסיה ורוצים לדעת מהי ההפקדה המקסימלית?

מהן הטבות המס החודשיות להן אתם זכאים? מסיימים עבודה וזכאים לכספי פיצויים? כמה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ומהי דרגת המס שתשלמו בהתאם לגובה השכר שלכם? לפניכם העידכונים השנתיים שפורסמו ע"י רשות המיסים לשנת 2016

header_logoRasutMisim

עדכון התקרות השנתיות בהתאם לפירסום של רשות המיסים החל מחודש ינואר 2016.

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
01סכום נקודת זיכוי (גבר – 2.25 | אישה – 2.75 )2162,592
02שכר ממוצע במשק9,4649,464
03תקרת השכר להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה
הפטורה ממס בעת ההפרשה סעיף – 3 (ה 3)
23,660283,920
04תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)(עבור זיכוי 35%) -עד 7%8,700104,400
05זיכוי ע״ס של עד 7% מההכנסה המזכה (עד שכר של 8,700)2132,558
06תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה )12,230
07תקרת הפיצויים הפטורה ממס במקרה מוות (לכל שנת עבודה )24,480
08תקרת שכר פטור למלגה אצל חוקר 9(29)8,08397,000
09תקרת קצבה מזכה סעיף – 9 א(א)8,380100,560
10פטור מקצבה סעיף 9א מס בשיעור 35% לפנסיונר בגיל פרישה2,93335,196
11תוספת פטור ממס בשיעור 14% לפנסיונר בגיל פרישה1,17314,078
12סה״כ פטור ממס בשיעור 49% לפנסיונר בגיל פרישה4,10649,274
13הפרשה מקסימלית לקרן פנסיה (עד 20.5% – מפעמיים שכר ממוצע)3,88046,562.9
14שכיר – מקסימום השכר שאינו מבוטח (ניכוי 11% + זיכוי 5%)8,700104,400
15הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים)23,660283,920
16הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב1,51418,170.9
17הכנסה מזכה לקצבה-סעיף47(א)(5) (2)34,800
18הפרשה לקופ״ג לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה בשנת המס הנוכחית1,01912,230
19״שכר מינימום״ לצורך משיכה מקופת גמל בפטור4,6504,650
20שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ״י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים5,03060,360
21חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום צבירה מזערי91,813
(לתקופת הצבירה)
22חוק הפיקוח על קופות גמל-סכום קצבה מזערי4,4184,418

 עצמאי

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
23תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי שאינה הכנסה מעבודה – סעיף 47(א)(1)12,200146,400
24תקרת ההכנסה להטבות מס ( 8,700 * 2 ) (16%)17,400208,800
25הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים) עד שכר של23,660283,920
26זיכוי ע״ס של עד 5% מההכנסה המזכה (עד שכר של 17,400)87010,440
27לקופת גמל לקצבה הזיכוי לא יעלה על 35% מהסכום ששולם3053,654
28רובד ראשון לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,700 )1,39216,704
29רובד שני לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,700 )1,39216,704
30סה״כ הכל הפקדה מקסימלית 16% משכר 17,400 ₪2,78433,408

 קרנות השתלמות

סוג העמיתשיעור הפרשת המעסיקשיעור הפרשה ע״ח העמית שאינה מותרת בניכויתשלום שיעור הוצאה המותרת בניכויתקרת הכנסה קובעת (חודשי)תקרת הכנסה קובעת (שנתי)תקרת הפקדה (שנתי)
שכירעד 7.5%2.50%7.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
בעל שליטה*עד 7.5%1.50%4.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
עצמאיעד 7.0%2.50%4.50%
ע"י העצמאי
21,750 ₪261,000 ₪18,240 ₪
חבר קיבוץעד 7.0%2.50%עד 4.50%
ע"י הקיבוץ
21,750 ₪261,000 ₪18,240 ₪
*בעלי שליטה: אומנם הפרשת המעביד מעל 4.5% ועד 7.5% מהשכר לא מוכרות כהוצאה בידי המעסיק, אך תמוסה במס חברות וזאת עד תקרת שכר של 15,712 ש"ח, ולא תחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (וזאת בתנאי שהעובד-בעל השליטה יפריש לפחות שליש מהפרשות המעסיק). הפרשות מעל-7.5% תיחשב כהכנסה של בעל שליטה בדומה לשכיר שאינו בעל שליטה.

 טבלת מדרגות מס 2016

מס שולידרגת שכר (חודשי)דרגת שכר (שנתי)
10%עד 5,220עד 62,640
14%מ – 5,221 עד 8,920מ – 62,641 עד 107,040
21%מ – 8,921 עד 13,860מ – 107,041 עד 166,320
31%מ־ 13,861 עד 19,800מ – 166,321 עד 237,600
34%מ – 19,801 עד 41,410מ – 237,601 עד 496,920
48%מכל שקל נוסףמכל שקל נוסף
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס הנוכחית עלתה על 803,520 ₪ (66,960 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 2%. ״הכנסה חייבת״ – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

מקור: רשות המיסים