מבוטחים בקרן הפנסיה ורוצים לדעת מהי ההפקדה המקסימלית?

מהן הטבות המס החודשיות להן אתם זכאים? מסיימים עבודה וזכאים לכספי פיצויים? כמה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ומהי דרגת המס שתשלמו בהתאם לגובה השכר שלכם? לפניכם העידכונים השנתיים שפורסמו ע"י רשות המיסים לשנת 2014
לשירותך טבלות משנים קודמות

header_logoRasutMisim

עדכון התקרות השנתיות בהתאם לפירסום של רשות המיסים החל מחודש ינואר 2014.

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
01סכום נקודת זיכוי (גבר – 2.25 | אישה – 2.75 )2182,616
02שכר ממוצע במשק9,0899,089
03תקרת השכר להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה
הפטורה ממס בעת ההפרשה סעיף – 3 (ה 3)
36,356436,272
04תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה סעיף 47(א)(1)(עבור זיכוי 35%) -עד 7%8,700104,400
05זיכוי ע״ס של עד 7% מההכנסה המזכה (עד שכר של 8700)2132,558
06תקרת הפיצויים הפטורה ממס בעת עזיבה (לכל שנת עבודה )12,360
07תקרת הפיצויים הפטורה ממס במקרה מוות (לכל שנת עבודה )24,720
08תקרת שכר פטור למלגה אצל חוקר8,16798,000
09תקרת קצבה מזכה סעיף – 9 א(א)8,470101,640
10פטור מקצבה סעיף 9א מס בשיעור 35% לפנסיונר בגיל פרישה2,96535,574
11תוספת פטור ממס בשיעור 8.5% לפנסיונר בגיל פרישה7208,639
12סה״כ פטור ממס בשיעור 43.5% לפנסיונר בגיל פרישה3,68444,213
13הפרשה מקסימלית לקרן פנסיה (עד 20.5% – מפעמיים שכר ממוצע)3,72644,718
14שכיר – מקסימום השכר שאינו מבוטח (ניכוי 11% + זיכוי 5%)8,700104,400
15הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים)36,356436,272
16הפקדת רובד ראשון לקצבה כדי להפוך לעמית מוטב1,45417,451
17הכנסה מזכה לקצבה-סעיף47(א)(5) (2)34,800
18הפרשה לקופ״ג לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה בשנת המס הנוכחית1,03012,360
19״שכר מינימום״ לצורך משיכה מקופת גמל בפטור4,3004,300
20שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ״י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה. פטור על הכנסות משכר דירה למגורים5,08060,960

 עצמאי

מס'תקרות – תאורחודשי ₪שנתי ₪
21תקרת ההכנסה המזכה לעצמאי שאינה הכנסה מעבודה12,300147,600
22תקרת ההכנסה להטבות מס ( 8,700 * 2 ) (16%)17,400208,800
23הפקדה לאובדן כושר עבודה – עד 3.5% (עד 7.5% כולל התגמולים) עד שכר של36,356436,272
24זיכוי ע״ס של עד 5% מההכנסה המזכה (עד שכר של 17,400)87010,440
25לקופת גמל לקצבה הזיכוי לא יעלה על 35% מהסכום ששולם3053,654
26רובד ראשון לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,700 )1,39216,704
27רובד שני לקצבה, (11% ניכוי +5% זיכוי ) 16% מהכנסה המזכה (8,700 )1,39216,704
28סה״כ הכל הפקדה מקסימלית 16% משכר 17,400 ₪2,78433,408

 קרנות השתלמות

סוג העמיתשיעור הפרשת המעסיקשיעור הפרשה ע״ח העמית שאינה מותרת בניכויתשלום שיעור הוצאה המותרת בניכויתקרת הכנסה קובעת (חודשי)תקרת הכנסה קובעת (שנתי)תקרת הפקדה (שנתי)
שכירעד 7.5%2.50%7.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
בעל שליטה*עד 7.5%1.50%4.50%
ע"י המעסיק
15,712 ₪188,544 ₪18,854 ₪
עצמאיעד 7.0%2.50%4.50%
ע"י העצמאי
22,000 ₪264,000 ₪18,480 ₪
חבר קיבוץעד 7.0%2.50%עד 4.50%
ע"י הקיבוץ
22,000 ₪264,000 ₪18,480 ₪
*בעלי שליטה: אומנם הפרשת המעביד מעל 4.5% ועד 7.5% מהשכר לא מוכרות כהוצאה בידי המעסיק, אך תמוסה במס חברות וזאת עד תקרת שכר של 15,712 ש"ח, ולא תחשב כהכנסה בידי בעל השליטה (וזאת בתנאי שהעובד-בעל השליטה יפריש לפחות שליש מהפרשות המעסיק). הפרשות מעל-7.5% תיחשב כהכנסה של בעל שליטה בדומה לשכיר שאינו בעל שליטה.

 טבלת מדרגות מס 2014

מס שולידרגת שכר (חודשי)דרגת שכר (שנתי)
10%5,280עד 63,360
14%מ- 5,281 עד 9,010מ־ 63,361 עד 108,120
21%מ- 9,011 עד 14,000מ־ 108,121 עד 168,000
31%מ־ 14,001 עד 20,000מ־ 168,001 עד 240,000
34%מ־ 20,001 עד 41,830מ־ 240,001 עד 501,960
48%מכל שקל נוסףמכל שקל נוסף
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס הנוכחית עלתה על 810,720 ₪ (67,560 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ״ל בשיעור של 2%. ״הכנסה חייבת״ – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

מקור: רשות המיסים